PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Inwentaryzacja Krajoznawcza

reklama
reklama

ZAŁĄCZNIK nr 1 (do powyższego Zarządzenia)


UMOWA O DZIEŁO

zawarta w dniu ........................ pomiędzy:

zamawiającym ............................................................

a przyjmującym zamówienie ........................................................

leg. się dowodem osobistym nr ............................, zamieszkałym w

.................................................................................................

zwanym w treści umowy przyjmującym zamówienie o następującej treści:

§1.

Zamawiający zamawia a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonania dzieło polegające na sporządzeniu dokumentacji inwentaryzacji krajoznawczej gminy/miasta zgodnie z założeniami programowymi i organizacyjnymi inwentaryzacji krajoznawczej Polski wydanymi przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK.

§2.

Przyjmujący zamówienie za wykonanie dzieła określonego w §1 przysługuje wynagrodzenie w wys.

........................ zł słownie .............................................................................. płatne w terminie 30 dni od daty przedstawienia rachunku przez przyjmującego zamówienie.

Podstawę obliczenia wynagrodzenia stanowi wykonane dzieło oszacowane wg stawek zawartych w pkt 2 Zarządzenia Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 20 czerwca 2000 r. Podatki i ewentualne opłaty od umowy o dzieło pokrywa się z wynagrodzenia przez potrącenie z wypłaty.

Do rachunku winien być dołączony protokół przyjęcia dzieła przez wojewódzki Zespół Inwentaryzacji Krajoznawczej lub przez osoby upoważnione przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK.

§3.

Regionalna Pracownia Krajoznawcza, Zarząd Oddziału lub inne komórki organizacyjne PTTK mają prawo publikowania dokumentacji inwentaryzacyjnej w części lub w całości bez dodatkowego wynagrodzenia autorów dzieła (Dz.U. 24/94 poz. 83 z 23.II.1994 r.).

§4.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§5.

Zmiany warunków umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§6.

Umowę sporządzono w jednakowych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

       Zamawiający                         Przyjmujący zamówieniezdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.