PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Załącznik nr 1

REGULAMIN
"KARTY RABATOWEJ PTTK"

reklama
reklama

Rozdział I
Założenia ogólne

§ 1. "Karta Rabatowa PTTK" - zwana w skrócie Kartą, stanowi własność emitenta - Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

§ 2. Karta jest dokumentem imiennym, ewidencjonowanym, wieloletnim.

§ 3. Karta upoważnia posiadacza do uzyskania rabatów handlowych we wszystkich firmach - partnerach Karty.

3.1. Firmy - partnerzy Karty to jednostki gospodarcze (w tym spółki i oddziały PTTK) oraz podmioty dzierżawiące obiekty PTTK, które podpisały umowę o udzielanie rabatu handlowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
Informacja o firmach, wysokościach rabatów, liczbie osób uprawnionych do korzystania z jednej karty i o określonym zakresie usług, lub przedmiocie sprzedaży - zamieszczana jest na stronie internetowej PTTK oraz w wydawnictwach, o których mowa w Rozdziale IV niniejszego regulaminu.

3.2. Karta uprawnia do otrzymania podstawowego rabatu handlowego nie niższego niż 20%: w schroniskach PTTK (zgodnie z umową dzierżawy podpisaną z dzierżawcą obiektu) oraz w ogólnodostępnych wypożyczalniach sprzętu turystycznego

3.3. Karta nie uprawnia do rabatów z tytułu posiadanych uprawnień organizacyjnych, odznaczeń, tytułów honorowych etc.

§ 4. Karta w swej treści zawiera:

4.1 Na awersie:

 1. Logo i nazwę Towarzystwa
 2. Numer legitymacji/ karty rabatowej
 3. Rubrykę na wpisanie imienia i nazwiska posiadacza Karty
 4. Rubrykę na wpisanie nr PESEL posiadacza Karty
 5. Rubrykę na podpis posiadacza karty
 6. Rubrykę na wpisanie roku wstąpienia do PTTK
 7. Miejsce na wklejenie zdjęcia posiadacza i pieczęć - po lewej stronie Karty

4.2 Na rewersie:

 1. Daty związane z historią Towarzystwa
 2. Miejsce na znaczki członkowskie (ważne rok) oraz znaczki organizacji współpracujących
 3. Informację na temat użytkowania i zagubienia Karty
 4. Adres internetowy PTTK

§ 5. Karta wydawana jest oddziałom PTTK dla nowych członków Towarzystwa razem ze znaczkiem członkowskim PTTK, po potwierdzeniu faktu uiszczenia rocznej składki członkowskiej.

§ 6. Zgubienie lub zniszczenie Karty uprawnia do uzyskania jej duplikatu, wydawanego odpłatnie.

6.1 Cenę duplikatu stanowi koszt jednostkowy produkcji i dystrybucji Karty w danym roku, określony przez Sekretarza Generalnego ZG PTTK.

§ 7. Członkowie Honorowi Towarzystwa, dzieci i młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych, szkół specjalnych oraz inni zgodnie z obowiązującą w danym roku Uchwałą Zarządu Głównego PTTK, otrzymują Kartę bezpłatnie.

§ 8. Realizacją zadań w zakresie druku Karty i koordynacją współpracy z firmami udzielającymi rabatu zajmuje się Zarządu Głównego PTTK lub inny podmiot działający w jego imieniu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Rozdział II
Zasady dystrybucji Kart

§ 9. Za dystrybucję Kart odpowiada Zarząd Główny PTTK.

§ 10. Ogniwami pośredniczącymi w wydawaniu Kart są Oddziały PTTK.

§ 11. Jednostki, o których mowa w § 11, składają zamówienie według wzoru stanowiącego załącznik do obowiązującego w danym roku Zarządzenia Sekretarza Generalnego ZG PTTK, dotyczącego dystrybucji kart oraz uiszczają opłatę z tytułu rocznej składki członkowskiej PTTK.

§ 12. W celu usprawnienia i obniżenia kosztów dystrybucji Karty, mogą być tworzone regionalne ośrodki dystrybucji, których listę ustala Sekretarz Generalny ZG PTTK po konsultacji z oddziałami Towarzystwa.

§ 13. Koła i Kluby Towarzystwa zaopatrują się w Karty w macierzystym oddziale PTTK.

§ 14. Do wydawania Kart uprawnione są Oddziały PTTK, zwane "Wystawcami".
"Wystawcy" wpisują na Karcie: imię i nazwisko posiadacza, PESEL, rok wstąpienia do PTTK oraz umieszczają zdjęcie posiadacza, stawiają pieczęć z nazwą oddziału wystawiającego Kartę i wydają znaczki członkowskie oraz znaczki organizacji współpracujących.

14.1 Posiadacz Karty składa swój podpis w wyznaczonym miejscu Karty w momencie jej odbioru, w obecności przedstawiciela "Wystawcy".

Rozdział III
Tryb zawierania umów o udzielenie rabatu

§ 15. Umowy o udzielenie rabatu zawierane są w imieniu Zarządu Głównego PTTK z podmiotem udzielającym rabatu w 3 egzemplarzach w oparciu o wzór umowy o udzielanie rabatu handlowego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 16. Do zawierania umów z podmiotami gospodarczymi upoważnia się:

 1. Oddziały PTTK
 2. Zarząd Majątkiem PTTK
 3. Spółki PTTK zarządzające obiektami Towarzystwa na podstawie odrębnych umów.

§ 17. Zobowiązuje się jednostki, o których mowa w § 16 do przesyłania na adres ZG PTTK jednego oryginalnego egzemplarza zawartej umowy w ciągu 2 tygodni od zawarcia umowy z zastrzeżeniem § 24 Rozdział IV niniejszego regulaminu.

§ 18. Jednostki, o których mowa w § 16 nie mają prawa dokonywać zmian treści umowy określonej w załączniku, pod rygorem nieważności.

Rozdział IV
Działalność informacyjna

§ 19.1. Zobowiązuje się jednostki organizacyjne Towarzystwa do propagowania Karty na obszarze swojego działania oraz eksponowania informacji o usługach objętych Kartą i stosowanych rabatach.

§ 19.2. Zwraca się do spółek prawa handlowego z dominującym kapitałem PTTK o propagowania Kart na obszarze swojego działania oraz eksponowania informacji o usługach objętych Kartą i stosowanych rabatach.

§ 20. "Wystawcy" Kart uprawnieni są także do publikowania na swój koszt informacji o firmach udzielających rabatu.

§ 21. Zobowiązuje się Zarząd Główny PTTK i Wydawnictwo PTTK "Kraj" Sp. z o.o. promują Kartę na łamach swoich wydawnictw, a jednostki organizacyjne w tym w szczególności Oddziały PTTK popularyzują Kartę podczas krajowych targów i giełd turystycznych.

§ 22. Biuro ZG PTTK spowoduje:

Wydawanie informatora z wykazem firm partnerów udzielających rabatów wraz z podaną wysokością stosowanych rabatów w opłatach za usługi i produkty oraz liczbą osób, które mogą korzystać z rabatu na podstawie jednej Karty. Informator wydawany będzie nie częściej niż raz na rok.

§ 23. Wykaz firm, z którymi umowy zostaną podpisane po wydaniu informatora, publikowany będzie dodatkowo na łamach kwartalnika "Gościniec PTTK".

§ 24. W celu umieszczenia ofert w wydawanych w kolejnych latach informatorach, wprowadza się zasadę nadsyłania umów, o których mowa w Rozdziale III § 15, do dnia 30 września każdego roku.

Rozdział V
Prawa i obowiązki posiadacza Karty

§ 25. Kartą może posługiwać się wyłącznie jej posiadacz, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Karta nie może być odstępowana innym osobom fizycznym lub prawnym, a uprawnienia z niej wynikające obejmują osoby trzecie tylko w wypadkach określonych w informatorze (zgodnie z warunkami udzielania rabatu).

§ 26. Posiadaczowi Karty przysługuje informator z wykazem firm udzielających rabatu.

§ 27. Korzystający z usług lub produktów partnerów Karty okazuje posiadaną Kartę oraz, na życzenie firmy, potwierdza podpisem fakt udzielenia rabatu.

§ 28. W każdym przypadku okaziciel Karty może być poproszony o przedstawienie dokumentu tożsamości, w celu zidentyfikowania posiadacza Karty.

§ 29. W obiektach udzielających noclegu osoby dokonujące rezerwacji powinny poinformować, że korzystają z Karty Rabatowej PTTK.

§ 30. Rabaty handlowe Karty nie sumują się ze zniżkami organizacyjnymi oraz z rabatami wynikającymi z innych systemów (umów).

Rozdział VI
Postanowienia końcowe i przejściowe

§ 31. Prawo interpretacji oraz dokonywania zmian niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Zarządowi Głównemu PTTK.

§ 32. W przypadku nieprawidłowej realizacji rabatu przysługującego posiadaczowi Karty należy pisemnie powiadomić Zarząd Główny PTTK w Warszawie – koordynatora systemu w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.

§ 33. Zobowiązuje się koordynatora systemu do składania Zarządowi Głównemu PTTK przynajmniej raz w roku sprawozdania z wnoszonych skarg oraz uwag dotyczących realizacji usług przysługujących posiadaczowi Karty.

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.