PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

REGULAMIN
INSTRUKTORA OCHRONY PRZYRODY PTTK

reklama
reklama
strzałka Regulamin Instruktora Ochrony Przyrody PTTK
strzałka Ramowy program szkolenia Instruktora Ochrony Przyrody PTTK
strzałka Strona Komisji Ochrony Przyrody PTTK www.kop.pttk.pl (tu znajdziesz szczegółowe dane)

I. Postanowienia ogólne

1. Instruktor Ochrony Przyrody PTTK, zwany dalej instruktorem, jest członkiem kadry programowej PTTK.

2. Uprawnienia instruktora nadaje Komisja Ochrony Przyrody ZG PTTK, zwana dalej KOP ZG PTTK.

II. Tryb i warunki nadawania uprawnień instruktora

3. Kandydat na instruktora winien spełniać następujące warunki:
a) mieć ukończone 18 lat,
b) należeć do PTTK przynajmniej 3 lata,
c) posiadać odznakę "Turysta Przyrodnik PTTK" w stopniu co najmniej małym złotym,
d) wykazywać się ogólna znajomością przyrody oraz zasad ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu,
e) posiadać umiejętności popularyzatorsko-dydaktyczne.

4. W celu uzyskania uprawnień instruktora kandydat powinien:
a) złożyć wniosek o nadanie uprawnień instruktora ochrony przyrody do właściwej Komisji Ochrony Przyrody (Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu),
b) pomyślnie ukończyć kurs dla kandydatów na instruktorów ochrony przyrody albo odbyć kolokwium sprawdzające wiedzę i umiejętności z zakresu przyrodoznawstwa i ochrony środowiska,
c) uzyskać pisemną rekomendację macierzystego zarządu oddzialu PTTK uwzględniajacą doświadczenie kandydata w pracy społecznej, prowadzoną przez niego działalność społeczną o dowolnym charakterze w zakresie ochrony przyrody,

5. Egzamin dla kandydatów na instruktora ochrony przyrody przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez właściwą Oddzialową Komisję Ochrony Przyrody. W skład minimum 3-osobowej Komisji Egzaminacyjnej wchodzi przynajmniej 1 instruktor ochrony przyrody.

6. Po zdaniu egzaminów lub odbyciu kolokwium zarząd macierzystego oddzialu PTTK wysyła wniosek, o którym mowa w pkt. 4 a), do KOP ZG PTTK. Protokół z egzaminu przechowuje w swoich aktach właściwa Komisja Ochrony Przyrody PTTK, a w przypadku jej braku - zarząd oddzialu (Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu).

7. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach KOP ZG PTTK może odstąpić od wymogów określonych w pkt 3 i 4.

III. Prawa i obowiązki instruktora

8. Instruktor ma prawo do:
a) noszenia odznaki instruktora ochrony przyrody (Wzór odznaki instruktora ochrony przyrody stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu),
b) korzystania z przywilejów i uprawnien określonych w karcie praw i obowiązków członków PTTK,
c) otrzymywania informacji organizacyjnych z KOP ZG PTTK,

9. Instruktorzy mogą się skupiać w fachowych klubach PTTK, w celu wymiany doświadczeń oraz pogłębiania wiedzy i umiejętności.

10. Instruktor obowiązany jest do:
a) realizowania celów PTTK, szczególnie w dziedzinie ochrony przyrody, kultury, turystyki i wypoczynku,
b) popularyzacji odznaki "Turysta Przyrodnik", jako czynnika zachęcającego do rozpowszechniania zainteresowan przyrodniczych wsród turystów,
c) współdziałania z właściwą KomisjąOchrony Przyrody,
d) kształcenia czlonków na kursach podstawowych kadry specjalistycznej w zakresie ochrony przyrody i środowiska,
e) oceny organizowanych przez Oddzialy PTTK imprez turystycznych pod kątem przestrzegania zasad ochrony przyrody przez ich uczestników.

11. Ze swojej pracy instruktor jest zobowiązany składac roczne sprawozdania do właściwej Komisji Ochrony Przyrody – o ile istnieje; w przeciwnym wypadku do zarządu oddziału.

12. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia instruktora jest legitymacja wystawiona przez KOP ZG PTTK. Legitymacja po wystawieniu jest ważna 4 lata (do końca roku kalendarzowego). Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. Przedłużenia ważnosci legitymacji dokonuje wyłącznie KOP ZG PTTK na pisemny wniosek Oddziałowej Komisji Ochrony Przyrody, a w przypadku jej braku, macierzystego oddziału PTTK na kolejne okresy czteroletnie.

13. Ewidencję instruktorów prowadzi KOP ZG PTTK.

14. Instruktorzy ochrony przyrody mogą byc skreśleni przez KOP ZG PTTK z listy instruktorów w przypadku:
a) rezygnacji,
b) utraty członkowstwa PTTK,
c) pozbawienia uprawnień kadry PTTK orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego PTTK,
d) wniosku zarządu oddzialu, wlasciwej oddzialowej lub regionalnej komisji ochrony przyrody wskutek razacych uchybien w pracy instruktorskiej (m.in. swiadomego poswiadczenia nieprawdziwych danych w ksiazeczce odznaki „Turysta Przyrodnik”, naruszenia zasad ochrony przyrody, niewypelnienia funkcji instruktora przez dluzszy czas).

15. Od decyzji skreslajacej instruktora z listy, o której mowa w pkt. 14 d), skreslony moze zlozyc odwolanie w terminie 14 dni od skutecznego otrzymania decyzji do Zarzadu Glównego PTTK.

16. Instruktorzy skreśleni przez KOP ZG PTTK z listy instruktorów, mogą ubiegać się o reaktywowanie swoich uprawnień.

IV. Honorowy Instruktor Ochrony Przyrody PTTK

17. Szczególnie zasłużonemu instruktorowi w uznaniu za jego długoletnia działalność i wybitne zasługi na rzecz ochrony przyrody, KOP ZG PTTK może na wniosek oddziałowej komisji ochrony przyrody lub z własnej inicjatywy nadać tytuł Honorowego Instruktora Ochrony Przyrody PTTK.

18. Wyróżnienie to może zostać nadane instruktorowi, który nieprzerwanie przez okres minimum 15 lat pełnił aktywnie funkcje instruktora ochrony przyrody.

19. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach KOP ZG PTTK moze odstapic od wymogów określonych w pkt. 18.

20. Odznakę Honorowego Instruktora Ochrony Przyrody PTTK wraz z legitymacja wręczają członkowie KOP ZG PTTK (Wzór odznaki oraz wzór legitymacji honorowego instruktora ochrony przyrody stanowią odpowiednio załączniki nr 5 i 6 do Regulaminu).

21. Tytuł Honorowego Instruktora Ochrony Przyrody PTTK jest przyznawany danej osobie tylko jeden raz.

22. Utrata tytułu następuje w przypadku prawomocnego orzeczenia Sadu Koleżeńskiego PTTK.

23. Honorowy Instruktor Ochrony Przyrody PTTK zachowuje wszelkie przysługujące instruktorom prawa, a jego legitymacja zostaje przedłużona dozywotnio.

V. Postanowienia końcowe

24. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do KOP ZG PTTK.

25. Regulamin niniejszy, zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 162/XVII/2010 z 4 grudnia 2010 roku, wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.