PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Inwentaryzacja Krajoznawcza

reklama
reklama

6. UDOSTĘPNIANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW INWENTARYZACJI

Wyniki prac inwentaryzacyjnych są udostępniane i rozpowszechniane w postaci:

 • zbioru kart inwentaryzacyjnych,
 • wykazu (z krótkim opisem) zinwentaryzowanych obiektów krajoznawczych.

Zbiór kart inwentaryzacyjnych powinien być bezpłatnie udostępniany wszystkim zainteresowanym osobom prawnym i fizycznym.

Wyniki inwentaryzacji krajoznawczej każdego województwa powinny być opracowane do druku przez zespoły powołane przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK. Opracowania te zostaną wydane staraniem Komisji Krajoznawczej ZG PTTK przez Wydawnictwo PTTK "KRAJ" w postaci serii inwentarzy krajoznawczych. W przypadku wydawania katalogów wojewódzkich ze środków lokalnych Komisja Krajoznawcza zastrzega sobie prawa do rozpoczętej serii, wydawniczej i może wymagać dostosowania się do konspektu wojewódzkiego katalogu inwentaryzacyjnego.

Materiały dokumentacji ikonograficznej powinny być w poszczególnych województwach wykorzystywane do popularyzacji wyników inwentaryzacji w formie wystaw fotograficznych lub elementów wystroju krajoznawczego obiektów i pomieszczeń PTTK itp. Wskazane jest w tym celu dokonanie powiększeń najlepszych zdjęć, wykonanych w czasie penetracji. Wystawy takie powinny być eksponowane zarówno w jednostkach wykonujących inwentaryzację, jak i na terenie jednostek administracyjnych objętych inwentaryzacją, np. w gminnych czy miejskich domach kultury. Wystawy takie można łączyć z prelekcjami na temat wyników inwentaryzacji.

Ujawnione w czasie inwentaryzacji nieznane dotychczas obiekty należy przeanalizować pod kątem zasadności zgłoszenia ewentualnych wniosków o objęcie ich ochroną. Dotyczy to szczególnie obiektów przyrodniczych, architektonicznych i techniki. Wszystkie obiekty kwalifikujące się do objęcia ochroną należy zgłosić odpowiednim konserwatorom wojewódzkim (lub Starostwom - w przypadku kandydatów na pomniki przyrody).

W załącznikach 5 i 6 podano konspekt opracowań (katalogów) inwentaryzacyjnych gmin i powiatów.


7. WYKAZ SKRÓTÓW

W czasie opracowywania materiałów i przygotowywania ich do druku należy stosować niżej podane skróty. Skróty te winny być stosowane konsekwentnie we wszystkich przypadkach; stosowanie innych skrótów jest niedopuszczalne.

Ponadto należy stosować powszechnie używane skróty: AK, AL, BCh, GL, GS, "SChł", PKP, PKS, RP, PTTK.

Przy datach: określając rok lub wiek nie podaje się słów ani skrótu rok (r.) lub wiek (w.), np. 1945, a nie 1945 r.; XV, a nie XV w.

Przy nazwiskach (twórców, właścicieli) w miarę możności należy podawać pełne imiona, a nie skróty. Przy powtarzaniu się tych samych osób w haśle należy stosować skróty imion.

al.
abp.
arch.
b.
bł.
bp
cm
cz.
czerw.
ćw.
d.
dł.
dow.
drew.
dyw.
fund.
gen.
gł.
głęb.
gm.
grub.
h
ha hr.
im.
jez.
k.
kier.
km
kol.
kpt.
ks.
l.
m
min.
m.in.
mieszk.
mjr
mur.
n.e.
nieb.
np.
n.p.m.
NMP
nr
ob.
obj.
obw.
odbud.
aleja
arcybiskup
architekt
bardzo, były
błogosławiony
biskup
centymetr
część
czerwony
ćwierć
dawna, dawny
długość, długości
dowódca, dowództwo
drewniany
dywizja
fundacji
generał
główny, głównie
głębokość
gmina
grubość
godzina
hektar hrabia
imienia
jezioro
koło
kierunek, kierunku
kilometr
kolejowa, kolejowy
kapitan
ksiądz
lewy, leo
metr
minuta
między innymi
mieszkańcy, mieszkańców
major
murowany
naszej ery
niebieski
na przykład
nad poziomem morza
Najświętszej Marii Panny
numer
obecnie
objętość
obwód
odbudowany
odl.
ok.
par.
poł.
piech.
pl.
płk
pn.
p.n.e.
pocz.
poł.
por.
pow.
ppłk
pr.
prawdop.
proj.
przebud.
p.w.
rez.
rocz.
rozbud.
rz.
s
st.
str.
szer.
śr.
św.
t., T.
tj.
tzw.
ul.
ur.
wg
woj.
wsch.
wyd.
wys.
ziel.
zach.
zał.
zbud.
zesz.

zm.
zn.
zw.
odległość
około
parafialny
południe, południowy
piechoty
plac
pułkownik
północ, północy
przed naszą erą
początek
połowa
porucznik
powierzchnia
podpułkownik
prawy
prawdopodobnie
projektował, projekt
przebudowany
pod wezwaniem
rezerwat
rocznik
rozbudowany
rzeka
sekunda
stacja
stronica
szerokość
średnica
święty
tom
to jest
tak zwany
ulica
urodzony
według
województwo
wschód, wschodni
wydawnictwo, wydanie
wysokość
zielony
zachód, zachodni
założony
zbudowany
zeszyt
złoty
zmarły
znaki
zwany

Załącznik nr 1

LITERATURA

Podano ważniejsze pozycje literatury ogólnej pomocniczej przy pracach przygotowawczych oraz przy szkoleniu inwentaryzatorów. Wojewódzkie zespoły do spraw inwentaryzacji krajoznawczej powinny przygotować podobne zestawy literatury dotyczące danego regionu. Przewodników i informatorów turystycznych nie należy traktować jako materiałów źródłowych.

1. Środowisko przyrodnicze

 • Aleksandrowicz Z., Drżał M., Kozłowski S.: Katalog rezerwatów i pomników przyrody nieożywionej w Polsce. PWN. Warszawa 1975
 • Czamiecka-Chodkowska D.: Zabytkowe głazy narzutowe na obszarze Polski - katalog. Cz. I-IV. Muzeum Ziemi PAN. Wyd. Geologiczne. Warszawa 1977-83
 • Dzieje lasów, leśnictwa i drzewiarstwa w Polsce. Praca zbiorowa. PWRiL. Warszawa 1965
 • Flis J.: Szkolny słownik geograficzny. Wyd. II, WSiP. Warszawa 1982
 • Geomorfologia Polski. Pod red. M. Klimaszewskiego. T. 1-2. PWN. Warszawa 1972
 • Jarosz S.: Krajobrazy Polski i ich pierwotne fragmenty. Wyd. ID. Arkady. Warszawa 1976
 • Kondracki J.: Geografia fizyczna Polski. Wyd. V. PWN. Warszawa 1981
 • Kostrowicki J.: Środowisko geograficzne Polski. Wyd. III. PWN. Warszawa 1968
 • Mała Encyklopedia Leśna. PWN. Warszawa 1980
 • Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego. Pod red. W. Michajłowa i K. Zabierowskiego. T. 1-2. PWN. Warszawa 1978
 • Ochrona przyrody i jej zasobów. Pod red. W. Szafera. T. 1-2. PWN. Warszawa 1965
 • Pietkiewicz S., Żmuda S.: Słownik pojęć geograficznych. Wiedza Powszechna. Warszawa 1973
 • Seneta W.: Dendrologia. PWN. Warszawa 1983
 • Seneta W.: Drzewa i krzewy liściaste. PWN. Warszawa 1981
 • Strojny W.: Nasze drzewa. PWRiL. Warszawa 1981
 • Szata roślinna Polski. Pod red. W. Szafera i K. Zarzyckiego. T. 1-2. Wydanie II. PWN. Warszawa 1972
 • Zaręba R.: Puszcze, bory i lasy Polski. Wyd. III. PWRiL. Warszawa 1986

2. Obiekty archeologiczne

 • Gąssowski J., Kempisty A.: Przewodnik archeologiczny po Polsce. Wrocław 1973
 • Mapa grodzisk w Polsce. Pod red. W. Antoniewicza i Z. Wartołowskiej. Ossolineum. Wrocław 1965
 • Słownik starożytności słowiańskich. T. 1-4. Ossolineum. Wrocław 1961-68

3. Urbanistyka i architektura

 • Guerquin B.: Zamki w Polsce. Wyd. U. Arkady. Warszawa 1985
 • Janicka-Krzywda U.: Atrybut Patron Symbol czyli co o świętych i błogosławionych powinien wiedzieć przewodnik. Oddz. Akadem. PTTK. Kraków 1987
 • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Oddzielne zeszyty dla województw i d. powiatów, a po 1975 r. dla miast i okolic. WAiF. Warszawa 1951-89
 • Kębłowski J.: Dzieje sztuki polskiej. Arkady. Warszawa 1987
 • Łoza S.: Architekci i budowniczowie w Polsce. Budownictwo i architektura. Warszawa 1954
 • Łoziński J. Z.: Pomniki sztuki w Polsce. T. I-III, Wyd. "Arkady". Warszawa 1985
 • Łoziński J. Z., Miłobędzki A.: Atlas zabytków architektury w Polsce. Wyd. "Polonia". Warszawa 1967
 • Mały słownik urbanistyczny. Wiedza Powszechna. Warszawa 1970
 • Miłobędzki A.: Zarys dziejów architektury w Polsce. Wyd. III. Wiedza Powszechna. Warszawa 1978
 • Pomorze w zabytkach sztuki. Wyd. Ossolineum (katalogi zabytków)
 • Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Wyd. II. PWN, Warszawa 1976
 • Szolginia W.: Architektura i budownictwo. Wyd. II. WNT. Warszawa 1982
 • Stępińska K.: Pałace i zamki w Polsce dawniej i dziś. KAW. Warszawa 1977
 • Sztuka sakralna w Polsce na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Opr. T. Dobrzeniecki. Ars Christiana. Warszawa 1976
 • Śląsk w zabytkach sztuki. Wyd. Ossolineum (katalogi zabytków)
 • Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Ośrodek Dokumentacji Zabytków. Warszawa 1977-97
 • Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce. Odbudowa i konserwacja. Pod. red. W. Kalinowskiego. Arkady. Warszawa 1976-78
 • Zachwatowicz J.: Architektura polska. Arkady. Warszawa 1966
 • Zaleski W.: Sanktuaria polskie. Wydawnictwo Salezjańskie. Warszawa 1988
 • Zwolińska K.., Malicki Z.: Mały słownik terminów plastycznych. Wiedza Powszechna. Warszawa 1974

4. Historia

 • Bruckner A.: Dzieje kultury polskiej. T. 1-3, Wyd. m. PWN. Warszawa 1957-58
 • Burchard P.: Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce. Warszawa 1990
 • Dolata B., Jurga T.: Walki zbrojne na ziemiach polskich 1939-1945. Wyd. II. Wyd. MON. Warszawa 1977
 • Dzieje gospodarcze Polski do 1939 r. Wyd. II. Wiedza Powszechna. Warszawa 1973
 • Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 r. Wiedza Powszechna. Warszawa 1981
 • Fajkowski J.: Wieś w ogniu - eksterminacja wsi polskiej w okresie okupacji. LSW. Warszawa 1972
 • Mała encyklopedia wojskowa, T. 1-3. Wyd. MON. Warszawa 1967-71
 • Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Informator encyklopedyczny. PWN. Warszawa 1979
 • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939-1945. Wyd. IV. Sport i Turystyka. Warszawa 1988

5. Obiekty techniki

 • Pańków M., Schilling K.: Przewodnik astronomiczny po Polsce. Pojezierze. Olsztyn 1982
 • Historia kultury materialnej Polski. Pod red. W. Hensla i J. Pazdura. T. 1-6. Ossolineum, Wrocław 1978-79

6. Muzea, archiwa, zbiory

 • Białoszewski N., Unger P.: Izby pamięci narodowej - informator. Sport i Turystyka. Warszawa 1976
 • Cichy W.: Muzea i izby regionalne PTTK. Wydawnictwo PTTK "Kraj". Warszawa 1985
 • Informator nauki polskiej. Praca zbiorowa. CINTiE. Warszawa 1983
 • Kucza-Kuczyńska M.: Polskie muzea literackie. Wydawnictwo PTTK "Kraj". Warszawa 1986
 • Lorentz S.: Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce. Wyd. II. Interpress. Warszawa 1982
 • Muzea skansenowskie w Polsce. Pod red. F. Midury. PWRiL. Warszawa 1979
 • Pokropek M.: Przewodnik po izbach regionalnych w Polsce. LSW. Warszawa 1980

7. Kultura ludowa

 • Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej. T. l. Ossolineum. Wrocław 1976
 • Grabowski J.: Sztuka ludowa, formy i regiony w Polsce. Arkady. Warszawa 1967
 • Pokropek M.: Atlas sztuki ludowej i folkloru w Polsce. Arkady. Warszawa 1978
 • Pokropek M.: Budownictwo ludowe w Polsce. LSW. Warszawa 1976
 • Reinfuss R.: Ludowa rzeźba kamienna w Polsce. Ossolineum. Wrocław 1989
 • Remfuss R.: Ludowe kowalstwo artystyczne w Polsce. Ossolineum. Wrocław 1983
 • Tłoczek J.: Polskie budownictwo drewniane. Ossolineum. Wrocław 1980
zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.