PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Bezpieczne szlaki

Bezpieczne szlaki

newsletter

Regulamin Kolarskiej Odznaki Turystycznej

reklama
reklama

W dniu 28 kwietnia 2012 r. Zarząd Główny PTTK Uchwałą nr 326/XVII/2012 przyjął znowelizowany tekst regulaminu Kolarskiej Odznaki Turystycznej. Poniżej publikujemy tekst jednolity nowego regulaminu odznaki.

w formacie pdf

 

 

I. Zasady ogólne

 

§ 1


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ustanawia Kolarską Odznakę Turystyczną, zwaną w skrócie KOT.

§ 2


KOT ustanowiono w celu zachęcenia społeczeństwa do poznawania ojczystego kraju, jego historii, współczesnego dorobku oraz do uprawiania turystyki kolarskiej, jako jednej z form aktywnego wypoczynku.

§ 3


KOT może zdobywać każdy, kto spełni warunki wymagane niniejszym regulaminem.

§ 4


Wskazane jest, aby zdobyte odznaki były wręczane w sposób uroczysty w czasie imprez turystycznych.

§ 5

 1. Wzór KOT zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. Odznaka jest odpłatna.

II. Stopnie odznaki i warunki jej zdobywania

§ 6

 1. KOT posiada siedem stopni: mały brązowy, mały srebrny, mały złoty, duży brązowy, duży srebrny, duży złoty i za wytrwałość.
 2. KOT zdobywa się kolejno, rozpoczynając od stopnia małego brązowego.

§ 7

 1. O przyznanie KOT może ubiegać się turysta, który zgromadził odpowiednią dla zdobywanego stopnia ilość punktów na wycieczkach kolarskich oraz spełnił wymagania dodatkowe.
 2. Podstawowym dowodem odbycia wycieczek jest "Książeczka wycieczek kolarskich" prowadzona przez ubiegającego się o KOT i poświadczona zgodnie z przepisami rozdziału IV.
 3. Szczegółowe warunki do spełnienia, od których uzależnione jest przyznanie KOT, określone są w poniższej tabeli:

 

Stopień KOT

Liczba punktów

Warunki ogólne

Mały brązowy

100

Punkty za udział w kolarskich imprezach turystycznych nie mogą być zdobywane w okresie dłuższym niż 24 miesiące.

Mały srebrny

400

-

Mały złoty

800

Zdobywanie punktów za wycieczki i zwiedzanie powinno się odbywać również poza województwem, w którym zamieszkuje ubiegający się o odznakę.

Duży brązowy

1000

Zwiedzenie w Polsce: 1 parku narodowego i 5 obiektów krajoznawczych.

Duży srebrny

1200

Odbycie 2 wycieczek 6-dniowych, zwiedzenie w Polsce dalszych 3 parków narodowych i następnych 15 obiektów krajoznawczych.

Duży złoty

1500

Zwiedzenie w Polsce 5 kolejnych parków narodowych i dalszych 25 obiektów krajoznawczych.

Za wytrwałość

7 x 100

Może ją uzyskać turysta, który posiada dużą złotą KOT i przez 7 lat (niekoniecznie kolejnych) zgromadził minimum 100 pkt. w każdym roku.

 1. Wykaz obiektów krajoznawczych zawiera załącznik nr 2.
 2. Wykaz parków narodowych zawiera załącznik nr 3.
 3. Wykaz obiektów krajoznawczych i parków narodowych ulega poszerzeniu z dniem ustanowienia przez właściwy organ kolejnych pomników historii, parków narodowych oraz wpisania nowych obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO.

III. Zasady punktacji

§ 8

 1. Za udział w wycieczkach, obozach, rajdach itp. imprezach kolarskich przyznaje się określoną niżej liczbę punktów, które oprócz innych kryteriów (wymienionych w tabeli) stanowią podstawę do przyznania KOT.
 2. Punktacja podstawowa:
  1. za każdy dzień jazdy rowerem podczas wędrówek jednodniowych – 10 pkt.
  2. za każdy dzień wędrówek wielodniowych (minimum 1,5 dnia) – 15 pkt.
 3. Punktacja dodatkowa:
  1. za minimum trzydniowy udział w centralnej imprezie turystyki kolarskiej (ogólnopolski zlot przodowników turystyki kolarskiej oraz centralny zlot turystów kolarzy) – zryczałtowana premia – 30 pkt.
  2. za zwiedzanie miejscowości, muzeów, zabytków architektury i pomników przyrody – po złożeniu zespołowi weryfikacyjnemu ustnego, pisemnego bądź elektronicznego opisu zwiedzanych obiektów – premia w wysokości 5 - 20% limitu punktów wymaganych na zdobywany stopień KOT.

§ 9

 1. Długość odcinka, który należy przejechać na rowerze w ciągu jednego dnia wynosi minimum 15 kilometrów.
 2. Trasy wycieczek indywidualnych nie mogą być powtarzane na dany stopień odznaki; zapis ten nie dotyczy wycieczek odbywanych w ramach imprez turystycznych (rajdy, zloty, obozy wędrowne) pod warunkiem potwierdzenia powtarzanej trasy pieczątką rajdową.
 3. Trasa wycieczki nie jest uznana za powtórzoną, jeżeli przynajmniej 15-kilometrowy jej odcinek przebiega inną drogą niż wcześniejsze przejazdy odnotowane w "Książeczce wycieczek kolarskich".
 4. Przy zaliczaniu parków narodowych i obiektów krajoznawczych należy dokonać wpisu w "Książeczce wycieczek kolarskich", wykorzystując całą rubrykę na potwierdzenie zwiedzanego obiektu, bez naliczania punktów. Do uznania ważności potwierdzenia wymagany jest odcisk pieczątki z nazwą miejscowości bądź stempel z nazwą obiektu. Udokumentowanie zwiedzania może być dokonane także przez zamieszczenie zdjęcia zainteresowanej osoby na tle zwiedzanego obiektu.
 5. Zwiedzanie parków narodowych w Polsce oraz obiektów krajoznawczych jest zaliczane na KOT także w czasie wycieczek innych niż rowerowe.
 6. Poczynając od stopnia małego srebrnego dopuszcza się zaliczanie punktów na wycieczkach zagranicznych, przy czym na stopnie mały srebrny i mały złoty ilość uznanych punktów nie może przekroczyć 30% wymaganej punktacji; na duże stopnie ilość punktów zdobywanych na wycieczkach zagranicznych nie jest limitowana.
 7. W przypadku uzyskania większej ilości punktów od wymaganej, nadwyżka jest uwzględniana przy przyznawaniu odznaki wyższego stopnia.
 8. Gromadzenie punktów na KOT za wytrwałość można rozpocząć w roku zdobycia KOT w stopniu dużym złotym.

§ 10

 1. Szybkość jazdy powinna być dostosowana do warunków, w jakich wycieczka się odbywa, sprzętu kolarskiego oraz kondycji turystów. Przede wszystkim należy mieć na uwadze bezpieczeństwo, cel krajoznawczy, zadowolenie z jazdy, dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne.
 2. Zdobywanie odznaki odbywa się na własną odpowiedzialność. PTTK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

IV. Książeczka wycieczek kolarskich i tryb przyznawania KOT

§ 11

 1. Turysta ubiegający się o KOT powinien prowadzić rejestr wycieczek w "Książeczce wycieczek kolarskich" według wzoru ustalonego przez Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK – załącznik nr 4.
 2. Każdy odcinek dzienny wymaga potwierdzenia zgodnie z § 12, w sposób nie budzący wątpliwości co do kierunku i czasu jazdy.

§ 12


Potwierdzeń przejazdu mogą dokonywać:

 1. Przodownicy turystyki kolarskiej potwierdzający przejazdy (podpis oraz numer legitymacji przodownika bądź odcisk pieczątki przodownika turystyki kolarskiej z numerem legitymacji), w których osobiście uczestniczyli, jak również te, w których nie brali udziału, jeśli nie mają wątpliwości, że zapis jest zgodny z rzeczywistością. Przodownik może także potwierdzać własne przejazdy tras wycieczkowych.
 2. Instytucje państwowe, spółdzielcze, samorządowe, kościelne lub społeczne, urzędy pocztowe, placówki handlowe itp. Do uznania ważności potwierdzenia wymagany jest odcisk pieczątki instytucji z nazwą miejscowości.
 3. Na imprezach szkolnych dopuszcza się potwierdzenie uczestnictwa podpisem wychowawcy i pieczątką szkoły organizującej imprezę.
 4. Potwierdzeniem może być także zdjęcie turysty na tle tablicy z nazwą miejscowości lub kronika w formie elektronicznej.

§ 13


Uprawnienia do weryfikacji i przyznawania KOT posiadają:

 1. regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej, oddziałowe komisje turystyki kolarskiej oraz kluby mające uprawnienia oddziałowych komisji turystyki kolarskiej – w stopniach małym brązowym, małym srebrnym i małym złotym;
 2. regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej oraz upoważnione przez Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK oddziałowe komisje lub kluby turystyki kolarskiej w województwach, w których nie ma regionalnych rad – w stopniach dużym brązowym i dużym srebrnym.
 3. Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK poprzez centralny referat weryfikacyjny i jego filie – w stopniach dużym złotym i za wytrwałość.

§ 14

 1. Ubiegający się o KOT, po spełnieniu wymogów określonych niniejszym regulaminem, powinien przekazać "Książeczkę wycieczek kolarskich" do referatu weryfikacyjnego dowolnej komisji lub klubu turystyki kolarskiej PTTK.
 2. Przekazując "Książeczkę wycieczek kolarskich" do weryfikacji na stopnie duże zainteresowany zobowiązany jest dołączyć wykaz zwiedzonych obiektów krajoznawczych i parków narodowych ze wskazaniem w nim miejsca potwierdzenia każdego obiektu (numer "Książeczki wycieczek kolarskich" i strona z potwierdzeniem zwiedzenia obiektu).
 3. Weryfikacja powinna nastąpić najpóźniej w ciągu miesiąca od daty przekazania książeczki.

§ 15


Interpretacja regulaminu należy do Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.

§ 16

 1. Przy weryfikacji drogą korespondencyjną należy dołączyć znaczki pocztowe o wartości opłaty pocztowej jak przy nadaniu.
 2. Tekst jednolity regulaminu zatwierdzony został na wniosek Komisji Turystyki Kolarskiej przez Zarząd Główny PTTK w dniu 28 kwietnia 2012 r. uchwałą nr 326/XVII/2012.
 3. Tracą moc wszystkie poprzednie wersje regulaminu KOT.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu KOT

Wzór Kolarskiej Odznaki Turystycznej

Stopień

Brązowy

Srebrny

Złoty

Mały

KOT mała brązowa

KOT mała srebrna

KOT mała złota

Duży

KOT duża brązowa

KOT duża srebrna

KOT duża złota

Za wytrwałość

KOT Za Wytrwałość

 


 

Załącznik nr 2 do Regulaminu KOT

Obiekty krajoznawcze obowiązujące zdobywających duże stopnie KOT

 1. Arkadia k. Łowicza – park romantyczny z budowlami
 2. Augustowski Kanał – zbudowany w latach 1824-1839 zabytek sztuki inżynierskiej
 3. Baranów Sandomierski – zamek
 4. Binarowa gm. Biecz – późnogotycki drewniany kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła
 5. Biskupin – rezerwat archeologiczny
 6. Blizne gm. Jasienica Rosielna – późnogotycki drewniany kościół parafialny
 7. Bochnia – kopalnia soli
 8. Brzeg – zamek Piastów śląskich
 9. Boguszyce k. Rawy Mazowieckiej – drewniany, późnogotycki kościół pw. św. Stanisława, wzniesiony w 1558 r.
 10. Bohoniki (gm. Sokółka) – meczet i mizar (cmentarz)
 11. Chełm – popijarski kościół parafialny
 12. Chełmno nad Wisłą – średniowieczny układ przestrzenny z murami obronnymi i 17 basztami
 13. Częstochowa – zespół klasztorny paulinów na Jasnej Górze
 14. Dębno Podhalańskie – kościół pw. św. Michała Archanioła
 15. Duszniki Zdrój – młyn papierniczy
 16. Elbląski Kanał
 17. Frombork – zespół zabudowań Wzgórza Kopernika
 18. Gdańsk – Kościół Mariacki
 19. Gdańsk – zabudowa Głównego Miasta
 20. Gdańsk – ratusz Głównego Miasta
 21. Gdańsk – zespół Wielkiej Zbrojowni
 22. Gdańsk – zespół Twierdzy Wisłoujście
 23. Gdańsk – pole bitwy na Westerplatte
 24. Gniezno – gotycki kościół archikatedralny Wniebowzięcia NMP z pozostałościami budowli romańskiej
 25. Gostyń-Głogówko – zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri
 26. Góra Świętej Anny – komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy
 27. Grunwald – pole bitwy
 28. Haczów n. Wisłokiem – drewniany kościół późnogotycki
 29. Henryków n. Oławą – pocysterski zespół klasztorny
 30. Jarosław n. Sanem – zabytkowy układ urbanistyczny
 31. Jawor n. Nysą Szaloną – barokowy, ewangelicki kościół Pokoju, drewniany, konstrukcji szkieletowej
 32. Kalwaria Zebrzydowska – zespół kulturowo-krajobrazowy klasztoru i parku pielgrzymkowego
 33. Kamień Pomorski – zespół katedralny
 34. Katowice – gmach Województwa i Sejmu Śląskiego
 35. Katowice – osiedle robotnicze Nikiszowiec
 36. Kazimierz Dolny n. Wisłą – staromiejski zespół architektoniczny
 37. Kielce – pałac biskupów krakowskich (obecnie oddział Muzeum Narodowego)
 38. Kotlina Jeleniogórska – pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej
 39. Kozłówka – zespół pałacowo-parkowy
 40. Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli
 41. Kraków – zabudowa Wzgórza Wawelskiego
 42. Kraków – zabudowa Śródmieścia
 43. Kraków – Kościół Mariacki
 44. Kraków – Sukiennice
 45. Kraków – kościół św. Anny przy ul. św. Anny
 46. Kraków – pozostałości obwarowań miejskich
 47. Kraków – zespół klasztorny jezuitów z kościołem pw. św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej
 48. Kraków – Collegium Maius (obecnie Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 49. Kraków – zespól klasztorny augustianów (kościół św. Katarzyny przy ul. Augustiańskiej)
 50. Kraków – zespół klasztorny na Bielanach (kobiety wpuszczane są tylko w 12 wyznaczonych dni roku: 7 II, 25 III, w Wielkanoc, Zielone Świątki, Boże Ciało, 19 VI i w niedzielę po św. Romualdzie, 15 VIII, 8 IX, 8 XII oraz w pierwszy dzień Bożego Narodzenia; furta z pieczątką otwarta w godz. 9-11 oraz 15-17)
 51. Krasiczyn k. Przemyśla – zamek Krasickich
 52. Kruszyniany (gm. Krynki) – meczet i mizar (cmentarz)
 53. Krzemionki Opatowskie k. Ostrowca Świętokrzyskiego – rezerwat archeologiczny
 54. Krzeszów w Sudetach – zespół opactwa cystersów
 55. Ląd n. Wartą – zespół dawnego opactwa cystersów
 56. Legnickie Pole – zespół klasztorny benedyktynów
 57. Leżajsk – klasztor bernardynów
 58. Lidzbark Warmiński – zespół zamkowy
 59. Lipnica Murowana k. Bochni – późnogotycki drewniany kościół cmentarny pw. św. Leonarda
 60. Lubiąż n. Odrą – zespół opactwa cystersów
 61. Lubiń pow. Kościan – zespół opactwa benedyktynów
 62. Lublin – kaplica pw. św. Trójcy na zamku
 63. Łańcut – zespół zamkowo-parkowy
 64. Łęknica n. Nysą Łużycką – Park Mużakowski
 65. Łowicz – bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia NMP (dawna Kolegiata Prymasowska)
 66. Malbork – zamek krzyżacki
 67. Maurzyce k. Łowicza – zbudowany w 1927 r. na rzece Słudwi pierwszy w świecie spawany most drogowy
 68. Nieborów k. Łowicza – zespół pałacowy
 69. Nysa – zespół kościoła farnego pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy
 70. Ostrów Lednicki – ruiny palatium (zamku książęcego z X w.)
 71. Oświęcim – Auschwitz-Birkenau niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady
 72. Paczków – średniowieczny układ urbanistyczny
 73. Poznań – (Ostrów Tumski) kościół katedralny pw. św. Piotra i Pawła z pozostałościami kamiennej bazyliki przedromańskiej
 74. Poznań – Ratusz Staromiejski (obecnie Muzeum Historii m. Poznania)
 75. Poznań – pojezuicki kościół farny św. Stanisława przy ul. Gołębiej
 76. Przemyśl – zespół urbanistyczny w obrębie dawnych murów miejskich
 77. Pszczyna – pałac (dawny zamek gotycki; obecnie Muzeum Wnętrz)
 78. Racławice – teren historycznej Bitwy Racławickiej
 79. Radzyń Chełmiński – zamek krzyżacki
 80. Sandomierz – zabudowa Starego Miasta
 81. Sandomierz – kościół pw. św. Jakuba z klasztorem dominikanów
 82. Sękowa k. Gorlic – późnogotycki drewniany kościół parafialny
 83. Srebrna Góra – twierdza srebrnogórska
 84. Stargard Szczeciński – kościół pw. NMP Królowej Świata
 85. Stargard Szczeciński – średniowieczne mury obronne miasta
 86. Strzegom – kościół pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła
 87. Strzelno k. Inowrocławia – zespół klasztorny norbertanek
 88. Sulejów Podklasztorze – zespół opactwa cystersów
 89. Świdnica – barokowy, ewangelicki kościół Pokoju, konstrukcji szkieletowej
 90. Tarnowskie Góry – Sztolnia Czarnego Pstrąga
 91. Tarnowskie Góry – podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych
 92. Toruń – zabudowa Starego i Nowego Miasta
 93. Toruń – Ratusz Staromiejski
 94. Toruń – kamienica pod Gwiazdą (obecnie Muzeum Okręgowe)
 95. Toruń – bazylika pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
 96. Toruń – kościół pw. św. Jakuba
 97. Toruń – kościół pw. NMP
 98. Trzebnica – zespół klasztorny cystersek
 99. Ujazd k. Opatowa – zamek Krzyżtopór
 100. Warszawa – Stare Miasto
 101. Warszawa – zespół pałacowo-parkowy Łazienki
 102. Warszawa – zespół pałacowo-parkowy Wilanów
 103. Warszawa – zespół stacji filtrów Williama Lindleya
 104. Wąchock – zespół opactwa cystersów
 105. Wiśnicz Nowy – późnogotycki zespół zamkowy (obecnie muzeum)
 106. Wieliczka – kopalnia soli
 107. Wrocław – katedra pw. św. Jana Chrzciciela
 108. Wrocław – Ratusz Staromiejski
 109. Wrocław – Hala Stulecia (Hala Ludowa)
 110. Wrocław – zespół zabudowy Ostrowa Tumskiego i Wyspy Piaskowej
 111. Zamość – zespół zabudowy miasta w granicach dawnej twierdzy
 112. Zamość – XVI-wieczny zespół kolegiacki
 113. Żagań – poaugustiański zespół klasztorny
 114. Żagań – zespół pałacowy
 115. Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna

Wykaz uzupełniono 5 XII 2012 r. na mocy paragrafu 7 pkt 6 Regulaminu KOT z dnia 28 IV 2012 r. o obiekty uznane w 2012 r. przez Prezydenta RP za pomniki historii [kot]


 

Załącznik nr 3 do Regulaminu KOT

Parki narodowe w Polsce

 1. Babiogórski PN
 2. Białowieski PN
 3. Biebrzański PN
 4. Bieszczadzki PN
 5. PN Bory Tucholskie
 6. Drawieński PN
 7. Gorczański PN
 8. PN Gór Stołowych
 9. Kampinoski PN
 10. Karkonoski PN
 11. Magurski PN
 12. Narwiański PN
 13. Ojcowski PN
 14. Pieniński PN
 15. Poleski PN
 16. Roztoczański PN
 17. Słowiński PN
 18. Świętokrzyski PN
 19. Tatrzański PN
 20. PN Ujście Warty
 21. Wielkopolski PN
 22. Wigierski PN
 23. Woliński PN

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu KOT

Wzór "Książeczki wycieczek kolarskich"

 1. "Książeczka wycieczek kolarskich" w części adresowej
  1. zawiera napis: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny, Komisja Turystyki Kolarskiej oraz nazwę: "Książeczka wycieczek kolarskich" nr …, nadto imię i nazwisko turysty, adres zamieszkania, datę urodzenia i podpis właściciela;
  2. może zawierać adnotacje o przynależności do PTTK, numerze legitymacji członkowskiej.
 2. Wskazane jest, by w Książeczce znajdował się Regulamin KOT wraz z załącznikami.
 3. W części przeznaczonej do rejestrowania odbywanych wycieczek i zwiedzanych obiektów krajoznawczych oraz parków narodowych znajdują się:
  1. rubryka na dokonanie zapisów obrazujących trasę wycieczki rowerowej, jej długości w km, dacie i punktacji;
  2. obok – miejsce na odciski pieczątek.
 4. Książeczkę zamykają "Adnotacje o przyznaniu KOT" zawierające miejsce na wpisanie nazwy referatu weryfikacyjnego, nr weryfikacyjnego i stopnia przyznanej odznaki, oznaczenie czasokresu wycieczek odbytych na dany stopień KOT, informacja o ilości zdobytych punktów i wysokości przyznanej premii oraz zapis o ewentualnej nadwyżce punktów na kolejny stopień KOT.

 

-+-+----------+-+-

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze   © Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.