PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Załącznik do uchwały ZG PTTK
nr 111/XVI/06 z dnia 1 09 2006 r.

WZORCOWY REGULAMIN
ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Wzorcowy Regulamin Zarządu Koła - Klubu PTTK, zwanego dalej Zarządem, opracowany zgodnie z Art. 77 ust. 1 Statutu PTTK określa szczegółowe kompetencje i zadania, zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy zarządów kół - klubów PTTK.

Rozdział II

Skład zarządu i tryb jego pracy

§ 2

 • W skład Zarządu wchodzi co najmniej 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Koła-Klubu.
 • Zarząd w głosowaniu tajnym wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 • Nie można łączyć funkcji pełnionej w Zarządzie z funkcjami w Komisji Rewizyjnej Koła - Klubu, jeśli Walne Zebranie Koła - Klubu podejmie uchwałę o wyborze Komisji Rewizyjnej.
 • Kadencja Zarządu trwa cztery lata, chyba że uchwałą Walnego Zebrania Koła - Klubu kadencja została skrócona.
 • Organem wewnętrznym Zarządu może być prezydium, w skład którego wchodzą: prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik. Prezydium kieruje działalnością w okresie między posiedzeniami Zarządu w zakresie ustalonym przez Zarząd Oddziału, w tym m.in. zwołuje i przygotowuje posiedzenia Zarządu oraz przygotowuje materiały na te posiedzenia.
 • Dla wykonania zadań, o których mowa w Regulaminie, Zarząd dokonuje podziału pracy wśród swoich członków. Ustala też terminarz dyżurów poszczególnych członków
  w lokalu wykorzystywanym do bieżącej działalności Koła-Klubu.

§ 3

Zarząd kieruje działalnością Koła-Klubu w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami
i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Koła-Klubu oraz Zarządem Oddziału PTTK.

 

Zarząd:

 • zwołuje Walne Zebrania Koła-Klubu,
 • wykonuje uchwały Walnego Zebrania Koła - Klubu, Zjazdu Oddziału, Walnego Zjazdu PTTK, Władz Naczelnych PTTK i Zarządu Oddziału oraz stwarza warunki dla ich wykonania przez członków Koła - Klubu,
 • uchwala roczny plan działania oraz preliminarz budżetowy,
 •  ustala okresowe , tematyczne plany posiedzeń Zarządu oraz zasady współdziałania z Komisja Rewizyjną, o ile taka została wybrana przez Walne Zebranie Koła - Klubu,
 •  składa sprawozdania ze swej działalności Zarządowi Oddziału oraz na Walnym Zebraniu Koła-Klubu; przyjmuje roczne sprawozdania z wykonania budżetu, zatwierdza roczne sprawozdania finansowe
 •  zarządza majątkiem własnym i powierzonym oraz funduszami Koła-Klubu
  w granicach preliminarza budżetowego, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących w PTTK przepisów finansowych,
 • organizuje i ułatwia członkom Koła-Klubu uprawianie turystyki i krajoznawstwa we wszystkich ich formach; powołuje sekcje/ zespoły specjalistyczne dla realizacji tych form,
 • utrzymuje więzi z członkami zwyczajnymi PTTK zrzeszonymi w Kole-Klubie,
 • organizuje podstawowe kształcenie członków w zakresie wiedzy i umiejętności turystycznych i krajoznawczych,
 • informuje członków o swojej działalności, działalności macierzystego Oddziału PTTK oraz Towarzystwa jako całości,
 • współpracuje z kadrą programową zrzeszoną w Kole-Klubie przy realizacji celów i zadań Koła-Klubu oraz z kadrą z innych kół i klubów Oddziału,
 • współpracuje z Zarządami innych kół - klubów Oddziału,
 • występuje za pośrednictwem Zarządu Oddziału do ZG PTTK o wyróżnienia dla wybitnych działaczy Koła-Klubu PTTK w ramach obowiązującego "Systemu wyróżnień członków i jednostek PTTK",
 • wnioskuje do Zarządu Oddziału o skreślenie z ewidencji członków, osoby zalegające z opłacaniem składki członkowskiej za okres dłuższy niż 12 miesięcy,
 • prowadzi dokumentację pracy Koła-Klubu,
 • prowadzi dokumentację finansową Koła-Klubu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących w PTTK przepisów finansowych,
 • wnioskuje do Zarządu Oddziału o nadanie Kołu-Klubowi nazwy lub imienia patrona oraz o wyrażenie zgody na uczestnictwo koła - klubu w pracach innych stowarzyszeń o pokrewnych celach i działalności,
 • podejmuje inne działania dla realizacji celów statutowych PTTK, w tym zlecone przez Zarząd Oddziału.

Prezes zaznajamia Zarząd z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Koła-Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału na najbliższym posiedzeniu, ustosunkowując się do nich nie później niż na kolejnym posiedzeniu.

§ 4

Zarząd Koła - Klubu, z upoważnienia Walnego Zebrania może uchwalać, niezależnie od składki członkowskiej PTTK, wysokość dodatkowych składek, które przeznaczane są w całości na działalność Koła-Klubu.

§ 5

Prezydium kieruje działalnością w okresie między posiedzeniami zarządu w zakresie ustalonym przez zarząd.

Do zadań prezydium należy:

 • zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Zarządu,
 • przygotowywanie materiałów i dokumentów na posiedzenia Zarządu.,
 • ............................................................................................................
 • ............................................................................................................
 • ............................................................................................................

§ 6

Zarząd realizuje swoje zadania przez :

 • posiedzenia Zarządu i prezydium,
 • działalność członków Zarządu w okresie między posiedzeniami,
 • sekcje/zespoły jako fachowe organy Zarządu.

§ 7

 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy
  w roku. W Kołach - Klubach, gdzie działa prezydium, posiedzenia Zarządu zwołuje prezydium, a posiedzenia prezydium - prezes Zarządu lub inny upoważniony przez niego członek prezydium,
 • Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu
 • Głosowania są jawne. Głosowanie tajne może być zarządzone na wniosek każdego członka Zarządu.
 • Posiedzenia Zarządu są protokołowane a podejmowane uchwały podpisywane
  i ewidencjonowane. Protokoły z posiedzeń i podejmowane uchwały powinny być numerowane.

§ 8
Udział w posiedzeniach i pracach Zarządu oraz realizacja przyjętych przez Zarząd zadań jest statutowym obowiązkiem jego członków.

Rozdział III

Podział zadań pomiędzy członków Zarządu

§ 9
Do najważniejszych zadań członków Zarządu należy:

prezesa:

 • reprezentowanie Koła-Klubu wobec Komisji Rewizyjnej Koła-Klubu, władz PTTK
  i na zewnątrz,
 • kierowanie działalnością Zarządu Koła-Klubu; czuwanie nad prawidłową realizacją podejmowanych zadań i uchwał,
 • ustalanie podziału zadań wśród członków Zarządu Koła-Klubu ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania więzi między organizacyjnej i z członkami zrzeszonymi w Kole-Klubie,
 • zwoływanie i przewodzenie posiedzeniom Zarządu i jego prezydium, ustalanie tematyki posiedzeń i terminów ich odbywania,
 • podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu,
 • podpisywanie uchwał Zarządu Koła-Klubu,
 • zaznajamianie Zarządu z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Koła - Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału na najbliższym posiedzeniu i ustosunkowywanie się do nich nie później niż na kolejnym posiedzeniu

wiceprezesa (wiceprezesów):

 • zastępowanie prezesa w czasie jego nieobecności w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 • kierowanie określonymi dziedzinami działalności, powierzonymi przez Zarząd (np. organizacja imprez turystyki kwalifikowanej; sprawy dotyczące krajoznawstwa; sprawami organizacyjnymi i członkowskimi; organizacją szkolenia podstawowego członków, przepływem informacji itp.),
 • przygotowywanie materiałów na posiedzenie Zarządu i prezydium w dziedzinach powierzonych przez Zarząd,
 • reprezentowanie Koła-Klubu wobec władz PTT'K oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw.

skarbnika:

 • nadzór nad całokształtem działalności finansowej i majątkiem zarządzanym
  i powierzonym ,
 • reprezentowanie Koła-Klubu w sprawach finansowych wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 • opracowywanie preliminarzy budżetowych Koła-Klubu oraz sprawozdań z ich wykonania,
 • podpisywanie uchwał Zarządu i jego Prezydium w sprawach finansowych
  i majątkowych,
 • zbieranie składek członkowskich i rozliczanie ich z Zarządem Oddziału;
 • prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat kasowych i bankowych,
 • regulowanie wszelkich rachunków, zgodnie z uchwałami Zarządu i zatwierdzonym preliminarzem,
 • podpisywanie wraz z prezesem pism dotyczących spraw finansowych,
 • nadzorowanie zabezpieczenia majątku , którym zarządza i z którego korzysta Koło -Klub oraz majątku obcego powierzonego Kołu-Klubowi.

sekretarza:

 • reprezentowanie Koła-Klubu wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 • przygotowywanie posiedzeń Zarządu ; współdziałanie w tym zakresie z prezesem
  i pozostałymi członkami Zarządu,
 • protokołowanie posiedzeń Zarządu; ewidencjonowanie podejmowanych uchwał; nadzorowanie przy współudziale Prezesa ich realizacji,
 • przeglądanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej; podpisywanie wraz
  z prezesem lub wiceprezesem korespondencji wychodzącej,
 • prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych PTTK Koła-Klubu i jej aktualizowanie;
 • prowadzenie korespondencji z członkami Koła-Klubu PTTK,
 • prowadzenie dokumentacji działalności Koła-Klubu,
 • prowadzenie sprawozdawczości Koła-Klubu , terminowe jej przekazywanie do Zarządu Oddziału.

§ 10

 • Szkolne Koło-Klub Krajoznawczo-Turystyczny niezależnie od statutowych władz Koła-Klubu ma swego opiekuna, którym może być nauczyciel danej szkoły lub inny członek kadry programowej PTTK uzgodniony z Zarządem Oddziału i dyrekcją placówki.
 • Zadaniem opiekuna jest udzielanie Szkolnemu Kołu-Klubowi pomocy w działalności oraz reprezentowanie go przed radą pedagogiczną, zespołem wychowawców, dyrektorem szkoły jak również pomoc w realizacji zadań Koła-Klubu i reprezentowanie tej jednostki wobec Zarządu Oddziału PTTK i innych Władz PTTK.

§11

Członek Zarządu ma obowiązek sumiennie wywiązywać się z przyjętych na siebie zadań.

§12

Uchwały Zarządu mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Zarządu Oddziału w przypadku gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału oraz uchwałami Władz Naczelnych PTTK i Władz Oddziału.

§13

Zarząd może być zawieszony przez Zarząd Oddziału w przypadku:

 • zaniechania działalności,
 • rażącego lub uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu PTTK, Statutu Oddziału oraz uchwał Władz PTTK i władz Oddziału,
 • naruszenia podstawowych zasad gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym,
 • działania na szkodę PTTK.

Uchwała Zarządu Oddziału o zawieszeniu Zarządu Koła - Klubu może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła-Klubu, jeśli taka została wybrana, chyba że nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

Podejmując uchwałę o zawieszeniu Zarządu Koła-Klubu, Zarząd Oddziału powołuje Tymczasowy Zarząd Koła-Klubu, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie oraz zwołanie w terminie trzech miesięcy od daty powołania Walnego Zebrania Koła-Klubu, celem wyboru nowego Zarządu.

Rozdział IV

Symbole i pieczęcie

§14

Zarząd w działalności Koła-Klubu używa odznaki organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,  której opis i wzór określony został w art. 5 pkt. 1 Statutu PTTK.

Koło-Klub za pośrednictwem Zarządu może używać pieczątki firmowej podłużnej tzw. nagłówkowej w kształcie prostokąta o następującej treści:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział   .............................(nazwa Oddziału)
Koło - Klub  .....................................
(przyjęty numer, imię lub nazwa).
Kod pocztowy i adres Koła-Klubu, nr telefonu, faxu, e-mail itp.

Zarząd może używać, zgodnie z obowiązującymi przepisami innych niezbędnych do działalności pieczęci oraz druków wg wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Oddziału PTTK na wniosek Zarządu Koła-Klubu.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§15

Niniejszy Regulamin Zarządu Koła-Klubu uchwalony został przez Zarząd Oddziału PTTK uchwałą nr ................ z dnia ......................... w oparciu o Wzorcowy Regulamin Zarządu Koła - Klubu uchwalony przez ZG PTTK uchwałą nr ............. z dnia ..........
i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Interpretacja postanowień Regulaminu Zarządu Koła-Klubu należy do Zarządu Oddziału PTTK.

reklama
reklama

dokument w formacie .doc

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.