PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

REGULAMIN
INSTRUKTORA KRAJOZNAWSTWA PTTK

reklama
reklama
strzałka Wniosek o mianowanie Instruktora Krajoznawstwa PTTK (format PDF)

Zatwierdzony Uchwałą nr 171/92 Prezydium ZG PTTK w dniu 13 XI 1992 r.
Zatwierdzony Uchwałą nr 238/2008 Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 lutego 2008 r.

1. Instruktor Krajoznawstwa jest członkiem kadry programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

2. Instruktor Krajoznawstwa PTTK jest inicjatorem działań krajoznawczych w Towarzystwie oraz społeczeństwie. Cele te realizuje poprzez działalność krajoznawczą w dziedzinie badawczej, publicystycznej, przede wszystkim wydawniczej, odczytowej i wystawienniczej, szkoleniowej, organizatorskiej dotyczącej imprez krajoznawczych, sympozjów, zlotów itp.

3. Stopień instruktora krajoznawstwa może uzyskać członek PTTK, który czynnie uprawia krajoznawstwo, podejmuje samokształcenie umożliwiające mu rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności i pozwalające na popularyzowanie wiedzy krajoznawczej.

4. Mianowanie instruktora krajoznawstwa jest stwierdzeniem wiedzy krajoznawczej instruktora i jego umiejętności popularyzacji krajoznawstwa.

5. Uprawnienia instruktora krajoznawstwa są dwustopniowe:

- Instruktor Krajoznawstwa Regionu
- Instruktor Krajoznawstwa Polski
Ponadto przyznawany jest honorowy tytuł – Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa
„Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa”.

6. Kandydat może być mianowany na stopień:

- Instruktora Krajoznawstwa Regionu, jeśli:

ukończył 21 lat,
a. ma wykształcenie przynajmniej średnie,
b. wykazał się działalnością krajoznawczą w PTTK przynajmniej przez okres 4 lat,
c. wykazał się dobrą znajomością walorów krajoznawczych własnego regionu i ogólną kraju,
d. wykazał się umiejętnością posługiwania się podstawową literaturą turystyczną i krajoznawczą oraz mapami turystycznymi.
e. zdobył Regionalną Odznakę Krajoznawczą (ROK) co najmniej w stopniu srebrnym.

- Instruktora Krajoznawstwa Polski, jeśli:

a. posiada stopień Instruktora Krajoznawstwa Regionu przez okres co najmniej 5 lat,
b. wykazał się znaczącą działalnością krajoznawczą w PTTK i dobrą znajomością walorów krajoznawczych Polski,
c. wykazał się czynną współpracą przy organizacji lub samodzielną organizacją przynajmniej 2 imprez krajoznawczych (regionalnych, bądź ogólnopolskich)
d. wykazał się działalnością publicystyczną, odczytową lub wystawienniczą na tematy krajoznawcze.
e. zdobył Odznakę Krajoznawczą Polski (OKP) co najmniej w stopniu brązowym.

Kandydat do honorowego tytułu "Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa" powinien:

a. posiadać stopień Instruktora Krajoznawstwa Polski przez okres przynajmniej 8 lat,
b. posiadać szczególne, znane w środowisku osiągnięcia oraz zasługi dla pomnażania dorobku i rozwoju krajoznawstwa.

7. Instruktorów Krajoznawstwa PTTK mianuje Komisja Krajoznawcza ZG PTTK na wniosek Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa lub z własnej inicjatywy.

8.Prawo do mianowania instruktorów krajoznawstwa regionu Komisja Krajoznawcza ZG PTTK może przekazać Regionalnemu Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa powołanemu w myœl art. 51 Statutu PTTK.

9. 8. Wnioski o mianowanie instruktorów wszystkich stopni mogą zgłaszać do odpowiednich kolegiów komisje i zarządy wszystkich szczebli organizacyjnych PTTK według formalnego wniosku zatwierdzonego przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK.

10. 9. Instruktorzy Krajoznawstwa mają prawo:

a. do noszenia ustalonej odznaki właściwego stopnia,
b. prowadzenia zajęć w zakresie krajoznawstwa na szkoleniach i imprezach,
c. udziału w zlotach i innych spotkaniach instruktorów krajoznawstwa.

11.10. Instruktor Krajoznawstwa powinien:

a. systematycznie poszerzać swą wiedzę krajoznawczą,
b. współpracować z jednym z ogniw organizacyjnych PTTK i prowadzić tam działalność krajoznawczą,
c. brać udział w imprezach krajoznawczych swojego regionu, a także w imprezach ogólnopolskich,
d. czynnie uczestniczyć w pracach odpowiednich komisji krajoznawczych,
e. uczestniczyć w pracach Klubu Instruktorów Krajoznawstwa lub Kolegium Instruktorów.

12. 11. Ewidencję Instruktorów Krajoznawstwa prowadzi Komisja Krajoznawcza ZG PTTK.

13. 12. Skreślenie Instruktora Krajoznawstwa z ewidencji następuje w przypadku:

1. utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych,
2. wykluczenia z PTTK,
3. niewypełniania zasad wynikających z regulaminu instruktora krajoznawstwa,
4. własnej rezygnacji,
5. wystąpienia z PTTK.

14. 13. Skreślenia z ewidencji Instruktorów Krajoznawstwa PTTK dokonuje Komisja Krajoznawcza ZG PTTK na wniosek Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa właściwego szczebla lub z własnej inicjatywy. Odwołanie tej decyzji można skierować do Sądu Koleżeńskiego ZG PTTK w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania informacji.

15. 14. Interpretacja Regulaminu należy do Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK.

15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, jednocześnie traci moc regulamin zatwierdzony Uchwałą nr 171/92 Prezydium ZG PTTK z 13.XI.1992 r.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, jednocześnie traci moc regulamin zatwierdzony Uchwałą Prezydium ZG PTTK Nr 62/87 z 28.08.1987 r.

PREZYDIUM ZG PTTK
Zarząd Główny PTTK

--------------------------------------------------------------------------------

Ustalenia Komisji Krajoznawczej ZG PTTK w sprawie aktualizacji stanu kadry instruktorów krajoznawstwa

1. Zgodnie z pkt. 11 regulaminu IK centralny rejestr instruktorów krajoznawstwa powinien być prowadzony w Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.

Dodatkowo powinny być prowadzone wykazy terenowe:

w RKIK - tam, gdzie nadaje się stopień IKR,
w RPK lub ROP - które współpracują z IK,
w macierzystych Oddziałach PTTK.

2. Numerację legitymacji instruktorów krajoznawstwa należy prowadzić według jednolitego systemu w całym kraju. Kolejny numer legitymacji nadaje KK ZG PTTK. Raz nadany numer uprawnienia pozostaje na stałe, a jest zapisany w legitymacji wg poniższego wzoru:

nr/Z - Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa,
nr/P - Instruktor Krajoznawstwa Polski,
nr/R - Instruktor Krajoznawstwa Regionu.

3. Przedłużanie ważności legitymacji instruktorów krajoznawstwa należy prowadzić według następujących zasad:

dla IKR - na 2 lata,
dla IKP - na 4 lata 5 lat.
Komisja Krajoznawcza ZG PTTK przewiduje, że Instruktor Krajoznawstwa Polski powinien raz w kadencji przekazywać informacje o swojej działalności do KK ZG PTTK, wypełniając kwestionariusz przesłany na jego adres.

dla ZIK - tytuł honorowy nadany na stałe.
Przedłużania legitymacji dokonuje macierzysty Oddział PTTK lub to Kolegium IK, które nadało dany stopień instruktorski.

W legitymację wstawić należy pieczęć okrągłą, daty ważności wraz z podpisem prolongującego.

Wniosek o skreślenie z ewidencji Instruktora Krajoznawstwa Regionu lub Polski zgodnie z § 12 i 13 Regulaminu Instruktora Krajoznawstwa PTTK może składać do KK ZG PTTK: Zarząd Oddziału, Regionalne lub Krajowe Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa.

Przyjęto na zebraniu Komisji w Rzeszowie 25 listopada 1995 r.

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.