PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Załącznik do Uchwały nr 180/93
Prezydium ZG PTTK
z dn. 15.01.1993 r.

Koncepcja kształcenia kadr programowych PTTK

reklama
reklama

1. Kadra programowa PTTK.

1.1. Kadrę programową PTTK stanowią członkowie Towarzystwa którzy dobrowolnie przyjęli na siebie obowiązki propagowania idei, celów i zadań Towarzystwa oraz aktywnego, przyczyniania się do ich realizacji, a także krzewienia krajoznawstwa jako podstawy programowej oraz zdobyli odpowiednią wrędze fachową i otrzymali odpowiednie uprawnienia nadane im przez Zarząd Główny PTTK.

1.2. Członek kadry programowej PTTK ma obowiązek:

 • propagowania idei, celów i zadań Towarzystwa poprzez aktywną i różnorodną działalność przyczyniającą się do ich jak najlepszej realizacji,
 • doskonalenia swoich umiejętności praktycznych przydatnych do organizowania i prowadzenia wysokokwalifikowanych imprez turystycznych w ramach posiadanych uprawnień,
 • dbania o kulturę uprawiania turystyki wśród członków PTTK jak i wśród osób nie zrzeszonych w Towarzystwie,
 • dbania o majątek PTTK, szczególnie służący uprawianiu turystyki kwalifikowanej
 • wypełniania zadań określonych przez społeczne komisje ZG PTTK odpowiednich dla jego uprawnień.

1.3. Członek kadry programowej PTTK ma prawo do:

 • korzystania w pierwszej kolejności ze szkolenia, imprez turystyki kwalifikowanej i innych tego typu przedsięwzięć organizowanych w Towarzystwie;
 • prowadzenia szkoleń w ramach PTTK, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
 • świadczenia usług w zakresie swoich uprawnień również dla innych środowisk spoza PTTK.

1.4. Inicjatywa w zakresie powoływania nowych uprawnień członków kadry programowej PTTK przysługuje komisjom ZG PTTK, które opracowują regulaminy tych uprawnień i przedkładają je Zarządowi Głównemu do zatwierdzenia. Zatwierdzenie regulaminu uprawnienia przez ZG PTTK jest równoznaczne z jego powołaniem. Regulamin uprawnień powinien m. in. zawierać:

 • warunki, którym powinien odpowiadać kandydat na członka kadry programowej PTTK z przedmiotowym uprawnieniem,
 • rygory uzyskania uprawnienia,
 • szczegółowe obowiązki i prawa członka kadry programowej PTTK posiadającego dane uprawnienie.

1.5. Wszelkie zmiany w regulaminie uprawnień wprowadzają komisje ZG PTTK z inicjatywy własnej lub z inicjatywy ZG PTTK, zmienione regulaminy uprawnień podlegają zatwierdzeniu przez ZG PTTK.

1.6. Likwidacja uprawnienia następuje przez Zarząd Główny PTTK z Jego inicjatywy po uprzedniej konsultacji z właściwą komisją 2G lub z inicjatywy tej komisji.

1.7. Wśród członków kadry programowej PTTK wyróżnia się członków kadry programowej szczebla Towarzystwa oraz szczebla oddziału.

1.8. Zasięgiem działalności członka kadry programowej szczebla Towarzystwa jest objęte całe Towarzystwo, tzn. wszystkie jego jednostki organizacyjne. Zasięgiem działalności członka kadry programowej szczebla oddziału są wszystkie jednostki organizacyjne macierzystego oddziału PTTK.

1.9. Członkowie kadry programowej szczebla Towarzystwa i oddziału nie pozostają względem siebie w żadnej zależności organizacyjnej. Członek kadry programowej jednego szczebla może mieć uprawnienia również członka kadry programowej innego szczebla.

1.10. Zarząd Główny PTTK może ustalać dodatkowe przywileje członków kadry programowej bez względu na szczebel ich działania. Zarząd każdego oddziału PTTK może ustalać dodatkowe przywileje, zgodnie ze swoimi kompetencjami, związanym z nim członkom kadry programowej.

1.11. Członek kadry programowej PTTK może być wynagradzany za swoją działalność szczególnie za organizowanie i prowadzenie imprez turystycznych oraz prowadzenie szkoleń.

2. System kształcenia w PTTK.

2.1. Kształcenie kadry programowej PTTK oraz podnoszenie poziomu wiedzy krajoznawczej i kultury uprawiania turystyki członków Towarzystwa jest jednym z celów statutowych PTTK.

2.2. Kształcenie kadry programowej PTTK:

2.2.1. Kształcenie kadry programowej PTTK organizowane jest w celu przygotowania członków Towarzystwa do pracy w PTTK przy realizowaniu zadań programowych i organizacyjnych.

2.2.2. Kształcenie kadry programowej PTTK jest organizowane w imieniu Zarządu Głównego PTTK przez odpowiednie jego komisje według opracowanych przez nie ramowych programów kształcenia, zatwierdzonych przez ZG PTTK.

2.2.3. Komisje ZG PTTK określają tryb kształcenia kandydatów na członków kadry programowej PTTK.

2.2.4. Realizatorami kształcenia są:

 • Oddziały PTTK dla kadry programowej PTTK szczebla Oddziału samodzielnie oraz dla kadry programowej PTTK szczebla Towarzystwa w porozumieniu lub na zlecenie odpowiednich komisji ZG PTTK,
 • komisje ZG PTTK dla kadry programowej PTTK szczebla Towarzystwa.

2.2.5. Kształcenie kadry programowej PTTK może być prowadzone w trybie stacjonarnym, zaocznym lub mieszanym, tj. stacjonarno-zaocznym.

2.2.6 Uprawnienia członka kadry programowej PTTK nadają w imieniu ZG PTTK jego komisje tym kandydatom, którzy:

 • spełniają warunki określone w regulaminach odpowiednich uprawnień,
 • posiedli zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej określony dla odpowiednich uprawnień w ramowych programach kształcenia i potwierdzili to poprzez uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów określonych przez te komisje dla odpowiednich uprawnień.

2.2.7. Dla usprawnienia pracy, Komisje ZG PTTK mogą powoływać stałe lub czasowe regionalne komisje egzaminacyjne, które w przydzielonym dla nich regionie będą:

 • egzaminować kandydatów na członków kadry programowej PTTK i wnioskować do komisji ZG PTTK o nadanie stosownych uprawnień,
 • sprawować bieżącą kontrolę nad realizacją procesu kształcenia kandydatów na członków kadry programowej PTTK,

2.2.8. Komisje ZG PTTK prowadzą według swoich kompetencji ewidencję i weryfikację członków kadry programowej PTTK szczebla Towarzystwa, natomiast oddziały prowadzą ewidencję wszystkich członków kadry programowej działających w tych oddziałach oraz weryfikację członków tylko swojej kadry programowej szczebla oddziału.

2.2.9. Komisje ZG PTTK oraz oddziały mogą opracowywać i wydawać, według kompetencji, materiały szkoleniowe związane z kształceniem kadry programowej PTTK.

2.2.10. Koszty kształcenia kadry programowej PTTK są pokrywane ze środków budżetowych komisji ZG PTTK, środków własnych oddziałów PTTK, wpłat kandydatów na członków kadry programowej PTTK oraz innych środków, również spoza Towarzystwa.

2.2.11. Komisje ZG oraz oddziały, według kompetencji, mogą ustanawiać opłaty wnoszone przez członków kadry programowej PTTK za weryfikację oraz przedłużanie ich uprawnień.

2.3. Członek kadry programowej PTTK traci swoje uprawnienia w przypadku:

 • rezygnacji,
 • utraty praw publicznych i obywatelskich,
 • wystąpienia lub usunięcia z PTTK,
 • na wniosek uprawnionego sądu koleżeńskiego.

Uprawnień członka kadry programowej PTTK pozbawia komisja ZG PTTK, która w imieniu tego zarządu uprawnienia nadała.

2.4. Zawieszenie członka kadry programowej w jego uprawnieniach następuje na okres od 1 do 3 lat:

 • na wniosek uprawnionego sądu koleżeńskiego,
 • w przypadku negatywnej oceny dotychczasowej działalności podczas weryfikacji,
 • na własną prośbę.

Zawieszenia dokonuje:

 • komisja ZG PTTK dla kadry programowej szczebla Towarzystwa,
 • zarząd oddziału dla działających w nim członków kadry programowej szczebla oddziału,
 • organ prowadzący ewidencję członków kadry programowej PTTK.

Prezydium ZG PTTK

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.