PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Regulamin Przodownika Turystyki Motorowej PTTK

reklama
reklama

Regulamin niniejszy określa tryb uzyskiwania uprawnień Przodownika Turystyki Motorowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz jego prawa i obowiązki.

Postanowienia ogólne

§1

1. Przodownik Turystyki Motorowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTM PTTK), zwany dalej przodownikiem, jest społecznym członkiem kadry programowej PTTK, inicjatorem rozwoju krajoznawstwa i turystyki, organizatorem turystyki motorowej.
2. Uprawnienia przodownika, po ukończeniu szkolenia specjalistycznego kandydatów na PTM PTTK i zdaniu egzaminu, nadaje Komisja Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK (zwana dalej KTM ZG PTTK), na wniosek komisji egzaminacyjnej.

Tryb i warunki nadawania uprawnień przodownika

§2

1. Kandydat na przodownika powinien spełniać następujące warunki:
a) mieć ukończone 18 lat,
b) należeć do PTTK co najmniej 2 lata,
c) mieć ukończony z pozytywnym wynikiem kurs szkolenia ogólnego PTTK, potwierdzony stosownym zaświadczeniem,
d) uprawiać turystykę motorową i posiadać Motorową Odznakę Turystyczną PTTK (MOT PTTK) w stopniu małym złotym.
e) prowadzić czynnie, społeczną działalność w turystyce co najmniej od dwóch lat.

2. W celu uzyskania uprawnień przodownika, kandydat powinien:
a) wypełnić „Wniosek kandydata na PTM PTTK” (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu) i przedłożyć go organizatorowi szkolenia specjalistycznego kandydatów na PTM PTTK bądź KTM ZG PTTK,
b) pomyślnie ukończyć szkolenie specjalistyczne kandydatów na PTM PTTK albo poddać się kolokwium sprawdzającemu wiedzę i umiejętności z zakresu objętego programem tego szkolenia.

3. Szkolenie specjalistyczne kandydatów na PTM PTTK jest organizowane przez jednostki organizacyjne PTTK wyłącznie za zgodą KTM ZG PTTK.
4. Szkolenie specjalistyczne kandydatów na PTM PTTK kończy się egzaminem ustnym lub pisemnym – przed komisją egzaminacyjną. Zakres egzaminu obejmuje program szkolenia ogólnego PTTK i szkolenia specjalistycznego kandydatów na PTM PTTK.
5. Po zadaniu egzaminów, kandydat na przodownika składa przyrzeczenie (tekst przyrzeczenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu).

§3

1. Przodownik posiada uprawnienia na teren całego kraju, otrzymuje legitymację terminową przedłużaną co 2 lata, która po 10 latach aktywnej działalności przedłużana jest bezterminowo (wzór legitymacji zawiera załącznik nr 3 do regulaminu).
2. Ewidencję przodowników prowadzi KTM ZG PTTK.
3. Przedłużania uprawnień przodownika dokonują powołane przez KTM ZG PTTK, Terenowe Zespoły Weryfikacyjne KTM ZG PTTK (zwane TZW), po przeanalizowaniu pracy przodownika. Przodownik ma obowiązek prowadzenia książeczki pracy przodownika.
4. KTM ZG PTTK może nadać tytuł Zasłużonego Przodownika Turystyki Motorowej PTTK przodownikowi, który wykazał się 25-letnią nieprzerwaną i aktywną działalnością (wzór legitymacji Zasłużonego PTM PTTK zawiera załącznik nr 3 do regulaminu).

Prawa i obowiązki przodownika

§4

1. Przodownik ma prawo:
a) nosić metalową odznakę w kształcie koła z emblematem PTTK na osi i napisem Przodownik Turystyki Motorowej (wzór odznaki stanowi załącznik nr 4 do regulaminu), Zasłużony Przodownik Turystyki Motorowej PTTK dodatkowo ma prawo nosić czerwoną filcową podkładkę pod odznaką przodownika,
b) posługiwać się pieczątką z numerem posiadanych uprawnień (wzór pieczątki stanowi załącznik nr 5 do regulaminu),
c) korzystać z przywilejów i uprawnień określonych w karcie praw i obowiązków członka PTTK,
d) otrzymywać informacje organizacyjne z KTM ZG PTTK.

§5

1. W zakresie merytorycznym, przodownik ma prawo i obowiązek:
a) organizować i prowadzić wycieczki i imprezy motorowe w środowisku PTTK,
b) popularyzować odznaki turystyki motorowej PTTK, potwierdzać turystom uczestnictwo w imprezach PTTK zaliczanych na odznaki turystyki motorowej PTTK, o ile sam bierze w nich udział,
c) potwierdzać zwiedzanie obiektów zabytkowych, parków narodowych i skansenów zaliczanych na odznaki turystyki motorowej, turystom prowadzonej przez siebie wycieczki, jak również innym turystom zwiedzającym w tym czasie a nie będącym członkami jego wycieczki,
d) przeprowadzać wstępną weryfikację książeczek odznak turystyki motorowej PTTK wszystkich stopni,
e) brać udział w regionalnych i centralnych Zjazdach Przodowników Turystyki Motorowej PTTK,
f) posiadać legitymację PTTK z bieżąco opłaconymi składkami.

§6

1. Przodownik może utracić uprawnienia i być skreślony przez KTM ZG PTTK z listy przodowników w przypadku:
a) własnej rezygnacji,
b) utraty członkostwa PTTK,
c) pozbawienia uprawnień kadry PTTK orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego PTTK,
d) rażących uchybień w pracy przodownika - m.in. świadomego poświadczenia nieprawdziwych danych w książeczkach odznak motorowych, naruszenia zasad ochrony przyrody i opieki nad zabytkami, lekceważenia lub niewypełnienia przez dłuższy czas obowiązków wynikających z działalności przodownika, naruszenia zasad kultury turystycznej.

2. W przypadkach określonych w ust.1 pkt. d), KTM ZG PTTK podejmuje stosowną decyzję na wniosek: zarządu oddziału, właściwej oddziałowej komisji turystyki motorowej, Centralnego Referatu Weryfikacyjnego Odznak Turystyki Motorowej KTM ZG PTTK.

Postanowienia końcowe

§7

1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do KTM ZG PTTK.
2. Regulamin został przyjęty przez KTM ZG PTTK na posiedzeniu w dniu 15 maja 2011 roku w Błażejewku.
3. Regulamin niniejszy, zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 244/XVII/2011 z dnia 18 czerwca 2011 roku, wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

----------------------

>> zał. 1. do Regulaminu - Wniosek kandydata na PRZODOWNIKA TURYSTYKI MOTOROWEJ PTTK
>> zał. 2. do Regulaminu - Przyrzeczenie Przodownika Turystyki Motorowej PTTK
>> zał. 3. do Regulaminu - Wzór legitymacji Przodownika Turystyki Motorowej PTTK
>> zał. 4. do Regulaminu - Wzór odznaki Przodownika Turystyki Motorowej PTTK
>> zał. 5. do Regulaminu - Wzór pieczątki Przodownika Turystyki Motorowej PTTK
>> Uchwała nr 244/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 18 czerwca 2011 roku w sprawie Regulaminu Przodownika Turystyki Motorowej PTTK i Ramowego programu szkolenia specjalistycznego kandydatów na Przodowników Turystyki Motorowej PTTK wraz z załącznikami
zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.