PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Zarząd Główny
załącznik nr 1 do Uchwały nr 66/XIII/94 Zarządu Głównego PTTK z dn. 10.12.1994 r.

SYSTEM KSZTAŁCENIA W PTTK

reklama
reklama

"System kształcenia w PTTK" ma zapewnić warunki do osiągnięcia stałego podnoszenia poziomu wiedzy członków i kadry Towarzystwa i wynikającemu z tego wzrostowi liczebności kadry. Służy temu celowi popularyzacja samokształcenia, stosowanie atrakcyjnych metod szkolenia, stałe wzbogacanie programów o nowe elementy wiedzy krajoznawczej, organizatorskiej itp.

I.Szkolenie podstawowe.

§1

1. Szkolenie podstawowe ma na celu: przekazanie podstawowej wiedzy turystyczno-krajoznawczej. podniesienie kultury uprawiania turystyki, aktywizację członków oraz propagowanie turystyki i krajoznawstwa w społeczeństwie.

2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń podstawowych jest jednym z elementów działalności programowej ogniw (jednostek) organizacyjnych PTTK.

3. Szkolenie podstawowe jest dostępne dla wszystkich zarówno zrzeszonych, jak i nie zrzeszonych w PTTK.

4. Organizatorem szkolenia podstawowego są koła i kluby PTTK, ale mogą organizować je również oddziały i komisje oddziałowe. Nadzór nad szkoleniem sprawują zarządy oddziałów PTTK.

5. Nie przewiduje się poddawania słuchaczy egzaminowi końcowemu.

6.Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje wpis do legitymacji członkowskiej PTTK

§2

Ramowy program szkolenia oraz wskazówki organizacyjne i metodyczne stanowią załącznik nr 1a.

II Szkolenie kadry PTTK.
II.1. Kadra PTTK.

§3

1. Kadrę PTTK stanowią:

 1. kadra funkcyjna,
 2. kadra programowa,
 3. kadra zawodowa.

2. Kadrę funkcyjną stanowią działacze - członkowie PTPK. którzy drogą wyborów lub powołania otrzymali określone funkcje.

3. Kadrę programową zgodnie z "Koncepcją kształcenia kadr programowych PTTK" (Uchwała nr 180/93 Prezydium ZG PTTK z dn. 15.01.1993 r.) stanowią członkowie PTTK, którzy nabyli uprawnienia do pełnienia określonych czynności organizacyjnych i wychowawczych w PTTK.

4. Kadrę zawodową stanowią pracownicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjno-gospodarczych PTTK.

§4

1.Kadra PTTK spełnia rolę organizatorską i wychowawczą w stosunku do pozostałych członków PTTK, a także turystów spoza PTTK; propaguje kulturę turystyczną krajoznawstwo oraz upowszechnia walory wychowawcze i rekreacyjne turystyki.

2.Kadra PTTK posiada prawa i obowiązki określone w "Karcie praw i obowiązków członka PTTK", regulaminach poszczególnych uprawnień oraz w niniejszym dokumencie. Kadra PTTK korzysta z wyróżnień i przywilejów określonych w uchwałach ZG PTTK.

II.2. Kształcenie kadr funkcyjnych.

§5

1. Celem kształcenia kadr funkcyjnych PTTK jest podnoszenie wiedzy o Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, jego zadaniach, formach i sposobach pracy we wszystkich ogniwach PTTK.

2. Do kształcenia kadr funkcyjnych ogniw PTTK zobowiązane są zarządy, którym te ogniwa podlegają.

3. Programy kształcenia powinny odpowiadać aktualnym potrzebom kadry funkcyjne danego szczebla organizacyjnego, a w szczególności powinny uwzględniać następujące tematy:

 1. aktualizowanie wiadomości dotyczących programu PTTK, bieżących zadań i form ich realizacji;
 2. informacje o osiągnięciach i zamierzeniach PTTK, podstawowych uchwałach ZG oraz planach pracy danego szczebla organizacyjnego, w tym informacje o planach rozwoju organizacyjnego, kształcenia kadr, przedsięwzięć programowych i gospodarczych PTTK.

II.3.Kształcenie kadr programowych.

§6

Kształcenie kadr programowych organizowane jest w celu pozyskania do pracy w Towarzystwie wykwalifikowanych działaczy realizujących zadania programowe i organizacyjne.

§7

1. Kształcenie kadr programowych odbywa się dwuetapowo:

 1. etap I - szkolenie ogólne - ma na celu przedstawienie wspólnych elementów programu kształcenia dla wszystkich kadr PTTK i stanowi minimum niezbędnej wiedzy warunkującej uzyskanie uprawnienia organizatora turystyki oraz podjęcie szkolenia specjalistycznego;
 2. etap II - szkolenie specjalistyczne - jego celem jest przekazanie wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych dyscyplin turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa.

2. Zakres programu szkolenia ogólnego (załącznik nr 1b) obowiązuje kandydatów na wszystkie uprawnienia kadry programowej. Jego znajomość ma gwarantować wysokie kwalifikacje kadry. Właściwa realizacja programu powinna być troską całego Towarzystwa.

3. Zmiany programu szkolenia ogólnego zatwierdza prezydium ZG PTTK.

4. Programy szkoleń specjalistycznych oraz szczegółowe warunki dla kandydatów opracowują i zatwierdzają właściwe Komisje ZG w uzgodnieniu z Prezydium ZG PTTK.

§8

Przy uzyskiwaniu kolejnych uprawnień lub ich rozszerzaniu nie ma obowiązku ponownego odbywania szkolenia ogólnego.

§9

1. Kształcenie kadr programowych PTTK organizowane jest przez zarządy oddziałów, Komisje i Rady ZG PTTK. Komisje te mogą upoważniać zarządy oddziałów lub kluby specjalistyczne do organizacji kursów w ich imieniu.

2. Kursy mogą być organizowane wspólnie przez kilka zarządów oddziałów.

§10

1. Szkolenia kończą się sprawdzianami teoretycznymi i praktycznymi przeprowadzanymi przez komisje egzaminacyjne.

2. Komisje egzaminacyjne powołuje według kompetencji Zarząd Oddziału tub Komisja ZG PTTK.

3. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą wykładowcy, przodownicy i instruktorzy PTTK.

§11

1. Uprawnienia w grupie kadr programowych nadają:

 1. Zarządy Oddziałów - kadrze programowej szczebla oddziału,
 2. Komisje ZG PTTK - przodownikom, instruktorom przewodnikom i znakarzom PTTK.

2. Zasady prowadzenia ewidencji i weryfikacji kadr określone są w "Koncepcji kształcenia kadr programowych PTTK".

§12

1. Po zdaniu egzaminu z zakresu przewidzianego w programie szkolenia ogólnego absolwent uzyskuje wpis do legitymacji członkowskiej PTTK upoważniający do ubiegania się o uprawnienia kadry programowej PTTK. W przypadku, gdy szkolenie ogólne jest połączone ze szkoleniem specjalistycznym, obowiązuje łączny egzamin końcowy z obu etapów kształcenia. Absolwent uzyskuje wpis do legitymacji członkowskiej PTTK o ukończonym szkoleniu ogólnym.

2. Zarządy Oddziałów PTTK mogą uznać szkolenie ogólne za wystarczające do nadania uprawnień organizatora turystyki PTTK.

3. Po zdaniu egzaminu z zakresu przewidzianego programem szkolenia specjalistycznego oraz spełnieniu innych regulaminowych wymogów absolwent uzyskuje uprawnienia kadry programowej Towarzystwa.

§13

Ubiegający się o przyjęcie na kursy lub o dopuszczenie do egzaminu na uprawnienia kadry programowej PTTK powinni odpowiadać wymaganiom określonym przez poszczególne komisje 2G PTTK lub Zarządy Oddziałów PTTK według kompetencji.

§14

Zasady kształcenia, programy szkoleń oraz wymagania stawiane kandydatom na:

 • przewodników turystycznych,
 • znakarzy,
 • strażników ochrony przyrody,
 • społecznych opiekunów zabytków oraz opiekunów przyrody;

określają odrębne przepisy.

§15

Realizację programów kształcenia kadr PTTK zapewniają przodownicy, instruktorzy PTTK i inni wykładowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje merytoryczne dla tego typu działalności

Zarząd Główny PTTK

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.