PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Inwentaryzacja Krajoznawcza

reklama
reklama

Załącznik Nr 5

INFORMACJE WYDAWNICZE I RAMOWY KONSPEKT WYDAWNICTWA KRAJOZNAWCZEGO GMINY LUB MIASTA OPRACOWANEGO NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI IKP

A. SPRAWY OGÓLNE

 1. Celem wydawnictwa jest popularyzacja obiektów i walorów krajoznawczych gminy lub miasta oraz efektów inwentaryzacji krajoznawczej.
 2. Wydawnictwo może być opublikowane ze środków własnych jednostki PTTK lub sponsora np. Urzędu Gminy, Urzędu Miasta i Gminy, Urzędu Miasta. W chwili obecnej nie przewiduje się dofinansowania tego typu wydawnictw ze środków centralnych PTTK.
 3. W głównej mierze wydawnictwo powinno być adresowane dla ludności zamieszkałej w danej gminie lub mieście (radnych, nauczycieli, członków miejscowych towarzystw regionalnych jednostek PTTK).

B. SPRAWY TECHNICZNE

 1. Wydawnictwo powinno być wydane w formacie A5 najlepiej techniką fotooffsetową lub typograficzną. Pożądane jest, aby zawierało zdjęcia lub rysunki obiektów oraz podstawowe mapki.
 2. Nakład ok. 500-2000 egz. w zależności od zapotrzebowania m.in. jednostki finansującej wydawnictwo.
 3. Objętość ok. 1-3 arkuszy autorskich, tj. ok. 20-70 stron maszynopisu plus ryciny.
 4. Tekst opracowania powinien być poddany recenzji przez 2 kompetentne osoby, np. z grona działaczy krajoznawczych lub autorów przewodników.

C. SPRAWY FINANSOWE

Na koszty wydawnictwa składają się:

 • koszt honorarium autorskiego (zaleca się stosować stawkę 0,6-0,8 stawki podstawowej wg tabeli wynagrodzeń autorskich),
 • koszt recenzji,
 • koszt opracowania redakcyjnego,
 • koszt druku; koszty druku podnoszą rysunki i w większym stopniu zdjęcia.

W miarę możliwości część prac autorskich i redakcyjnych zaleca się wykonać społecznie. Fakt taki należy odnotować w słowie wstępnym.

D. UKŁAD l TREŚĆ

1. Strona tytułowa

 • wydawca,
 • autor, autorzy opracowania,
 • tytuł (np. KRZYWIŃ I OKOLICE lub GMINA KRZYWIŃ),
 • miejsce i rok wydania (ew. na górze strony również wydawca).

2. Strona redakcyjna

 • Nota: Wydawnictwo opracowano na podstawie dokumentacji inwentaryzacji krajoznawczej Polski wykonanej w (miesiąc, rok). Pełna dokumentacja inwentaryzacyjna gminy (nazwa) - miasta i gminy znajduje się do wglądu (podać miejsce udostępnienia - adres, tel. i godziny pracy).
 • Penetrację terenu i dokumentację opracowali (imiona i nazwiska osób biorących udział w pracach inwentaryzacyjnych na terenie danej jednostki).
 • Weryfikację dokumentacji inwentaryzacyjnej przeprowadził zespół w składzie: (imiona i nazwiska członków zespołu).
 • Opiniodawcy opracowania (imiona i nazwiska recenzentów wydawnictwa).

3. Wstęp

Napisany w imieniu Zespołu IKP Komisji Krajoznawczej ZG PTTK - parę zdań o celu IKP, o przebiegu prac na danym terenie, o celu wydawnictwa, podziękowanie jednostce finansującej dzieło (do l strony maszynopisu).

4. Część ogólna

Ogólne informacje o danej gminie (mieście), opracowane na podstawie literatury i danych statystycznych U.G. lub U.M.-G.; łącznie ok. 3-10 stron maszynopisu:

 • położenie, (kraina geograficzna, położenie w stosunku do dużego miasta, przy drogach),
 • środowisko naturalne (rzeźba terenu, geologia, wody, lasy i osobliwości),
 • zarys dziejów,
 • współczesność (ludność, przemysł, rolnictwo, kultura, szkolnictwo, zagospodarowanie turystyczne).

5. Część szczegółowa

Słownik miejscowości i ew. innych nazw topograficznych (wzgórz, rzek, jezior) w kolejności alfabetycznej. Siedziba Urzędu Gminy (Miasta i Gminy) na początku. Układ opisu:

 • położenie w stosunku do miejscowości gminnej,
 • przy szosach, liniach kolejowych, nad wodą (rzeką, jeziorem),
 • ew. na poziomie n.p.m.,
 • liczba ludności,
 • wybrane informacje z dziejów, m.in. pierwsza wzmianka pisana,
 • charakterystyka oblicza współczesnego,
 • obiekty krajoznawcze uszeregowane w kolejności klasyfikacji rzeczowej, dokładność opisu podobna do zapisu na kartach, lecz bardziej "zbeletryzowana" (opisy nieco żywsze, barwniejsze),
 • informacje praktyczne (komunikacja, poczta, noclegi, żywienie, stacje benzynowe, służba zdrowia).

6. Szlaki turystyczne

Przebieg szlaków pieszych (znakowanych i nieznakowanych) oraz kolarskich, ew. wodnych. Opis lub tylko wymieniony przebieg.

7. Literatura

Dotycząca danej gminy, miasta lub poszczególnych miejscowości (autor, tytuł, wydawca, miasto, rok).

8. Ilustracje

Pożądane:

 • mapka gminy,
 • plan miasta,
 • plan wsi gminnej.

Zalecane:

 • plany większych wsi, zespołów np. parkowych, znaczniejszych budowli,
 • zdjęcia (jeśli jest gwarancja dobrej reprodukcji) charakterystycznych obiektów.

Załącznik Nr 6

RAMOWY KONSPEKT WYDAWNICTWA KRAJOZNAWCZEGO POWIATU OPRACOWANEGO NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI IKP

A. SPRAWY OGÓLNE

 1. Celem wydawnictwa jest popularyzacja obiektów i walorów krajoznawczych powiatu ziemskiego oraz efektów inwentaryzacji krajoznawczej.
 2. Wydawnictwo może być opublikowane ze środków własnych jednostki PTTK lub sponsora np. Starostwa, Urzędów Gmin, Towarzystw i in. Nie przewiduje się dofinansowania tego typu wydawnictw ze środków centralnych PTTK.
 3. W głównej mierze wydawnictwo powinno być adresowane dla ludności zamieszkałej w danym powiecie (samorządowców, nauczycieli, członków miejscowych towarzystw regionalnych, jednostek PTTK).

B. SPRAWY TECHNICZNE

 1. Wydawnictwo powinno być wydane w formacie A5 najlepiej techniką fotooffse-tową lub typograficzną. Pożądane jest, aby zawierało zdjęcia lub rysunki obiektów oraz podstawowe mapki.
 2. Nakład ok. 1000-2000 egz. w zależności od zapotrzebowania m.in. jednostki finansującej wydawnictwo.
 3. Objętość ok. 5-10 arkuszy autorskich, tj. ok. 100-200 stron maszynopisu plus ilustracje (zdjęcia i mapki).
 4. Tekst opracowania powinien być poddany recenzji przez 2 kompetentne osoby, np. z grona działaczy krajoznawczych lub autorów przewodników turystyczno-krajoznawczych.

C. SPRAWY FINANSOWE

Na koszty wydawnictwa składają się:

 • koszt honorarium autorskiego (zaleca się stosować stawkę 0,6-0,8 stawki podstawowej wg tabeli wynagrodzeń autorskich),
 • koszt recenzji,
 • koszt opracowania redakcyjnego,
 • koszt druku.

D. UKŁAD l TREŚĆ

1. Strona tytułowa

 • wydawca,
 • autor, autorzy opracowania
 • tytuł (np. POWIAT RACIBORSKI),
 • miejsce i rok wydania.

2. Strona redakcyjna

 • Nota: Wydawnictwo opracowano na podstawie dokumentacji inwentaryzacji krajoznawczej Polski wykonanej w (miesiąc, rok). Pełna dokumentacja inwentaryzacyjna gminy (nazwa) - miasta i gminy znajduje się do wglądu (podać miejsce udostępnienia - adres, tel. i godziny pracy).
 • Penetrację terenu i dokumentację opracowali (imiona i nazwiska osób biorących udział w pracach inwentaryzacyjnych na terenie danej jednostki).
 • Weryfikację dokumentacji inwentaryzacyjnej przeprowadził zespół w składzie: (imiona i nazwiska członków zespołu).
 • Opiniodawcy opracowania (imiona i nazwiska recenzentów wydawnictwa).

3. Wstęp

Napisany w imieniu Zespołu IKP Komisji Krajoznawczej ZG PTTK - parę zdań o celu IKP, o przebiegu prac na danym terenie, o celu wydawnictwa, podziękowanie jednostce finansującej dzieło (do 1 strony maszynopisu).

4. Część ogólna

Ogólne informacje o danym powiecie, opracowane na podstawie literatury i danych statystycznych Starostwa; łącznie ok. 3-10 stron maszynopisu.

Układ:

 • położenie, (kraina geograficzna, położenie w stosunku do stolicy województwa),
 • środowisko naturalne (rzeźba terenu, geologia, wody, lasy i osobliwości),
 • zarys dziejów,
 • współczesność (ludność, przemysł, rolnictwo, kultura, szkolnictwo, zagospodarowanie turystyczne),
 • mapa powiatu z podziałem na gminy.

5. Część ogólna - miasta i gminy

Ogólne informacje o gminie, opracowane na podstawie literatury i danych statystycznych Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta; łącznie ok. 3-6 stron maszynopisu. W pierwszej kolejności opisujemy miasta rozpoczynając od siedziby Starostwa, a w następnej kolejności w układzie alfabetycznym poszczególne gminy (gminy z miastami lub gminy wiejskie - jako równorzędne). Układ:

 • położenie w stosunku do miasta siedziby Starostwa, nad wodami, szlakami komunikacyjnymi,
 • środowisko naturalne (rzeźba terenu, geologia, wody, lasy i osobliwości),
 • skrócony zarys dziejów (nie powtarzać historii powiatu),
 • współczesność (ludność, przemysł, rolnictwo, kultura, szkolnictwo, zagospodarowanie turystyczne).

6. Część szczegółowa - słownik krajoznawczy

Słownik miejscowości i ew. innych nazw topograficznych (wzgórz, rzek, jezior) w kolejności alfabetycznej (siedziba Urzędu Gminy (Miasta i Gminy) na początku). Układ opisu:

 • położenie w stosunku do miejscowości gminnej,
 • przy szosach, liniach kolejowych, nad wodą (rzeką, jeziorem),
 • ewentualnie na poziomie n.p.m.,
 • liczba ludności,
 • wybrane informacje z dziejów, m.in. pierwsza wzmianka pisana,
 • charakterystyka oblicza współczesnego,
 • obiekty krajoznawcze uszeregowane w kolejności klasyfikacji rzeczowej, dokładność opisu zbliżona do zapisu na kartach, lecz bardziej "zbeletryzowana" (opisy nieco żywsze, barwniejsze), mniej skrótów,
 • informacje praktyczne (komunikacja, poczta, noclegi, żywienie, stacje benzynowe, służba zdrowia).

7. Szlaki turystyczne

Przebieg szlaków pieszych (znakowanych i nieznakowanych) oraz kolarskich, ew. wodnych. Opis lub tylko wymieniony przebieg.

8. Literatura

Dotycząca danego powiatu, gmin, miast lub poszczególnych miejscowości (autor, tytuł, wydawca, miasto, rok).

9. Ilustracje

Pożądane:

 • mapki powiatu i gmin,
 • plany miast,
 • plany wsi gminnych.

Zalecane:

 • plany większych wsi, zespołów np. parkowych, założeń klasztornych, znaczniejszych budowli,
 • zdjęcia (lub tzw. kreskówki) charakterystycznych obiektów (5-20 na gminę).

O tym, czy ilustracje będą "oblane" tekstem, czy też znajdą się we wkładce, zadecyduje wydawca w porozumieniu ze sponsorami.

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.