PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Fundusze - archiwum

18 listopada 2010

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2011 i zaprasza do składania ofert.
Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

Więcej informacji:

http://msport.gov.pl/ aktualnosci-turystyka/1930- Ogloszenie?retpag=/ aktualnosci-turystyka/p468/2/

 

8 listopada 2010
 • Instrumenty wsparcia przedsiębiorców - zestawienie Min. Gospodarki

  Ministerstwo Gospodarki przygotowało w formie zestawienia informacje o podstawach prawnych, głównych beneficjentach i wysokości środków finansowych aktualnych instrumentów wsparcia przedsiębiorców, wdrażanych przez instytucje państwowe.

  „Zbiorcze zestawienie dostępnych instrumentów wsparcia” zawiera dane o 142 instrumentach wsparcia w ramach 99 podstaw prawnych >>

 • 10 września 2010
 • Informacja o możliwościach wsparcie udziału przedsiębiorców w targach za granicą, w ramach poszczególnych RPO

  Ministerstwo Gospodarki przygotowało w formie zestawienia informacje o podstawach prawnych, głównych beneficjentach i wysokości środków finansowych aktualnych instrumentów wsparcia przedsiębiorców, wdrażanych przez instytucje państwowe.

  tabela >>

 • 30 sierpnia 2010
 • ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
  W RAMACH KONKURSU NR 02/10/1.3
  Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1 – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

  Działania 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych


  Konkurs ma formę zamkniętą. Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.
  Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 10 000,00 PLN. Maksymalna kwota wsparcia 1 500 000,00 PLN, do 200 000 EUR na zasadach de minimis.

  O wsparcie mogą ubiegać się:

  • Mikro, mali i średni przedsiębiorcy zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu ( Dz. U. L 214 z 9.08.2008 r.),
  • Organizacje pozarządowe,
  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

  Przewidziane do wsparcia typy projektów:

  • Wspieranie kreowania produktów regionalnych związanych z województwem warmińsko-mazurskim;
  • Przygotowanie programów promocji markowych produktów związanych z województwem warmińsko-mazurskim;
  • Projekty związane z marketingiem regionalnym (promocja regionalnej gospodarki poprzez organizację wydarzeń regionalnych i ponadlokalnych;
  • Uczestnictwo w targach, konferencjach, seminariach, wystawach itp.;
  • Organizacja i promocja wydarzeń lokalnych i regionalnych.


  Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

  Termin składania wniosków:
  od 30 sierpnia 2010 r. do 8 października 2010 r. (30 dni roboczych)
  w godzinach 8.00 – 15.00

  WIĘCEJ INFORMACJI: http://www.rpo.warmia.mazury.pl /index.php?page =aktualnosc&aktualnosc_id=609http://www.rpo.warmia.mazury.pl /index.php?page=aktualnosc&aktualnosc_id=60

 • 30 sierpnia 2010
 • WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE
  OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU NR 01/10/6.1.1
  Z ZAKRESU OSI PRIORYTETOWEJ 6 – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE:

  Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska.
  Poddziałanie 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.


  Konkurs ma formułę zamkniętą. Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe. Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 80 % wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50 % wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie będzie przyznawane na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis.

  O wsparcie mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne JST;
  • przedsiębiorcy;
  • organizacje pozarządowe.

  Przewidziane do wsparcia typy projektów:

  1. Kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach rejonów gospodarki odpadami (RGO), wyznaczonych w WPGO (m.in. poprzez wdrażanie segregacji i wtórnego wykorzystania odpadów, budowę: punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; składowisk jako elementów zakładu zagospodarowania odpadów; instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku i/lub unieszkodliwiania, itp.).
  2. Projekty polegające na likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów i dostosowanie istniejących składowisk odpadów do obowiązujących przepisów, o ile wynika to z WPGO i stanowi element systemu gospodarowania odpadami w ramach RGO (m.in. poprzez rekultywację składowisk, wg definicji przyjętej w ustawie o odpadach, wdrażanie segregacji, unieszkodliwiania i/lub odzysku odpadów niebezpiecznych, itp.).
  3. Budowa i modernizacja instalacji do unieszkodliwiania i/lub odzysku odpadów komunalnych z odzyskiem energii, o ile wynika to z WPGO i stanowi element systemu gospodarowania odpadami w ramach RGO.

  Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
  Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w formie oryginału oraz zapisane na nośniku elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami osobiście, kurierem, przez posłańca lub listem poleconym (liczy się data wpłynięcia) w siedzibie Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

  Termin składania wniosków:
  od 01.09.2010 r. do 01.10.2010 r. (23 dni roboczych)
  w godzinach 8.00 – 15.00


  więcej informacji: 

  http://www.rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=aktualnosc&aktualnosc_id=597

   

 • 27 sierpnia 2010
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego, Schemat A – Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

  Termin składania wniosków: od 23 sierpnia do 21 września 2010 roku
  Konkurs ma charakter zamknięty i polega na ocenie wniosku o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją projektów.

  Kto może starać się o dofinansowanie?

  1. Jednostki Samorządu Terytorialnego  (JST) oraz ich związki, stowarzyszenia.
  2. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.
  3. Parki narodowe i krajobrazowe.
  4. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.
  5. Instytucje kultury.
  6. Szkoły wyższe.
  7. Organizacje pozarządowe.
  8. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
  9. Przedsiębiorcy - wyłącznie, gdy projekt dotyczy obiektów umieszczonych na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Projekty związane z konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachowaniem oraz zabezpieczeniem przed zagrożeniami obiektów (wraz z ich otoczeniem) wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków, na listę światowego dziedzictwa UNESCO, uznanych za Pomnik Historii, objętych formą parku kulturowego, miejsc pamięci narodowej i martyrologii lub innych miejsc historycznych powołanych za pomocą odrębnych ustaw oraz skansenów wraz z ich przystosowaniem dla celów kulturalnych i turystyki kulturowej.
  2. Projekty związane z konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachowaniem publicznych zabytków inżynierii, techniki i przemysłu objętych formą ochrony zabytków (wymienione w pkt. 1) wraz z ich otoczeniem w celu przystosowania ich na cele kulturalne np. muzea, domy i ośrodki kultury, centra sztuki nowoczesnej, galerie sztuki oraz turystyki kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem projektów angażujących nowoczesne technologie.
  3. Projekty związane z konserwacją publicznych zbiorów zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów i archiwaliów, a także tworzeniem kompleksowych systemów informacji i zabezpieczeń przed nielegalnym wywozem dzieł sztuki oraz zabezpieczeniem zabytków ruchomych i nieruchomych przed kradzieżą i zniszczeniem, z zastrzeżeniem, iż zbiory i zabytki będące przedmiotem projektu są ogólnodostępne dla mieszkańców regionu.
  4. Projekty związane z konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachowaniem oraz zabezpieczeniem przed zagrożeniami układów przestrzennych (urbanistycznych i ruralistycznych) o wybitnych wartościach historyczno-kulturowych. W przypadku zespołów architektury muszą one zostać wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków (jako układy lub zespoły urbanistyczne, ruralistyczne) lub być ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako strefa ochrony konserwatorskiej lub też zorganizowane w formie parków kulturowych, rozumianych jako obszarowa forma ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego regionu.

  Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek o dofinansowanie korzystając z Regionalnego Systemu Informatycznego, a następnie pełną dokumentację, wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej, dostarczyć w terminie od dnia otwarcia do dnia zamknięcia naboru włącznie na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  Departament Funduszy Europejskich
  ul. Wielicka 72B /wejście od ul. Dworcowej/, 30-552 Kraków
  w terminie od 23 sierpnia (dzień otwarcia naboru) do 21 września 2010 roku (dzień zamknięcia naboru)
  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00.

  Dodatkowe informacje:
  Centrum Informacyjne FEM
  Fundusze Europejskie w Małopolsce
  ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków
  tel. (012) 29 90 740
  e-mail: fem@umwm.pl 

  Więcej informacji: http://www.wrotamalopolski.pl/root_FEM/Od+czego+zaczac/3-2-a/default.htm 

 • 27 sierpnia 2010
 • ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

  OGŁASZA KONKURS ZAMKNIĘTY

  i zaprasza

  do składania wniosków o dofinansowanie w ramach:

  Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury

  Działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

    

  Termin konkursu:

  Oferty konkursowe można składać od  12 sierpnia 2010 r.

  Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 września 2010 r. o godzinie 15.30

  Miejsce i sposób składania wniosku:

  Kompletną dokumentację należy składać: osobiście, drogą pocztową - listem poleconym, bądź przesyłką kurierską, w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Handlowej 6, 15-399 Białystok, w Kancelarii Ogólnej - pokój 8, w godzinach pn: 8.00-16.00; wt - pt: 7.30 - 15.30.

  Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegać ocenie (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej; dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą).

   

  Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

  Na dofinansowanie projektów przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 7 000 000 euro, co stanowi równowartość 28 028 000,00 zł (wg kursu euro z dnia 29 lipca 2010 r. określonego przez Europejski Bank Centralny). Alokacja może ulec zmianie w wyniku różnic kursowych, pojawienia się oszczędności w ramach działania, uwolnienia rezerwy na odwołania w ramach trwających konkursów. W ramach ustalonej alokacji rezerwuje się kwotę nie mniejszą niż 1 750 000 euro na dofinansowanie mikroprzedsiębiorstw. Rezerwa na odwołania wynosi 10% alokacji na konkurs, tj. 700 000 euro.

  Środki w ramach konkursu pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji celowej budżetu państwa. 

  Poziom dofinansowania projektów:

  Maksymalny udział (%) dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

  • 70% - mikro i małe przedsiębiorstwa
  • 60% - średnie przedsiębiorstwa
  • 50% - MSP w przypadku pomocy de minimis.

  Minimalna i maksymalna wartość projektu:

  Minimalna wartość projektu:

  • mikroprzedsiębiorstwa - 30 tys. zł kosztów kwalifikowalnych.
  • małe i średnie przedsiębiorstwa - 100 tys. zł kosztów kwalifikowalnych.

   Maksymalna wartość projektu: bez ograniczeń.

   Maksymalna kwota wsparcia projektu:

  - mikroprzedsiębiorstwa: 500 tys. zł, maksymalna kwota dofinansowania może wynosić 4 mln zł jedynie w przypadku, gdy podmiot prowadzi działalność gospodarczą w branży turystycznej od co najmniej 24 miesięcy;

  - małe i średnie przedsiębiorstwa - 4 mln zł.

  Przykładowe rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

  Pomoc może być udzielona jedynie na nową inwestycję tj. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związaną z:

  - utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,

  - rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,

  - dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów lub

  - zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

  Nową inwestycją nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorcy.

   Przykłady (projekty powinny dotyczyć lokalnej i regionalnej infrastruktury turystycznej):

  - budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej,

  - nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,

  - stworzenie unikatowej oferty turystycznej w skali regionu lub kraju,

  - utworzenie lub rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną.

   Podmioty uprawnione do składania wniosków:

  Mikroprzedsiębiorcy - zgodnie z definicją w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz.U. UE L Nr 214 z dnia 9.8.2008, s. 3) - z wyłączeniem osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS.

  Mali i średni przedsiębiorcy - zgodnie z definicją w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspolnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz. U. UE L Nr 214 z dnia 9.08.2008 r. s.3)

  więcej informacji: http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/konkursy-i-projekty/995,nabor-wnioskow---dzialanie-3-2-wsparcie-inwestycyjne-przedsiebiorstw-z-branzy-turystycznej--konkurs-trwa-od-12-08-2010-do-30-09-2010-.html

   

 • 27 sierpnia 2010
 • Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.2 Rewitalizacja - „małe miasta” Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

  O wsparcie mogą się ubiegać następujące grupy podmiotów:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

  2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

  3. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.

  4. Szkoły wyższe.

  5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

  6. Organizacje pozarządowe.

  7. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).

  8. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe.

  9. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-8 reprezentowane przez lidera.

  10. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

  Przewidziane do wsparcia typy projektów:

  Typ 1: Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych/ powojskowych/popegeerowskich, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym).

  Typ 2: Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym budowa, przebudowa i remont obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym).

  Typ 3: Uzupełnienie i remont istniejącej zabudowy, w tym zabudowa plomb, remont  użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym).

  Typ 4: Kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom.

  Typ 5: Tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych.

  Konkurs ma charakter zamknięty - wnioski przyjmowane będą w terminie od 19.08.2010 r. do 19.11.2010 r. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Miejscem składania wniosków jest siedziba Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ulicy Dąbrowskiego 23, parter sektor C (Punkt Informacyjny).

  więcej informacji:http://rpo.slaskie.pl/index.php?grupa=8&id_kon=103

 • 23 sierpnia 2010
 • Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa. Oferty można składać do 15 września 2010

   Na realizację zadania przewiduje się kwotę w wysokości ok. 230 000,00 zł.

  Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnych charakterze, w tym:

  • cele statutowe organizacji muszą być ściśle związane z działalnością na rzecz obronności państwa,
  • kadrę specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami,
  • bazę materiałowo-techniczną umożliwiającą realizację zadania – własną lub dostęp do takiej bazy,
  • dokumentację potwierdzającą wcześniejszą realizacje zadań o podobnym charakterze (np. recenzje, fotografie, umowy partnerskie).

  W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Konkurs ma charakter otwarty. Rozpatrywane będą oferty nadesłane w terminie do 15 września 2010 r. Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

  Oferty należy przesyłać na adres:
  Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON
  al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

  Więcej informacji: http://www.bip.mon.gov.pl/43.html

   

  9 lipca 2010
 • W Międzynarodowym Roku Różnorodności Biologicznej Ministerstwo Środowiska zaprasza: parki narodowe, parki krajobrazowe, szkoły leśne i organizacje pozarządowe do udziału w konkursie na przeprowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej różnorodności biologicznej pt.: Nietypowa lekcja różnorodności biologicznej.

  WIECEJ INFORMACJI - http://www.mos.gov.pl/kategoria/3066_konkursy/

 • 5 lipca 2010
 • Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pt. "Budowa lub modernizacja małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczaniu obszarów chronionych przed nadmierną presją turystów", ogłoszonym w ramach Poddziałania 5.1.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nabór wniosków trwa do 26 lipca 2010 do godz. 16.00.

  WIECEJ INFORMACJI - http://www.ckps.pl/v,priorytet,poiis/konkursy/konkurs, 1,2010,,5,1,3,,budowa,lub,modernizacja,malej, infrastruktury,sluzacej,zabezpieczeniu,obszarow, chronionych,przed,nadmierna,i,niekontrolowana, presja,turystow.html#ak21537

 • 23 czerwca 2010
 • KONKURS

  Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży realizowane w 2010 roku. Oferty można składać do 8 lipca 2010.

  więcej - http://www.silesia-region.pl/strona_n.php? jezyk=pl&grupa=42&id=366&id_menu=297

 • 23 czerwca 2010
 • KONKURS

  Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki. Oferty można składać do 8 lipca 2010.

  więcej - http://bip.umwd.dolnyslask.pl/ dokument.php?iddok=7244& idmp=127&r=r

 • 21 czerwca 2010
 • KONKURS

  Sukces to Twoje naturalne środowisko - Minister Środowiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Oferty można składać do 9 lipca 2010.

  Więcej - www.mos.gov.pl/konkurs_poe

 • 1 czerwca 2010
 • ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU FIO 2010

  W dniu 31 maja br w nocy opublikowano na stronach FIO - Departament Pożytku Publicznego przekazuje listy projektów ocenionych formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach  Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2010 r.

  Spośród 3734 zarejestrowanych wniosków, 3335 znalazły się na liście wniosków ocenionych formalnie i merytorycznie pozytywnie, 270 na liście wniosków ocenionych formalnie pozytywnie i merytorycznie negatywnie, zaś 129 na liście wniosków ocenionych formalnie negatywnie.

  więcej - http://www.pozytek.gov.pl/PO,FIO,2010,-,rozstrzygniecie,konkursu,1117.html

 • 19 kwietnia 2010
 • LISTA WYNIKÓW OCENY FORMALNEJ PROJEKTÓW W RAMACH PO FIO 2010

  więcej - http://www.pozytek.gov.pl/FIO,379.html

 • 9 marca 2010
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w otwartych konkursach ofert dotyczących realizacji następujących zadań:

  - „Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży" - 400 000 zł
 • - „Współpraca organizacji pozarządowych, samorządów terytorialnych i szkół w zakresie działań na rzecz Roku Historii Najnowszej w edukacji" - 100 000 zł

  - „Organizacja w okresie letnich wakacji pobytu edukacyjnego dzieci Polaków zamieszkałych za granicą" - 600 000 zł

  Regulamin i zasady przyznawania i rozliczania dotacji w poszczególnych konkursach można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Formularze konkursowe są dostępne pod adresem www.formularz.men.gov.pl. Termin nadsyłania ofert w ww. konkursach upływa 31 marca 2010 roku. 15,03,2010 NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych" W ramach naboru w 2010 r. dla programu priorytetowego "Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych" wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie od 29 marca do 9 kwietnia 2010. Więcej informacji :http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspieranie-pozarzadowych-organizacji-ekologicznych/

  28 stycznia 2010
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowalo zaktualizowany orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO)

  Podane terminy odnoszą się do priorytetów i działań, w ramach których przewidziany został tryb konkursowy. Natomiast w przypadku działań, dla których przewidziano wyłącznie tryb indywidualny bądź systemowy, zamieszczona została odpowiednia adnotacja. Terminy rozpoczęcia przyszłych naborów wskazane w harmonogramie mają charakter orientacyjny. Z uwagi na szereg czynników warunkujących uruchomienie naborów, podane daty mogą ulec pewnym modyfikacjom.

  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ NaborWnioskow/Documents/Harmonogram_ RPO_grudzien_2009_210110.pdf


 • 22 stycznia 2010
 • Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ochrony walorów przyrodniczych województwa mazowieckiego oraz działania na rzecz edukacji dla zrównoważonego rozwoju – edukacji ekologicznej mieszkańców województwa mazowieckiego w 2010 r.

  Przedmiotem konkursu są:

  1. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ochrony walorów przyrodniczych województwa mazowieckiego.
  2. Działania na rzecz edukacji dla zrównoważonego rozwoju – edukacji ekologicznej mieszkańców województwa mazowieckiego.
  Termin składania ofert upływa 1 marca 2010 r.
  Więcej informacji i wzory dokumentów:
  http://www.dialog.mazovia.pl /prawo_i_dokumenty/zasady_przyznawania_i_rozliczania_ dotacji_z_budzetu_samorzadu_wojewodztwa_mazowieckiego_ obowiazujace_dla_konkursow_ ofert_ogloszonych_od_dnia_ 16_grudnia_2009_r.html • 15 stycznia 2010
 • Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu obronności w 2010 r.

  Termin i warunki składania ofert.
  1.       W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2.       Konkurs ma charakter otwarty. Nabór ciągły od momentu ogłoszenia - Rozpatrywane będą oferty nadesłane w terminie do dnia 30 lipca 2010 r
  Okres realizacji zadania musi zawierać się w nw. terminach:
  a)      rozpoczęcie nie wcześniej niż od dnia 25 stycznia 2010 r.,
  b)      zakończenie najpóźniej do dnia 30 listopada 2010 r.

   

  Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert objętych konkursem określone są w „Zasadach przyznawania i rozliczania przez Ministra Obrony Narodowej dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie obronności organizacjom pozarządowym”, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej MON oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl
  1.       Oferty zostaną ocenione pod względem formalnym w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności, natomiast pod względem merytorycznym przez Komisję ds. Zlecania Zadań w Zakresie Obronności. Posiedzenia Komisji odbywać się będą w siedzibie Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, w miesiącach od stycznia do lipca 2010 r., w każdej drugiej połowie miesiąca.
  2.       Wykaz ofert, które otrzymają dotację na realizację zadań w formie powierzenia lub wsparcia wraz z kwotą przyznanej dotacji będzie zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej MON oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl.

   Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności MON pod nr tel. (22) 6840142, 6840-175 i 6840-193.
  Więcej informacji :http://www.bip.mon.gov.pl/43.html


   

 • 15 stycznia 2010
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oglosil nabór wniosków do Programów na rok 2010.

  W tym roku zostały zmienione zasady dotyczące ubiegania się o środki finansowe, zwracamy uwagę na konieczność wnikliwego zapoznania się z regulaminami Programów. Termin składania wniosków w II naborze upływa dnia 31 marca 2010 roku (o ile środki finansowe w danym programie bądź priorytecie nie zostaną wyczerpanie w I naborze)

  Wykaz programów oraz szczegółowe informacje na stronie: http://mk.gov.pl/po2010/


   

 • 15 stycznia 2010
 • Harmonogram naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 na rok 2010

  W dniu 5 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził harmonogram naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 na rok 2010.
  Pliki do pobrania:
  Harmonogram naboru wniosków na rok 2010

  Więcej informacji: http://mazowia.eu/page/index.php?str=44&id=1553
  Źródło: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

   

 • 14 stycznia 2010
 • Nowy konkurs FIO 2010

  Minister Pracy i Polityki Spolecznej zaprasza do udzialu w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2010 r. ze srodków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).
  http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/506660.html

 • 28 grudnia 2009
 • Nowy Mechanizm Finansowy EOG podpisany

  W drugiej polowie grudnia 2009 r. Islandia, Norwegia i Liechtenstein podpisaly z Unia Europejska nowe porozumienie o mechanizmie finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014.
  http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/ 503151.html?utm_source=ue&utm_medium=email&utm_campaign= 24.12.2009

 • 22 grudnia 2009
 • Nowy system finansowania programów europejskich

  Od 1 stycznia 2010 roku wchodzi w życie ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., która wprowadza znaczące zmiany w systemie wdrażania Funduszy Europejskich. Dotyczą one przede wszystkim systemu finansowania realizacji programów, ale również systemu instytucjonalnego. Oznacza to duże zmiany dla realizatorów projektów.
  http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/502709.html?utm_source=prenumerata_ najw&utm_medium=email&utm_campaign=21.12.2009

 • 18 grudnia 2009
 • MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW PRZEZ PTTK NA REALIZACJE   ZADAŃ STATUTOWYCH ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I TURYSTYKĄ

  Oddziały PTTK jako samodzielne jednostki Towarzystwa z osobowością prawną   i organizacje pozarządowe mają możliwość pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych w ramach konkursów ogłaszanych przez urzędy marszałkowskie, wojewódzkie oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP czy Ministerstwo Środowiska - na wykonanie zadań publicznych. Jest także możliwość sięgania po środki w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, czy też w przewidzianych m.in. na edukację ekologiczną dotacjach w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak i dla zadań integracyjnych, rozwoju czy też zatrudnienia osób z niepełnosprawnością lub innych w oddziałach wojewódzkich Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Należy również pamiętać o ogólnopolskich programach operacyjnych takich jak Kapitał Ludzki – gdzie znajdują się środki na szkolenia czy Innowacyjna Gospodarka – dla projektów innowacyjnych takich jak np. szkolenia e-learningowe czy digitalizację zbiorów muzealnych, bibliotecznych itp. Warto również śledzić ogłoszenia o zadaniach zleconych bezpośrednio w urzędach gminy.
             
              W poniższym materiale prezentujemy informację o konkursach ogłoszonych w zakresie zlecania zadań publicznych oraz w Regionalnych Programach Operacyjnych poszczególnych województw, więcej informacji jest sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej www.pttk.pl w zakładce Fundusze/Aktualności, tam również zostanie zamieszczony ten materiał wraz z linkami do niezbędnych stron. W razie pytań, wątpliwości, ale również pomocy prosimy o kontakt na adres: fundusze@pttk.pl  lub telefon 22 8262251 wew.204.

  Środki możliwe do pozyskania przez PTTK na działania związane z kulturą i turystyką w województwach.

  Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych • 15 grudnia 2009
 • Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2010 roku.

  1. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

      Zadanie I - FESTIWALE SZTUKI
  Przedsięwzięcia o regionalnym lub ponadregionalnym charakterze polegające na organizowaniu festiwali i przeglądów muzycznych, teatralnych, filmowych lub innych mających szczególne znaczenie dla kultury Dolnego Śląska.

  Zadanie II - EDUKACJA KULTURALNA DZIECI I MŁODZIEŻY
  Przedsięwzięcia polegające na organizowaniu lub uczestniczeniu dzieci i młodzieży w festiwalach, przeglądach twórczości artystycznej, wystawach, warsztatach mogących mieć istotne znaczenie dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży.

  Zadanie III - TRADYCYJNE DZIEDZICTWO KULTUROWE
  Inicjatywy służące popularyzacji i ochronie elementów tradycyjnej kultury regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem folkloru i dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych Dolnego Śląska w formie przeglądów, konkursów, festiwali, wystaw, działań edukacyjnych służących idei kontynuacji wartości tworzących poczucie tożsamości kulturowej.

  Zadanie IV - INICJATYWA ARTYSTYCZNA
  Przedsięwzięcia polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Dolnego Śląska zarówno w kraju, jak i za granicą.

  Zadanie V - DIALOG KULTUROWY
  Przedsięwzięcia polegające na budowaniu dialogu wśród grup narodowych i etnicznych, organizowaniu lub uczestnictwie w działaniach zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.

  Zadanie VI - WYDAWNICTWA
  Niekomercyjne i niskonakładowe wydawnictwa książkowe i multimedialne poświęcone zabytkom, opiece i ochronie dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska

  Podmiot może złożyć tylko jedną ofertę na jeden rodzaj zadania w terminach:
  I edycja - do dnia 29 grudnia 2009 r. do godz. 15.30
  II edycja – do dnia 31 maja 2010 do godz. 15.30
  III edycja – do dnia 31 sierpnia 2010 do godz. 15.30

   

  Więcej informacji: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/index.php?idmp=14&r=r • 10 grudnia 2009
 • Otwarty konkurs ofert na rok 2010 w dziedzinie kultury fizycznej i sportu ogłoszony w woj.podkarpackim

  Na posiedzeniu w dniu 8 grudnia br. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2010.

  OGŁOSZENIE

  otwartego konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2010.

  Lp.

  Nazwa zadania

  1.1

  Wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej, w tym Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada i Licealiada

  1.2

  Organizacja i udział w imprezach w środowisku akademickim

  1.3

  Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej poprzez organizację i udział w imprezach sportowych

  1.4

  Organizacja i udział w imprezach w środowisku osób niepełnosprawnych

  Oferty należy składać do dnia 8 stycznia 2010 roku, osobiście lub za pośrednictwem poczty w Sekretariacie Departamentu Promocji, Turystyki i Sportu przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, pok. 304 (kod pocztowy 35-010). Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

  Druki do pobrania:
  2 Druk oferty (plik MS Word 4)
  1 Druk sprawozdania (plik MS Word 3)

  Więcej informacji: http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/sport/aktualnosci/ 091208_konkurs_ofert

 • Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki

  Minister właściwy do spraw turystyki ogłasza otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 r. Kierunków rozwoju turystyki do 2015 roku.

  I. Rodzaje zadań. 

  Nr zadania

  Priorytety zadań publicznych

  1.

  Kształtowanie przestrzeni turystycznej

  2.

  Tworzenie koncepcji rozwoju produktu turystycznego o wysokiej konkurencyjności

  3.

  Rozwój zasobów ludzkich na rzecz rozwoju turystyki

  4.

  Przedsięwzięcia promocyjne związane z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi, kulturalnymi
  i sportowymi, w szczególności: Obchody Roku Chopinowskiego, 600- Lecie Bitwy pod Grunwaldem, Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku, Finałowy Turniej Mistrzostw Europy
  w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

  5.

  Wykorzystanie funduszy unijnych w turystyce

  Szczegółowy opis priorytetów znajduje się na stronie internetowej www.msport.gov.plw Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.msit.gov.ploraz w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki. • 9 grudnia 2009
 • Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) ogłasza:
  otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2010 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w tym Programu Współpracy Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi

  1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  2. Promowania turystyki i krajoznawstwa Województwa Opolskiego
  przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność
  pożytku publicznego
  I. Rodzaje, zakres i formy realizacji zadań.
  1. Zakres zadania obejmuje następujące obszary tematyczne:
  Obszar realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
  1) Szkolenie młodzieSy uzdolnionej sportowo,
  2) Udział reprezentacji województwa w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Polski,
  3) Organizacja imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym promujących województwo,
  4) Wspieranie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieSy szkolnej,
  5) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim,
  6) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim,
  7) Wspieranie sportu i rekreacji w środowisku osób niepełnosprawnych,
  8) Wspieranie organizacji szkolenia kadr kultury fizycznej województwa(w szczególności szkolenia instruktorów, animatorów sportu, sędziów sportowych),
  9) Wspieranie szkolenia sekcji sportowych uczestniczących w ogólnopolskim współzawodnictwie sportu młodzieSowego,

  więcej umwo.opole.pl/bip/index.php?id=777&idd=658 • 5 grudnia 2009
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2010 r. pn. ”MAŁOPOLSKA GOŚCINNA nadzoruje Departament Promocji i Turystyki

  Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki. W ramach otwartego konkursu ofert „Małopolska Gościnna” dofinansowane/sfinansowane następujące działania:
  Priorytet 1: Otwarty Szlak Architektury Drewnianej (powierzenie zadania) – do kwoty 450 000 zł;
  Priorytet 2: Agroturystyka w Małopolsce (powierzenie zadania) – do kwoty 120 000 zł;
  Priorytet 3: „Budowa, rozwój i promocja produktów turystycznych Małopolski” (wsparcie/ powierzenie zadania) – do kwoty 1330 000 zł;
  Priorytet 4: „Rozwój, renowacja i aktywizacja szlaków turystycznych w regionie” (wsparcie zadania) – do kwoty 150 000 zł
  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do 18 grudnia 2009

  Źródło: www.wrotamalopolski.pl

  5 grudnia 2009
 • Dotacje Fundacji Kronenberga (PL0010000207)
  Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
  Następny termin:   2009-12-20

  Granty dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji, kultury, sztuki i polityki społecznej.
  Dofinansowane działania:
  Dotacje mogą zostać przyznane na projekty w dwóch obszarach tematycznych:

  1. edukacja: innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży
  2. rozwój lokalny: polityka społeczna, nauka przedsiębiorczości

  Dofinansowanie może zostać przeznaczone m.in. na warsztaty, szkolenia, konkursy, olimpiady, organizowanie pracowni edukacyjnych.
  Wnioski mogą mieć zasięg lokalny (jedno województwo) i ponadlokalny (dwa, trzy lub więcej województw).

  Kto może ubiegać się o fundusze:
  O dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.

  Wysokość dofinansowania:
  Fundacja nie określa maksymalnej ani minimalnej kwoty przyznawanych dotacji.
  Wkład własny nie jest formalnie wymagany, jednak zwiększa szansę na realizację projektu zgodnie z jego założeniami, co z kolei zwiększa szansę na uzyskanie dofinansowania z Fundacji.
  Termin składania wniosków:
  Wnioski o dotacje na projekty o charakterze lokalnym tzn. realizowane na obszarze nie przekraczającym jednego województwa (wieś, miasto, gmina, powiat) można składać w terminach:
  - 31 marca 2009 (decyzja 15 maja 2009) (termin upłynął)
  - 30 września 2009 (decyzja 25 listopada 2009) (termin upłynął)
  - 31 marca 2010 (decyzja 17 maja 2010)

  Wnioski o dotacje na projekty o charakterze ponadlokalnym tzn. realizowane na obszarze większym niż jedno województwo można składać w terminach:
  - 15 maja 2009 (decyzja 30 czerwca 2009) (termin upłynął
  - 20 grudnia 2009 (decyzja 15 lutego 2010)
   -14 maja 2010 (decyzja 30 czerwca 2010)

  Więcej informacji na stronie: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm • 2 grudnia 2009
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2010 roku. Zadania w ramach konkursu to organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczenstwo utraty życia lub zdrowia w górach lub na wodach.


  więcej informacji: http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/239/8000/ Otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_ zadan_publicznych_z_zakresu_ ratownictwa_gors.html
  .źródło:MSWiA • 30 listopada 2009
 • Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, na realizację zadań publicznych z zakresu rozwijania i upowszechniania sportu i kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych w 2010 r. Konkurs finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.


  Zadania przewidziane do realizacji to m.in.: uczestnictwo osób niepełnosprawnych w imprezach sportowo-rekreacyjnych, uczestnictwo osób niepełnosprawnych w letnich i zimowych obozach sportowo-rekreacyjnych, szkolenie trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, klasyfikatorów i wolontariuszy sportu osób niepełnosprawnych, promocja sportu osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu sportowego.

  więcej informacji: http://msport.gov.pl/ogloszone-konkursy-son/1184-Otwarty-konkurs-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-rozwijania-i-upowszechniania-sportu-i-kultury-fizycznej-wsrod-osob-niepelnosprawnych-w-2-1-r-?retpag=/dofinansowanie-son/
  źródło: MSi


 • 26 listopada 2009
 • Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na realizację w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach dotacji budżetowej na rok 2010


  Zadania przewidziane do realizacji to m.in.: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w rodzinie oraz w różnych grupach zawodowych i społecznych, promocja sportu powszechnego, współpraca z Polonią i Polakami za granicą.

  więcej informacji: http://msport.gov.pl/dofinansowanie-zadan-w-ramach-dotacji-budzetowe/1186-Otwarty-konkurs-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu-w-ramach-dotacji-budzetowej-na-rok-2-1-?retpag=/dofinansowanie-zadan-w-ramach-dotacji-budzetowe/
  źródło:MSiT • 16 lipca 2009
 • Umowa finansowa pomiędzy Instytucją Wspomagającą tj. NFOŚiGW w Warszawie a Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym w Warszawie o dofinansowanie Projektu pn. „ Instalacja odnawialnych źródeł energii w obiektach PTTK w Bieszczadach i Beskidzie Niskim ” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.


                              W dniu 18 czerwca 2009 roku została zawarta umowa finansowa pomiędzy Instytucją Wspomagającą tj. NFOŚiGW w Warszawie a Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym w Warszawie o dofinansowanie Projektu pn. „ Instalacja odnawialnych źródeł energii w obiektach PTTK w Bieszczadach i Beskidzie Niskim ” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
  Celem ogólnym Projektu jest ochrona środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Projekt  dotyczy następujących zadań ;

  1. Instalacja kolektorów słonecznych w 7 schroniskach górskich:  Schronisko KREMENAROS  w Ustrzykach Górnych, Schronisko w Komańczy, Schronisko-Bacówka POD HONEM w Cisnej, Schronisko-Bacówka JAWORZEC w Jaworcu, Schronisko-Bacówka CHATKA PUCHATKA na Połoninie Wetlińskiej, Dom Wycieczkowy w Wetlinie, Pokoje Gościnne w Dukli.
  2. Instalacja pompy ciepła i rurociągu glikolowego dla Hotelu Górskiego i Campingu nr 150 w Ustrzykach Górnych.
  3. Instalacja hybrydowej elektrowni z turbiną wiatrową i panelami fotowoltaicznymi   w Schronisku-Bacówce CHATKA PUCHATKA na Połoninie Wetlińskiej.

  Szacowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi równowartość  624 094 EUR, a poziom dofinansowania nie przekroczy 70% całkowitego, ostatecznego kwalifikowanego kosztu realizacji Projektu.
  Zakończenie realizacji Projektu zaplanowano na grudzień 2010 roku. • 21 kwietnia 2009
 • Program Operacyjny – Infrastruktura i Środowisko
  Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – alokacja w ramach priorytetu to 105,6 mln euro


  W ramach działania:
  5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej – ogłoszono konkursy
  Konkurs 3/2009 (5.1.3) Budowa lub modernizacja małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczaniu obszarów chronionych przed nadmierną presją turystów
  Priorytetowo traktowane będą projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów Natura 2000 oraz obszarów chronionych o statusie międzynarodowym.

  Przykładowe projekty to:

  • budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów w tym:
   • budowa ścieżek dydaktycznych,
   • ścieżek rowerowych,
   • szlaków,
   • parkingów,
   • punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń.

  - co najmniej 50 % wydatków kwalifikowanych ma być przeznaczona na budowę/ modernizacje małej infrastruktury aby umożliwić kanalizację ruchu turystycznego.

  - do tych wydatków zaliczyć można: koszt przygotowania i uzyskania wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń, zakup materiałów, zakup sprzętu niezbędnego do wykonania prac, wykup gruntu pod warunkiem, że te wydatki umożliwiają realizację zadań terenowych.

  Nabór wniosków odbędzie się w terminie 04.05.2009–15.06.2009 do godz. 16.00.

  Więcej informacji: http://www.ckps.pl/v,priorytet,poiis/konkursy/konkurs, 3,2009,,5,1,3,, budowa,lub,modernizacja,malej,infrastruktury,turystycznej, sluzacej, zabezpieczaniu,obszarow,chronionych,przed,nadmierna, presja,turystow.html#ak17939

  Konkurs 1/2009 (5.4.1) Ogólnopolskie lub ponadregionalne działania edukacyjne, kampanie informacyjno-promocyjne, imprezy masowe oraz konkursy i festiwale ekologiczne
  W ramach konkursu wspierane będą ogólnopolskie lub ponadregionalne działania edukacyjne, kampanie informacyjno-promocyjne, imprezy masowe oraz konkursy i festiwale ekologiczne kierowane do ogółu społeczeństwa, szkół i innych placówek oświatowych oraz organów administracji państwowej, odpowiedzialnych za kształtowanie przestrzeni i ochronę przyrody.

  Przykładowe projekty to:

  • kampanie informacyjno-promocyjne, kampanie audiowizualne oraz programy edukacyjne dotyczące ochrony przyrody i wybranych aspektów ochrony środowiska prowadzone z udziałem środków masowego przekazu, społecznych organizacji ekologicznych i innych podmiotów, w tym badania opinii publicznej ex-anteex-post,
  • ogólnopolskie i międzynarodowe imprezy masowe, których celem jest popularyzacja wiedzy o środowisku oraz kształtowanie proekologicznych postaw społecznych,
  • ogólnopolskie i ponadregionalnych konkursy i festiwale ekologiczne

  Nabór wniosków odbywa się w terminie 23.03.2009–27.04.2009 do godz. 16.00.
  Więcej informacji http://www.ckps.pl/v,priorytet,poiis/konkursy/ konkurs,1,2009,, 5,4,1,,ogolnopolskie, lub,ponadregionalne,dzialania,edukacyjne,, kampanie,informacyjno-promocyjne,, imprezy,masowe,oraz,konkursy,i,festiwale, ekologiczne.html#ak17608
  PROJEKTY:
  Minimalna wartość projektu w ramach konkursów: 400 tys. zł, maks. 25 mln. €
  Maksymalny poziom dofinansowania z funduszy UE: do 85% wydatków kwalifikowanych
  Kwalifikowalność wydatków od 1 stycznia 2007 r. projekty wieloletnie do 2013 roku.
  Rodzaje beneficjentów:

  • organizacje pozarządowe,
  • parki narodowe, parki krajobrazowe i ich zespoły,
  • regionalne dyrekcje lasów państwowych oraz nadleśnictwa,
  • jednostki rządowe, samorządowe oraz podmioty sprawujące nadzór lub zarządzające ochroną obszarów chronionych, wojewodowie,
  • ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne,
  • instytucje naukowe oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w tym szkoły wyższe oraz ich jednostki organizacyjne,
  • urzędy morskie,
  • wskazane partnerstwo w/w podmiotów ze wskazaniem beneficjenta wiodącego

   

  Więcej informacji o konkursach na stronach – Instytucji Wdrażającej – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych – www.ckps.pl

  Obowiązujący Program, opis Priorytetów oraz Rozporządzenia Rady (WE) na stronie:
  http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/POIiS/Dokumenty • 20 lutego 2008
 • Konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2009 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).


  Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza

  do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2009 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

  Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2009 wynosi 62 750 000,00 zł, w tym 60.240.000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2.510.000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

  Składane projekty realizują cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

   

  1.        Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej.

  2.        Maksymalny czas realizacji projektu:

  -          projekty realizowane w 2009 r., tzw. projekty „jednoroczne": od 15 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

  -          projekty realizowane w latach 2009-2010, tzw. projekty „dwuletnie": od 15 maja 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

  3.        Uprawniony podmiot może złożyć 1 wniosek w ramach ogłoszonego konkursu. Konkurs obejmuje nabór wniosków na cztery Priorytety łącznie.

  4.        Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się wnioskodawcy:

  -          dla projektów „jednorocznych": od 10 tys. zł. do 300 tys. zł (w przypadku projektów „jednorocznych", wnioskowanie o dotację mniejszą niż 10 tys. zł lub większą niż 300 tys. zł spowoduje odrzucenie wniosku ze względów formalnych bez możliwości odwołania).

  -          dla projektów „dwuletnich": od 20 tys. zł. do 300 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł).

  5.        Wymagany wkład własny:

  wartość dotacji

  % wartości projektu

  środki własne niefinansowe / finansowe

  10 tys. zł do 40 tys. zł

  10%

  środki własne niefinansowe lub finansowe

  ponad 40 tys. zł do 150 tys. zł

  10%

  środki własne finansowe

  ponad 150 tys. zł do 300 tys. zł

  20%

  środki własne finansowe

  6.        Termin składania wniosków: od 20 lutego 2009 r. do 23 marca 2009 r.

  Więcej informacji i dokumenty niezbędne do aplikowania o środki na stronie:

  http://www.pozytek.gov.pl/PO,FIO,2009,-,ogloszenie,i,dokumenty,do,pobrania,1066.html

  Źródło: Serwis informacyjny Ministerstwa Praci i Polityki Społecznej

    • 4 lutego 2008
 • 16 marca 2009 uplywa termin skladania wniosków do PROGRAMU DLA WSPIERANIA DZIALALNOSCI POZARZADOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH


  Wnioski o dofinansowanie należy składać bezpośrednio w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 albo przesyłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

  Program dla wspierania działalności pozarządowych organizacji ekologicznych

  Termin składania do 16 marca 2009 r. z terminem rozpatrzenia do 15 maja 2009 r.

  Więcej informacji pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/site/main/podstrony_bis.php?id=1231499159

 • Źródło www.nfosigw.gov.pl  10 grudnia 2008
 • Środki dla turystyki w Regionalnych Programach Operacyjnych (2007-2013)

  8 grudnia 2008 r. rozpoczął się drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2007-2013.

  Nabór otwarty jest dla obydwu priorytetów Programu:
  • Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności i produktywności obszaru wsparcia,
  • Priorytet 2 Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru wsparcia.

  Wnioski o dofinansowanie należy dostarczyć do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Wilnie w wersji papierowej oraz elektronicznej do 2 marca 2009 r. do godz. 15.00 (czasu litewskiego GMT + 2:00).

  Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zostaną zamieszczone na oficjalnej stronie Programu www.lietuva-polska.eu oraz na stronie www.interreg.gov.pl/20072013/EWT/ transgraniczne/Pl-Lt/ do 10 grudnia 2008 r.

  Szczegółowych informacji dotyczących trwającego naboru i przygotowania projektów udziela Wspólny Sekretariat Techniczny: tel.: +370 5 261 0497; e-mail: info@lietuva-polska.eu.

  10 grudnia 2008
 • Konferencja: Wyzwania i szanse Programu Kapitał Ludzki

  22 grudnia 2008 r. w Hotelu Hilton w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja "Wyzwania i szanse Programu Kapitał Ludzki", którą organizuje Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego we współpracy z Fundacją "Fundusz Współpracy". 

  Konferencja poświęcona będzie podsumowaniu pierwszej fazy realizacji Programu, jaka miała miejsce w 2008 roku, a także omówieniu strategii działania i wyzwań społeczno-ekonomicznych jakie stoją przed Programem w roku 2009. Omówione zostaną również istotne obszary tematyczne wynikające z priorytetowych wyzwań stojących przez Programem.

  W konferencji planowany jest udział ok. 600 osób w tym m.in: przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację Programu Kapitał Ludzki, beneficjentów, partnerów społeczno-gospodarczych oraz ekspertów zaewnętrznych.

  Konferencja będzie się składać z dwóch części: części ogólnej dla wszystkich uczestników konferencji oraz z części, w której przewidziane są cztery równolege panele dyskusyjne.

  PROGRAM KONFERENCJI

  Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na jej temat na stronie internetowej www.konferencja-efs.pl 

  UWAGA: Rejestracja trwa do 16 grudnia 2008 r. (decyduje kolejność zgłoszeń) - ilość miejsc jest ograniczona

   

 • 8 grudnia 2008
 • Środki dla turystyki w Regionalnych Programach Operacyjnych (2007-2013)

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
  Działanie 6.1 Turystyka Uzdrowiskowa
  Działanie 6.2 Turystyka aktywna
  Działanie 6.3 Turystyka biznesowa
  Działanie 6.4 Turystyka kulturowa
  Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
  Działanie 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby turystyczne
  Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
  Działanie 1.5. Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki
  Działanie 7.1 Infrastruktura Kultury i Turystyki
  Działanie 7.2 Promocja Kultura i Turystyka
  Działanie 7.3 Współpraca Międzyregionalna
  Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
  Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej
  Działanie 5.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Na Lata 2007-2013
  Działanie III.5 Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego Na Lata 2007-2013
  Działanie 3.1 Rozwój Infrastruktury Turystycznej
  Działanie 3.2 Rozwój Produktu Dziedzictwa Kulturowego
  Działanie 3.3 Instytucje Kultury
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Na Lata 2007-2013
  Działanie 6.1. Kultura
  Działanie 6.2. Turystyka
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Na Lata 2007-2013
  Działanie 1.4 Rozwój Infrastruktury Turystycznej i Rekreacyjno -Sportowej
  Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie Usług Turystycznych i Rekreacyjno - Sportowych Świadczonych przez przedsiębiorstwa
  Poddziałanie 1.4.2 Usługi Turystyczne i Rekreacyjno - Sportowe Świadczone przez Sektor Publiczny
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Na Lata 2007-2013
  Oś Priorytetowa 6 Turystyka i Kultura
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Na Lata  2007-2013
  Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu
  Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej
  Poddziałanie 3.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa
  Poddziałanie 3.2.2. Małe i Średnie przedsiębiorstwa
  Regionalny Program Operacyjny Dla Województwa Pomorskiego Na Lata 2007-2013
  Działanie 6.1. Infrastruktura Wzmacniająca Potencjał Turystyczny
  Działanie 6.2. Promocja I Informacja Turystyczna
  Działanie 6.3. Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym
  Działanie 6.4. Wspieranie I Zachowanie Walorów Przyrodniczych
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Na Lata 2007 - 2013
  Działanie 3.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego
  3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa
  3.1.2. Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne
  Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna
  3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa
  3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne
  Działanie 3.3. Systemy informacji turystycznej
  Działanie 3.4. Promocja turystyki
  Działanie 4.1. Infrastruktura kultury
  Działanie 4.2. Systemy informacji kulturalnej
  Działanie 4.3. Promocja kultury
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Na Lata 2007-2013
  Działanie 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych
  Działanie 5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  Działanie 2.1. Wzrost potencjału turystycznego
  2.1.1. Baza noclegowa i gastronomiczna
  2.1.2. Infrastruktura uzdrowiskowa
  2.1.3. Infrastruktura sportowo - rekreacyjna
  2.1.4. Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna
  - kategoria interwencji nr 24 - Ścieżki rowerowe
  2.1.5. Dziedzictwo kulturowe
  2.1.6. Infrastruktura kultury
  Działanie 2.2. Promocja województwa i jego oferty turystycznej
  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Na Lata 2007 - 2013
  Działanie 6.1. Turystyka
  Działanie 6.2. Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
  Działanie 5.1. Infrastruktura turystyczna
  5.1.1. Infrastruktura turystyki
  5.1.2. Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych
  Działanie 5.2. Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
  5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej
  5.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego
  Działanie 5.3. Ścieżki rowerowe
  Działanie 5.4. Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego
  5.4.1. Promowanie walorów przyrodniczych
  5.4.2 Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego
  Działanie 6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym
  6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym
  6.1.2. Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym
  Działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym
  6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym
  6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym
  Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym

  Harmonogram naboru projektow_wrzesien 2008.pdf

 • 2 grudnia 2008
 • Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013

  W listopadzie br został przyjęty i podpisany przez Radę Ministrów Krajowy Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009 - 2013.

  Program Operacyjny FIO

 • 21 października 2008
 • PFRON - pierwszy konkurs dla NGO


  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami PFRON rozpisał pierwszy konkurs na zlecenie zadań na 2009 rok dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

  Przypomnijmy: organizacje, które uzyskiwały do tej pory środki z PFRON w ramach programu celowego Partner III muszą wystąpić w konkursie rozpisanym właśnie przez PFRON. Dotyczy to organizacji, które działają na szczeblu ponadlokalnym (w przynajmniej dwóch województwach), lub realizują wysoko wyspecjalizowane zadania. Pozostałe stowarzyszenia i fundacje będą uzyskiwać środki na szczeblu lokalnym, za pośrednictwem władz samorządowych.

  Oferty do konkursu należy zgłaszać w terminie pomiędzy 20 października 2008 roku, a 21 listopada 2008 roku. Organizacje ubiegające się o środki z PFRON muszą liczyć się z koniecznością zadeklarowania wkładu własnego , który wynosi 10% kosztów kwalifikowanych w przypadku organizacji pożytku publicznego i 20% w przypadku pozostałych podmiotów.

  Organizacje które działają krócej niż od roku mogą liczyć na maksymalnie 25 000 zł. Dofinansowania.

  Co ważne, pula pieniędzy na dofinansowania wzrosła. W 2009 roku PFRON przeznaczy na ten cel ponad 90 mln. złotych. W roku bieżącym suma ta wyniosła ok. 70 mln złotych, a w roku ubiegłym 45 mln. złotych.

  Wyniki konkursu powinniśmy poznać już w pierwszych dniach stycznia 2009 r.

  Więcej informacji o konkursie i wzory wniosków do pobrania można znaleźć na stronach PFRON.

  http://www.pfron.org.pl/portal/pl/46/431/Ogloszenie_pierwszego_ konkursu_o_naborze_wnioskow_ o_zlecenie_realizacji_zadan_ w_.html

  źródło: redakcja www.niepelnosprawni.pl

 • 21 września 2008
 • Aktualizacja harmonogramu uruchomienia programów na lata 2007-2013


  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, zaktualizowało orientacyjny harmonogram uruchomienia programów operacyjnych na lata 2007-2013: Program Innowacyjna Gospodarka, Program Infrastruktura i Środowisko, Program Kapitał Ludzki, Program Rozwój Polski Wschodniej oraz 16 Programów Regionalnych.


  Więcej informacji funduszestrukturalne.gov.pl

 • 09 września 2008
 • Otwarcie naboru wniosków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


  Otwarcie naboru wniosków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programach
  1.Wydarzenia artystyczne
  2. Rozwój infrastruktury kultury
  3. Edukacja kulturalna i diagnoza kultury
  4.Dziedzictwo kulturowe
  5.Literatura i czytelnictwo
  6.Promocja kultury polskiej za granicą
  7.Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Zmienione zostały zasady dotyczące ubiegania się o środki finansowe, wymaga to wnikliwego zapoznania się z regulaminami programów.
  Terminy składania wniosków

  • do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania
  • do 31 marca roku w którym zadanie ma być realizowane

  Niektóre programy będą realizowane w ramach zadań własnych państwowych instytucji kultury.
  Lista tych programów:

  Fryderyk Chopin - Instytucja Zarządzająca: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
  Biblioteka + - Instytucja Zarządzająca: Instytut Książki
  Archeologia - Instytucja Zarządzająca: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
  Stypendia - Instytucja Zarządzająca: Narodowe Centrum Kultury
  Wakacje teatralne - Instytucja Zarządzająca: Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego
  Patriotyzm jutra - Instytucja Zarządzająca: Muzeum Historii Polski

  Źródło:MKiDN, Guide


 • www.mkidn.gov.pl/po/

  09 lipca 2008
 • FIO 2008 wyniki konkursu


  Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w dniu 8 lipca 2008 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania w wyniku konkursu ogłoszonego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2008 r.

  Ocenie merytorycznej zostały poddane 1763 wnioski. Spośród nich, 833 wnioski znalazły się na liście wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie, przeznaczonych do dofinansowania. 858 wniosków znalazło się na liście wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie, niedofinansowanych, zaś 71 na liście wniosków ocenionych merytorycznie negatywnie. Jeden z podmiotów zrezygnował z realizacji zadania przed rozstrzygnięciem konkursu.

  Na dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2008 r., po uwzględnieniu kwoty przeznaczonej na obsługę FIO oraz zobowiązań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczono 57.598.627,32 zł.

  Minister Pracy i Polityki Społecznej dofinansował wszystkie wnioski, które zostały ocenione merytorycznie pozytywnie w zakresie 199-160 punktów. Kwotę w wysokości 172.116,00 zł, jaka pozostała w wyniku rozdysponowania kwoty globalnej, Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał 5 podmiotom, których wnioski zostały ocenione na 159 punktów.

  Ogółem, Minister Pracy i Polityki Społecznej rozdysponował środki w wysokości 57.598.104,25 zł.

  Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, w najbliższych dniach skontaktują się drogą e-mailową przedstawiciele Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, z informacją o przyznanej dotacji oraz z prośbą o ewentualne zweryfikowanie harmonogramów i kosztorysów.

  POBIERZ:

  1. Lista wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny merytorycznej, PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA w ramach FIO 2008 [pdf 329 kB] >>>

  2. Lista wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny merytorycznej, NIEDOFINANSOWANYCH w ramach FIO 2008 [pdf 396 kB] >>>

  3. Lista wniosków ocenionych negatywnie na etapie oceny merytorycznej w ramach FIO 2008 [pdf 53 kB] >>>


  Źródło na stronie www.pozytek.gov.pl • 08 lipca 2008
 • Równe szanse i integracja spoleczna


  Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego zaprasza instytucje nienastawione na zysk, działające w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców do konkursu o dofinansowanie Na dobry początek! Wnioski można nadsyłać do końca września 2008.


  Źródło na stronie wiadomości.ngo.pl • 26 czerwca 2008
 • "Kultura i dziedzictwo kulturowe" w PO "Infrastruktura i Środowisko" - nabór wniosków

  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako instytucja pośrednicząca w Programie Operacyjnym "Infrastruktura i Środowisko", ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów w ramach: XI Priorytetu "Kultura i dziedzictwo kulturowe" Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko". Nabór projektów odbywa się od 17 lipca do 30 września 2008 r.


  Źródło na stronie wiadomości.ngo.pl
  Pełna informacja:
  www.mkidn.gov.pl
  www.kultura.gov.pl • 11 czerwca 2008
 • Informacja z PFRON-u


  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że z dniem 1 lipca 2008 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172).

  Zgodnie z postanowieniami art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wskazane ww. rozporządzeniu, mogą być realizowane przez fundacje oraz organizacje pozarządowe w dwóch przypadkach:

  • na zlecenie Funduszu
  • na zlecenie samorządu województwa lub powiatu - ze środków PFRON

  Do zlecania zadań stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

  Szczegółowe zasady zlecania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji powyższych zadań zamieszczone zostaną na stronie internetowej PFRON w terminie późniejszym - www.pfron.org.pl • 6 czerwca 2008
 • FIO 2008 - wyniki oceny formalnej


  Departament Pożytku Publicznego zamieścił pod koniec maja 2008 wyniki przeprowadzonej w dniach 28 kwietnia - 16 maja 2008 r. przez CRZL oceny formalnej złożonych wniosków.
  W dniach 28.03-28.04.2008 w ramach naboru wniosków w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL), Instytucji Wdrażającej FIO w 2008 r., zarejestrowano 1965 wniosków złożonych przez uprawnione podmioty. Łączna kwota wnioskowanych dotacji wyniosła ponad 144 mln zł.
  Wynik oceny formalnej:

  • 1695 wniosków zostało ocenionych formalnie pozytywnie (kwota wnioskowanych dotacji dla tych wniosków wynosi ogółem ponad 126 mln zł),
  • 270 wniosków zostało ocenionych formalnie negatywnie.

  Wnioski ocenione formalnie pozytywnie zostaną przekazane do ekspertów i ocenione merytorycznie (każdy wniosek zostanie oceniony przez dwóch ekspertów)
  Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 1 lipca 2008 r.


  Do pobrania:
  - Lista wniosków ocenionych pozytywnie.
  - Lista wniosków ocenionych negatywnie. • 29 kwietnia 2008
 • Nabór w konkursie w ramach programu 5.6 "Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych" w NFOŚiGW


  W ramach programu 5.6 "Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych" organizacje uprawnione mogą ubiegać się o dofinansowanie niżej wymienionych rodzajów swojej działalności:
  1. Działania na rzecz ochrony zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem, objętych przepisami UE dotyczącymi Konwencji Waszyngtońskiej (CITES).
  2. Śledzenie procesów powstawania projektów, planów, strategii, decyzji i aktów prawnych wydawanych przez administrację publiczną, ich konsultowanie i opiniowanie również na etapie ich stosowania.
  3. Działalność interwencyjna związana z likwidacją bądź ograniczaniem zagrożeń dla przyrody lub środowiska, minimalizacja ich skutków, porady prawne i organizacyjne.
  4. Rozpowszechnianie informacji, w tym w szczególności wysyłka wydawnictw, prowadzenie biblioteki, punktów informacyjnych, serwisów internetowych.
  5. Rozwój współpracy pomiędzy organizacjami ekologicznymi.
  6. Rozwój bazy członkowskiej i czytelniczej, w tym w szczególności organizacja zebrań członkowskich i otwartych, prowadzenie specjalistycznych warsztatów dla członków, wyjazdy w teren do grup lokalnych/oddziałów terenowych.
  7. Poszukiwanie środków finansowych na działalność, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie.
  8. Przygotowanie strategii rozwoju organizacji, obsługa administracyjna, szkolenia pracowników i wolontariuszy, udział w konferencjach, seminariach, warsztatach.
  9. Poprawa public relations organizacji, w tym przygotowanie planów promocji, przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, udział w targach ekologicznych, promocja ruchu ekologicznego na imprezach publicznych, spotkaniach organizacji pozarządowych i konferencjach prasowych.
  W ramach realizacji tego programu wsparciem mogą zostać objęte organizacje:

  • mające status stowarzyszeń lub fundacji,
  • prowadzące działalność przez co najmniej trzy lata,
  • których statutowym celem działalności jest wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

  Ze środków z tego programu nie mogą korzystać organizacje założone w celu reprezentowania poszczególnych grup zawodowych oraz organizacje pozostające w bezpośredniej zależności od przedsiębiorcy lub jednostki samorządu terytorialnego, który ją założył lub współzałożył, a także od jednostek od nich zależnych.
  Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2008, osobiście w Kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 7.30 do 15.30 lub za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres:
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  ul. Konstruktorska 3a
  02 - 673 Warszawa
  Termin rozpatrywania do 15 lipca 2008 r.
  Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie www.nfosigw.gov.pl lub pod numerem telefonów:

  Źródło: ngo.pl, nfosigw.gov.pl • 6 marca 2008
 • Warszawa. Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013


  Warszawa. Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013

  Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 oraz w soboty od 10.00-14.00 w Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie, ul. Krucza 38/42. Zainteresowani mogą zwracać się z pytaniami telefonicznie: 0 22 626 06 32, 0 22 626 06 33 a także za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@mrr.gov.pl.
  Na miejscu są dostępne bezpłatne publikacje Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
  Punkt Informacyjny jest pierwszym elementem Systemu Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, który będzie tworzony wspólnie z Urzędami Marszałkowskimi. Do końca 2008 roku planowane jest uruchomienie 16 Regionalnych Punktów Informacyjnych.
  Źródło: ngo.pl • 28 stycznia 2008
 • Rozpoczęcie pierwszej rundy aplikacyjnej w Programie Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013


  25 lutego 2008 rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013. Nabór zakończy się 30 maja 2008 o godz. 16.00.
  Wniosek aplikacyjny należy składać w wersji elektronicznej oraz papierowej. Wersję elektroniczną należy przesłać najpóźniej do 30 maja 2008 do godz. 16.00 na adres poczty elektronicznej: applications@eu.baltic.net.

  Wersja papierowa powinna zawierać także deklaracje partnerskie od wszystkich partnerów uczestniczących w projekcie. Komplet dokumentów należy przesłać do 30 maja 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
  Baltic Sea Region Programme 2007-2013
  Joint Technical Secretariat
  Investitionsbank Schleswig-Holstein
  Grubenstraße 20
  18055 Rostock, Germany
  Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku aplikacyjnego oraz szczegółowe informacje (w języku angielskim) zostały zamieszczone na oficjalnej stronie programu pod adresem http://eu.baltic.net/How_to_apply.62.html oraz na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.interreg.gov.pl/20072013/EWT/transnarodowe/ BSR/dokumenty/
  Poniżej znajdą Państwo Ogłoszenie o naborze.
  Pobierz plik:
  Baltic Sea Region Programme 2007-2013 - 1st Call for Applications 25 February - 30 May 2008 - Announcement
  Źródło: ngo.pl • 28 stycznia 2008
 • Nabór projektów w Programie Wspólpracy Transgranicznej Polska-Czechy 2007-2013


  14 stycznia 2008 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska–Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
  O wsparcie w Programie mogą się ubiegać wnioskodawcy realizujący projekty w ramach następujących osi priorytetowych:

  • Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń.
  • Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki.
  • Wspieranie współpracy społeczności lokalnych.

  Kwalifikowani wnioskodawcy: podmioty prawa publicznego i podmioty sektora non-profit (polskie województwa, czeskie kraje, powiaty, gminy, związki gmin, organizacje non-profit itp.).

  Obszar wsparcia: kraje liberecki, kralowohradecki, pardubicki, ołomuniecki, morawskośląski oraz podregiony jeleniogórski, wałbrzyski, nyski, opolski, rybnicki, bielski, a także powiaty pszczyński (z podregionu tyskiego) i strzeliński (z podregionu wrocławskiego).

  Finansowanie: maksymalna wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Minimalna wysokość wnioskowanej dotacji musi przekraczać 30 000 Euro.

  Najważniejsze kryteria: każdy projekt musi być realizowany we współpracy z czeskim partnerem i charakteryzować się wpływem transgranicznym.
  W Programie obowiązuje ciągły nabór wniosków, który rozpoczyna się 14 stycznia 2008 roku. Wnioski, które zostaną rozpatrzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego w czerwcu będą przyjmowane do dnia 14 marca 2008 roku, do godz. 14:00.
  Wnioski należy składać osobiście lub pocztą we Wspólnym Sekretariacie Technicznym, pod adresem:
  Centrum pro regionální rozvoj ČR
  Společný technický sekratriát / Wspólny Sekretariat Techniczny
  Jeremenkova 40B, 779 00 Olomouc
  Konsultacji udzielają:
  Regionalne Punkty Kontaktowe przy urzędach marszałkowskich w Polsce:
  województwo dolnośląskie - Ilona Kwiecińska, tel.:  74 842 33 23, wbrpk-ewt@dolnyslask.pl
  województwo opolskie - Mira Kaliszczak-Surman, tel.: 77 541 62 05, m.kaliszczak@umwo.opole.pl
  Justyna Siomka, tel. 77 541 62 05 j.siomka@umwo.opole.pl
  województwo śląskie - Małgorzata Jasek, tel.: 33 813 65 05, mjasek@silesia-region.pl
  Ewa Szymoszek-Łata, tel. 32 77 40 131, eszymoszek@silesia-region.pl

  Więcej informacji o Programie:
  http://www.cz-pl.eu/ 1, http://www.strukturalni-fondy.cz/ 2, http://www.mmr.cz/ 3, http://www.interreg.gov.pl/ 4.
  Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego • 25 stycznia 2008
 • Równe szanse i integracja spoleczna


  ECORYS Polska, Operator II i III Komponentu Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, ogłasza drugi otwarty nabór Wniosków do III Komponentu -  Równe szanse i integracja społeczna.
  Nabór prowadzony będzie w dniach od 11 stycznia do 14 marca 2008 roku.
  Zasady składania Wniosków o dofinansowanie określone są w znowelizowanym Podręczniku Procedur FOP.
  Dokumenty do pobrania obowiązujące w trakcie ogłoszonego naboru znajdują się w dziale: Nabór II .
  Źródło: www.ngo.pl • 24 stycznia 2008
 • EOG/NMF. Zapowiedz trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie


  W dniach od 1 lutego do 31 marca 2008 r. odbędzie się trzeci nabór wniosków o dofinansowanie pojedynczych projektów i programów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Kwota alokacji przewidziana do rozdysponowania w ramach trzeciego naboru wniosków wynosi 60 615 000 euro.
  Z trzeciego naboru wniosków wykluczone będzie aplikowanie w ramach czterech poniższych priorytetów:

  • Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego;
  • Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem;
  • Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego;
  • Badania naukowe.

  Tabela wielkości alokacji planowanej do rozdysponowania w ramach trzeciego naboru wniosków do pobrania na stronie www.eog.gov.pl/Nabory+wnioskow/Ogloszenia+o+konkursach/.
  Źródło: Min. Rozwoju Regionalnego • 23 stycznia 2008
 • Zaproszenie do projektu „Skrzynka Dobroci"


  Centrum Wolontariatu w Warszawie ogłasza nabór uczestników do projektu "Skrzynka dobroci – internetowe pośrednictwo wolontariatu” Wykorzystanie nowoczesnych technik informatyczno – komunikacyjnych w działalności charytatywnej". Jest to projekt o zasięgu ogólnopolskim, będzie realizowany w sześciu regionach kraju. Zgłoszenia do 6 lutego.
  Projekt adresowany jest bezpośrednio do osób reprezentujących organizacje pozarządowe, a także placówki publiczne, zajmujące się promowaniem organizowaniem wolontariatu oraz pośrednictwem pracy wolontarystycznej.
  Rozwój społeczeństwa informacyjnego, to także wykorzystanie nowych technologii w dziedzinie takiej jak działania charytatywne. Projekt do którego zapraszamy ma na celu: podniesienie umiejętności w korzystaniu ze zdobyczy nowych technologii oraz popularyzacje korzystania z nowych technik komunikacyjnych w działalności wolontarystycznej.
  Uczestnikom projektu oferujemy:
  dwa szkolenia (wiosna – jesień 2008) z zakresu obsługi internetowego pośrednictwa wolontariatu oraz prowadzenia lokalnego serwisu wolontariatu - narzędzi do sprawnej rekrutacji i promocji działań woluntarystycznych
  zakwaterowanie i wyżywienie podczas szkoleń
  zwrot kosztów dojazdu do i z miejsca szkolenia
  materiały szkoleniowe
  Zgłoszenia na specjalnym formularzu (do pobrania na stronie Centrum Wolontariatu) należy nadsyłać do dnia 6 lutego 2008:
  Więcej informacji z formularzem na stronie: http://www.wolontariat.org.pl/strona.php?p=1733.
  Źródło: www.ngo.pl • 22 stycznia 2008
 • Planowane seminaria informacyjne Programu dla Europy Środkowej


  W zwiazku z planowanym na poczatek marca 2008 rozpoczeciem naboru projektów w Programie dla Europy Srodkowej w ramach celu Europejskiej Wspólpracy Terytorialnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego organizuje cykl nastepujacych spotkan informacyjnych dla podmiotów zainteresowanych przygotowaniem projektów w ramach programu: 12 lutego 2008 - Seminarium Informacyjne Programu dla Europy Srodkowej, Rzeszów, Aula Szkoly Jezyków i Zarzadzania PROMAR, ul. Bohaterów 12. Osoby zainteresowane uczestniczeniem w spotkaniu proszone sa o kontakt mailowy lub telefoniczny z Robertem Piliszko, Departament Rozwoju Regionalnego, Urzad Marszalkowski Województwa Podkarpackiego, tel. 017 747 64 26, e-mail: r.piliszko@podkarpackie.pl 6 marca 2008 - Ogólnopolskie Seminarium Informacyjne Programu dla Europy Srodkowej, Katowice, program i miejsce spotkania zostana opublikowane w terminie pózniejszym. 17 marca 2008 - Seminarium Informacyjne Programu dla Europy Srodkowej, Lódz, program i miejsce spotkania zostana opublikowane w terminie pózniejszym. 31 marca - 1 kwietnia 2008 r. - Seminarium dla Partnerów Wiodacych Programu dla Europy Srodkowej polaczone z konsultacjami indywidualnymi wnioskodawców, Wroclaw, seminarium i konsultacje beda prowadzone w jezyku angielskim, program i miejsce spotkania zostana opublikowane w terminie pózniejszym. Osoby zainteresowane skorzystaniem z mozliwosci konsultacji indywidualnych swoich projektów w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2008 r. we Wroclawiu proszone sa o zglaszanie sie do Moniki Strojeckiej-Gevorgyan, Departament Wspólpracy Terytorialnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, tel.0 32 253 90 08 w.16, fax 0 32 253 73 76, e-mail: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mrr.gov.pl. Zródlo: www.ngo.pl • 22 stycznia 2008
 • ProjektyEdukacyjne.pl - fundusze unijne dla edukacji 2007-2013


  Zapraszamy do regularnego korzystania z bezpłatnego portalu informacyjnego www.ProjektyEdukacyjne.pl, którego celem jest profesjonalne informowanie o możliwościach uzyskania dotacji finansowej z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów edukacyjnych.
  Zakres informacji dotyczy w szczególności Priorytetów III, IV i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, jednak zamieszczane na nim będą wszelkie wartościowe informacje o projektach i inicjatywach edukacyjnych.
  Portal jest na bieżąco aktualizowany o najnowsze ogłoszenia konkursowe, wiadomości, dokumenty i wytyczne niezbędne do właściwego aplikowania o środki z funduszy strukturalnych UE.
  Serwis Projektyedukacyjne.pl adresowany jest do całego sektora oświaty w Polsce, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji sektora pozarządowego, uczelni wyższych a także innych odbiorców zainteresowanych tematyką projektów edukacyjnych.
  www.ProjektyEdukacyjne.pl
  Źródło: www.ngo.pl • 21 stycznia 2008
 • Rok 2008 - Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego


  Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego jest inicjatywą Komisji Europejskiej promującą tolerancję i wzajemny szacunek pomiędzy przedstawicielami różnych narodów, kultur i religii. W Polsce obchody Roku koordynuje Narodowe Centrum Kultury.
  Najważniejsze działania obejmują realizację 13 projektów wybranych w postępowaniu konkursowym. Wśród zaplanowanych imprez znajdują się między innymi:

  • międzynarodowa konferencja podejmująca problematykę tożsamości w dobie globalizacji,
  • prowadzone w szkołach debaty o wartościach,
  • badanie postaw młodzieży wobec odmienności kulturowej,
  • wspólna publikacja historyków białoruskich, litewskich i polskich,
  • festiwale promujące wielokulturowość,
  • warsztaty z udziałem młodzieży oraz publikacje nt. dialogu między kulturami.

  Organizatorzy imprez - instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe z całej Polski - są partnerami Narodowego Centrum Kultury w realizacji obchodów Roku.
  Za pośrednictwem Narodowego Centrum Kultury wszystkie polskie instytucje i organizacje działające na rzecz dialogu mogą ubiegać się o uzyskanie patronatu Roku. Projekty objęte patronatem zostaną włączone w nurt wydarzeń związanych z Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego.
  Szczegółowe informacje nt. Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego znaleźć można na stronach poświęconych obchodom Roku: www.dialog2008.pl (strona polska), www.dialogue2008.eu (strona europejska).
  Źródło: www.ngo.pl • 21 stycznia 2008
 • 4integro.pl - Warszawski Portal Integracyjny


  Ruszył nowy portal 4integro.pl skierowany do młodych osób niepełnosprawnych, ale nie tylko.
  Liczymy, że wszyscy zainteresowani tematyką niepełnosprawności ruchowej znajdą w naszym serwisie coś interesującego dla siebie. Zapraszamy do współpracy i czynnego udziału przy współtworzeniu serwisu.
  4integro.pl
  Źródło: www.ngo.pl • 21 stycznia 2008
 • Portal internetowy dla Klubów Europejskich


  Polska Fundacja im. Roberta Schumana zaprasza wszystkie Kluby Europejskie oraz szkoły i młodzież zainteresowane tematyką integracji i wzajemną współpracą do odwiedzenia nowo utworzonego portalu internetowego www.euroclubnetwork.eu, stworzonego specjalnie dla Klubów i szkół.
  Zawiera on praktyczne, przydatne informacje dla młodzieży, pomaga w nawiązaniu współpracy na szczeblu międzynarodowym celem pogłębienia kontaktów i realizacji wspólnych inicjatyw. Strona adresowana jest do Klubów i szkół ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Portal został stworzony przez Polską Fundację im. Roberta Schumana, przy wsparciu Education, Audiovisual and Culture Agency Executive Agency Komisji Europejskiej.
  www.euroclubnetwork.eu
  Źródło: www.ngo.pl • 18 stycznia 2008
 • Ruszyło Centrum Informacyjne o Funduszach Europejskich w Małopolsce (FEM)


  5 stycznia 2008 na uroczystej konferencji prasowej członkowie Zarządu Województwa Małopolskiego „podpisali” otwarcie pierwszego w Polsce Centrum Informacyjnego o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013.
  Podstawą funkcjonowania Centrum jest zapewnienie mieszkańcom Małopolski rzetelnej i kompleksowej informacji na temat funduszy unijnych dostępnych w latach 2007-2013. Centrum zapewnia wsparcie informacyjne w przygotowaniu projektów, aplikowaniu i skutecznym wykorzystaniu środków unijnych.
  Praktyczną wiedzę, niezbędną w procesie ubiegania się o środki unijne zapewniają przygotowywane przez Centrum Informacyjne FEM, bezpłatne, profilowane tematycznie szkolenia. Spotkania prowadzone przez specjalistów z Departamentu Funduszy Europejskich, ekspertów oraz trenerów zewnętrznych skierowane są do indywidualnego odbiorcy, przekazują konkretną i obiektywną wiedzę na temat ubiegania się o euro.
  Cennym źródłem informacji oraz sprawnym narzędziem w poruszaniu się po unijnych programach jest też strona internetowa FEM. Witryna zawiera niezbędne informacje o Funduszach Europejskich, m.in. aktualne terminy naborów wniosków, zapowiedzi organizowanych przez FEM bezpłatnych szkoleń, wzory dokumentów.
  Centrum FEM umiejscowione jest w strukturze Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (departament odpowiedzialny za wdrażanie RPO dla Małopolski) przy współpracy instytucji zaangażowanych w realizację PO KL i EWT (Departament Polityki Regionalnej, Wojewódzki Urząd Pracy), PROW (Departament Środowiska i Rozwoju Wsi).
  FEM - Centrum Informacyjne o Funduszach Europejskich w Małopolsce
  Departament Funduszy Europejskich UMWM
  ul. Wielicka 72, p. 400,
  30-552 Kraków
  tel. 012 29 90 740; fax: 012 29 90 627
  e-mail: ife@umwm.pl
  www.fundusze.malopolska.pl/fem
  Źródło: U M Województwa Małopolskiego • 17 stycznia 2008
 • Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło w 2008 roku następujące programy:
  1. Promocja twórczości
  2. Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego
  3. Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury
  4. Fryderyk Chopin
  5. Rozwój inicjatyw lokalnych
  6. Promocja kultury polskiej za granicą
  7. Promocja czytelnictwa
  8. Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  9. Patriotyzm jutra
  10. Znaki czasu
  11. Dziedzictwo kulturowe
  12. Herbert
  Terminy naboru wniosków w 2008 (nie dotyczy programów stypendialnych):

  • do dnia 31 stycznia,
  • do dnia 31 maja


  Szczegółowe informacje o wszystkich programach na stronie www.mk.gov.pl/po/index.php.

  Źródło: www.ngo.pl • 01 stycznia 2008
 • Zasady dofinansowywania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki - Departament Turystyki zadań realizowanych przez jednostki  spoza  sektora finansów publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2008


  Pani Grażyna Leja - Minister ds. turystyki w dniu 19 grudnia 2007 r. zatwierdziła zasady dofinansowywania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki - Departament Turystyki zadań realizowanych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2008.
  Zasady dofinansowywania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki - Departament Turystyki zadań realizowanych przez jednostki  spoza  sektora finansów publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2008
  (pobierz plik w formacie pdf >>)

  Wzór zestawienia "Struktura finansowania zadania ze względu na przewidywane źródła finansowania"
  (pobierz plik w formacie doc >>

  DZIENNIK USTAW Z 2005 R. NR 264 POZ. 2207 Rzozporządzenie Ministra Płacy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania >>

  Załącznik nr 1 (oferta) zawarty w Rozporządzeniu >>

  Załącznik nr 2 (umowa) zawarty w Rozporządzeniu >>

  Załącznik nr 3 (sprawozdanie) zawarty w Rozporządzeniu >> • 28 grudnia 2007
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 

  20 grudnia 2007 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała umowę dotyczącą wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Program ten jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które wstąpiły do UE w dniu 1 maja 2004 r. Podpisanie tego dokumentu oznacza uruchomienie ponad 1 mld franków szwajcarskich dla dziesięciu nowych państw członkowskich, z czego niemal połowa (ok. 489 mln CHF, czyli ok. 310 mln euro) przeznaczona będzie na pomoc dla naszego kraju.

  Cel

  Celem szwajcarskiej pomocy jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski - pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.

  Beneficjenci

  O dofinansowanie projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy mogą starać się: instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe.

  Czas trwania

  W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy obowiązuje 5-letni okres zaciągania zobowiązań i 10-letni okres wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007 r., tj. w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski.

  Na jakie projekty będzie można uzyskać wsparcie?

  • bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform:
   • inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych
   • zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej
  • środowisko i infrastruktura:
   • odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa stanu środowiska (m.in. zarządzanie odpadami stałymi, systemy energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej)
   • poprawa publicznych systemów transportowych;
   • bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych
  • sektor prywatny:
   • poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
   • rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP
  • rozwój społeczny i zasobów ludzkich:
   • ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa opieki społecznej)
   • badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze)

  Łącznie dla Polski Szwajcaria przeznaczyła 489 mln CHF.

  Poziomy dofinansowania:

  • do 60 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu/programu
  • do 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów/programów otrzymujących dodatkowe środki finansowe z budżetu jednostek administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego lub lokalnego
  • projekty dotyczące budowy zdolności instytucjonalnych oraz pomocy technicznej, projekty realizowane przez organizacje pozarządowe oraz wsparcie finansowe, z którego korzysta sektor prywatny (linie kredytowe, gwarancje, poręczenia, udział w kapitale akcyjnym i zadłużeniu) mogą być całkowicie finansowane ze środków Programu.

  Uruchomienie

  Uruchomienie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jest planowane na koniec II kwartału 2008 r.

  Pobierz pliki w języku polskim:
  Memorandum of Understanding (pl) 
  Umowa Ramowa pomiędzy Rządem RP a Szwajcarską Radą Federalną (pl) 
  Aneks 1 (pl) 
  Aneks 2 (pl) 
  Aneks 3 (pl)


 • 20 listopada 2007
 • "PARTNER III - wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe" 

  Program realizowany będzie od daty zatwierdzenia programu przez Radę Nadzorczą PFRON do dnia 31 grudnia 2013 roku.
  Program realizowany jest w dwóch modułach:
  - moduł A - dofinansowanie zadań,
  - moduł B - dofinansowanie projektów dotyczących działań jednorazowych (które zamykają się w okresie roku).
  O pomoc finansową w ramach modułu A można się ubiegać po uprzednim podpisaniu porozumienia z PFRON. W 2007 r. wnioski o zawarcie porozumienia można było składać do 30 września. Na 2008 termin zostanie podany.

  Wnioski do modułu B można składać w trybie ciągłym, jednak nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem planowanych działań. Dotacje na wydatki ponoszone od stycznia 2008 roku.
  więcej »
  http://www.pfron.org.pl/zwi/zwi.nsf/ WWW/5FCE661303491660C12573010043167C?OpenDocument


 • 10 października 2007
 • Podział środków unijnych dla regionów

  9 października 2007 r. odbyła się konferencja prasowa podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Jerzego Kwiecińskiego. Wiceminister odpowiadał na pytania, jaka część unijnego wsparcia trafi do poszczególnych regionów i przedstawił szacunkowe wyliczenia na lata 2007-13.
  Tworząc zestawienie dla poszczególnych województw wzięto pod uwagę wartość:

  • regionalnego programu operacyjnego
  • regionalnego komponentu programu Kapitał Ludzki
  • alokacji w programie Rozwój Polski Wschodniej
  • podziału części środków w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Poniżej przedstawiamy informacje o wielkościach unijnego wsparcia dla poszczególnych regionów w latach 2007-2015:

  Źródło - MRR


 • 2 października 2007
 • Komisja Europejska zaakceptowała programy: Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej oraz 5 programów regionalnych
  2 października 2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej oraz pięć regionalnych programów operacyjnych dla województw: lubelskiego http://www.rpo.lubelskie.pl/), lubuskiego (http://www.lrpo.lubuskie.pl/), łódzkiego (http://www.lodzkie.pl/lodzkie/fundusze/ programowanie/rop/index.html), opolskiego (http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=1354) i podkarpackiego (http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/um/ samorzad/rpo_wp_13_07_07.pdf).
  Źródło - MRR


 • 13 września 2007
 • Trwa nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
  Komponentu II - Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój.
   
  Ostateczny termin składania Wniosków o dofinansowanie upływa 28 września 2007 roku.
  Zaktualizowany Podręcznik Procedur FOP określający zasady obowiązujące w trakcie tego naboru oraz Wniosek o dofinansowanie i wzory wymaganych załączników zostały zamieszczone w zakładce Dokumenty do pobrania.
  więcej informacji

 • 25 czerwca 2007
 • Granty Parlamentu Europejskiego 2008 

  Konferencje nt. Programów Współpracy Transgranicznej 2007-2013: Polska - Słowacja oraz Polska - Białoruś - Ukraina
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło cykl konferencji poświęconych dwóm nowym Programom Współpracy Transgranicznej na lata 2007-2013: Polska - Słowacja oraz Polska - Białoruś - Ukraina.
  http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/289863.html

 • Negocjacje kolejnych regionalnych programów operacyjnych

  Na początku czerwca 2007 odbyły się pierwsze spotkania negocjacyjne z Komisją Europejską dotyczące regionalnych programów operacyjnych województw: zachodniopomorskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, mazowieckiego i łódzkiego.
  http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/289854.html

 • 21 czerwca 2007
 • Granty Parlamentu Europejskiego 2008 

  Dyrekcja Generalna ds. Informacji Parlamentu Europejskiego zamierza przyznać na 2008 rok dotacje (granty) w łącznej wysokości 5 milionów euro, aby wesprzeć organizację programów telewizyjnych; debat publicznych i konferencji; szeroko zakrojonych imprez, takich jak targi czy wystawy oraz innowacyjnych stron internetowych. Termin składania wniosków upłynie 1 października 2007.
  http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/289852.html


 • 15 czerwca 2007
 • 4. edycja konkursu "Warszawa bez barier"

  Rusza czwarta edycja konkursu "Warszawa bez barier". W trzech kategoriach będą rywalizować budynki mieszkalne, zabytkowe oraz publiczne.
  http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/288556.html


 • 14 czerwca 2007
 • Konkurs "Edukacja Rozwojowa 2007"

  Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących edukacji rozwojowej.

  http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/287984.html

 • Nowa edycja programu "Przemiany w Regionie" - RITA

  Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza polskie organizacje pozarządowe oraz instytucje edukacyjne do udziału w najnowszej edycji programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - "Przemiany w Regionie" - RITA (Region in Transition). Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 15 października 2007 oraz 15 marca 2008.
  http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/288058.html


  12 czerwca 2007
 • Nowe prawo zamówień publicznych

  Po roku od wprowadzenia poprzedniej nowelizacji prawa zamówień publicznych mamy kolejną. Ma ona zapewnić sprawniejszą absorpcję funduszy europejskich z lat 2004 - 2006 oraz z kolejnego okresu programowania.
  Najważniejsze zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych - informacje 
  więcej »


 • PO Kapitał Ludzki. Negocjacje zakończone

  W poniedziałek, 11 czerwca 2007, zakończyły się negocjacje między rządem polskim a Komisją Europejską w sprawie podziału pieniędzy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pierwsze konkursy na dotacje powinny wystartować na przełomie września i października.
  http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/287776.html • 11 czerwca 2007
  • Negocjacje RPO Województwa Wielkopolskiego

   Pierwsze spotkanie negocjacyjne z Komisją Europejską, dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 - 2013 odbyło się 4 czerwca br. w Poznaniu.
   http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/287495.html

  • Powstaje baza organizacji chroniących dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze

   Inventory of Heritage Organisations in Europe (IHOE) - to inicjatywa podjęta przez platformę organizacji ochrony dziedzictwa kulturowego we Flandrii.
   Wykaz Organizacji Dziedzictwa w Europie jest finansowany przez Rząd Flamandzki w Belgii, stowarzyszenie Europa Nostra i Flamandzką Komisję ds. UNESCO.
   http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/287608.html

  • RDPP: Informacja dot. rekomendacji przedstawicieli III sektora do KM RPO

   Zgodnie z zapisami Wytycznych nr 3 dotyczącymi komitetów monitorujących w ramach NSRO 2007 - 2013, Rada Działalności Pożytku Publicznego rekomenduje przedstawicieli organizacji pozarządowych w skład komitetu monitorującego regionalny program operacyjny.


   http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/287624.html

  24 kwietnia 2007

  28 marca 2007
  • Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2007 roku.
   Termin składania wniosków upływa 13 kwietnia br. Zadania mogą dotyczyć min. konserwacji i renowacji obiektów o dużym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego, przede wszystkim drewnianych ale także przygotowania niezbędnej dokumentacji konserwatorskiej, ekspertyz itd.
   więcej »

  • Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2007 roku. Termin składania wniosków upływa 13 kwietnia br. Zadania mogą dotyczyć min. Przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży lub publikacji czy wydawnictw.
   więcej »

  16 marca 2007
  • Zbliża się kolejny w bieżącym roku termin naboru wniosków do
   Programów Operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tzn. 10 kwietnia 2007
   więcej »

  • Fundacja Wspomagania Wsi i Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ogłaszają konkurs na projekt realizowany w miejscowościach do 6 000 mieszkańców "Kultura Bliska" - Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe.
   Wnioski należy przesyłać do 23 kwietnia 2007.
   więcej »


  • Małopolskie. Konkurs ofert Wzmacnianie potencjału małopolskiego sektora pozarządowego
   Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu "Wzmacnianie potencjału małopolskiego sektora pozarządowego". Wnioski muszą trafić do Urzędu najpóźniej 30 marca 2007.
   więcej »

  • Fundusze Norweskie dla organizacji pozarządowych wkrótce ruszą
   Wkrótce ruszą tzw. Fundusze Norweskie dla organizacji pozarządowych. Ponad dwa lata trwały przygotowania do ich uruchomienia. Pierwszy nabór wniosków rozpocznie się 24 kwietnia 2007  po konferencji inaugurującej.
   Więcej informacji: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/269788.html
  20 lutego 2007
  • Wielkopolska. Konkurs grantowy "Dzielimy się z innymi"

   Stowarzyszenie Centrum, Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP ogłasza konkurs dla wielkopolskich organizacji pozarządowych pt. "Dzielimy się z innymi". Konkurs ogłoszony jest w ramach projektu "Razem Budujemy Nasz
   Potencjał na rzecz Rozwoju Lokalnego w Wielkopolsce", realizowane dzięki dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Oferty można składać do 1 marca 2007.
   więcej »

  • Opolskie. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w roku 2007/I

   Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację
   zadań publicznych w dziedzinie kultury w roku 2007/I.
   http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/260814.html
  • Opolskie. Konkurs w zakresie wspierania nauki, edukacji i oświaty

   Zarząd woj. opolskiego ogłasza otwarty konkurs w zakresie wspierania nauki,
   edukacji i oświaty. Termin składania ofert mija 19 lutego 2007 o godz.
   15.30.
   http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/260781.html

  • Warszawa. Konferencja "Partnerski EFS ? szansa dla społeczności lokalnych"

   Stowarzyszenie BORIS jako Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego
   Funduszu Społecznego zaprasza na konferencję pt. "Partnerski EFS ? szansa
   dla społeczności lokalnych". Inauguracja działalności Regionalnego Ośrodka
   EFS. Konferencja odbędzie się 27 lutego 2007 (wtorek), w godz. 10.30-14.00,
   w Centrum Zielna w Warszawie, ul. Zielna 37, (wejście od strony ul. Bagno).
   http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/260583.html

  1 lutego 2007
  • Listy inwestycyjne zamiast konkursów -
   całość lub część pieniędzy unijnych w programach ogólnopolskich zostanie rozdysponowana przez urzędników
   więcej »

  30 stycznia 2007
  • Rada Ministrów przyjęła Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, przedłożony przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

   Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dotyczy aktywizacji i rozwoju pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.
   więcej »

   Na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego można zapoznać się ze stanem aktualnym prac nad poszczególnymi Programami Operacyjnymi na lata 2007-2013 oraz wytycznymi Ministerstwa w sprawie ich realizacji

   Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego-
   więcej »

   Informacje o poszczególnych programach i postępie prac nad ich wdrażaniem -

   http://www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyjne+2007-2013/

  • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy - II nabór projektów trwa 26 stycznia 2007 r. została uruchomiona nowa wersja witryny poświęconej Mechanizmowi Finansowemu EOG oraz Norweskiemu Mechanizmowi Finansowemu na której zamieszczone są dokładne informacje dla wnioskodawców.
   więcej »
  26 stycznia 2007
  24 stycznia 2007
  • Woj. Śląskie. Konkurs ofert w dziedzinie edukacji publicznej Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej. Do rozdysponowania jest kwota 148 tysięcy złotych.
   więcej »

  • Mazowsze. Plan bezpłatnych szkoleń dla potencjalnych beneficjentów środków unijnych
   Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego poinformował w komunikacie, że można zgłaszać propozycje szkoleń dla potencjalnych beneficjentów środków unijnych w woj. mazowieckim. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 28 lutego 2007 roku.
   więcej »

  • Ponad miliard euro na kulturę
   W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na wzmocnienie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego rząd przeznacza 490 mln euro, a w programach regionalnych województwa przeznaczają na ten cel ok. 640 mln euro.
   więcej »
  8 stycznia 2007
  • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2007 roku
   W dniu dzisiejszym ukazało sie ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu w ramach Programu FIO na 2007 rok:
   Informacje szczegółowe oraz dokumenty dotyczące realizacji Programu FIO w 2007 r. znajdują się na stronie
   więcej »
  2 stycznia 2007
  • III edycja Programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na rzecz Terenów Wiejskich
   Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Fundacja na rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im Macieja Rataja informują, że wnioski w ramach kolejnej, III edycji Programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz
   Terenów Wiejskich można składać w terminie od 15 stycznia do 15 lutego 2007.
   więcej »

  • Drugi nabór w ramach EOG ogłoszony
   Krajowy Punkt Kontaktowy dla Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego ogłasza rozpoczęcie drugiego naboru wniosków o dofinansowanie pojedynczych projektów oraz programów ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na łączną kwotę 176 895 000 euro. Nabór wniosków rozpocznie się 2 stycznia 2007 i będzie trwać do 16 kwietnia 2007.
   więcej »

   

   

   

  30 listopada 2006

  • EOG. Będą pieniądze na przygotowanie projektów
   W połowie grudnia 2006 ma zostać uruchomiony fundusz grantowy na przygotowywanie projektów składnych do Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG. Fundusz będzie zarządzany przez firmę ECORYS.
   27 listopada 2006 biuro Mechanizmu Finansowego EOG podpisało z firmą ECORYS umowę, dotyczącą administrowania 2 milionami euro z funduszy EOG. Pieniądze mają zostać przeznaczone na przygotowanie projektów partnerskich do następnych konkursów ogłaszanych w ramach funduszy EOG. Mogą się o nie ubiegać firmy, instytucje i organizacje pozarządowe, zamierzające nawiązać współpracę z partnerami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (państw darczyńców).
   Organizacje pozarządowe będą mogły uzyskać z funduszu granty w wysokości od 5 do 10 tys. euro
   Wkrótce na stronach firmy ECORYS (www.ecorys.pl ) zostaną udostępnione szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o granty.
   Firma ECORYS jest także jednym z kandydatów na operatora Funduszu EOG dla organizacji pozarządowych. Procedura wyłaniania operatora trwa. ECORYS ubiega się o zarządzanie funduszami na projekty w dwóch obszarach: ochrona środowiska i zrównoważony rozwój oraz wyrównywanie szans i integracja społeczna.
   źródło portal: www.ngo.pl
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję poświęconą programowi PHARE 2000-2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza, która odbędzie się w dniu 6 grudnia 2006 r. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 grudnia.

   Celem konferencji jest podsumowanie działań oraz analiza doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji programu. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

   Informacje, program i formularz zgłoszenia na stronie:

   http://www.parp.gov.pl/konferencje.php?id=1318

  20 listopada 2006

  • Dotacje dla PTTK w programach ogólnopolskich i unijnych w latach 2007-2013

  więcej »

  20 listopada 2006

  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku zakończenia oceny wniosków złożonych w XIII rundzie aplikacyjnej (termin składania wniosków: 15 września 2006 r.) oszacowano, że środki dostępne w budżecie działania 2.1 SPO WKP zostały wykorzystane. Nie jest zatem możliwe utrzymanie terminu składania wniosków ogłoszonego na grudzień br.
   W związku z powyższym z przykrością informujemy, iż w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (Instytucją Zarządzającą) oraz Ministerstwem Gospodarki (Instytucja Pośrednicząca) odwołujemy termin składania wniosków wyznaczony na 8 grudnia 2006 r. (XIV runda aplikacyjna).
   Jednocześnie informujemy, iż ogłoszenie dodatkowych terminów składania wniosków w 2007 r. będzie możliwe pod warunkiem powstania oszczędności w budżecie działania 2.1 SPO WKP.
   Aktualne informacje będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej PARP.
   http://www.parp.gov.pl/strukturalny1.html

  17 listopada 2006

  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków o wsparcie w ramach poddziałania 2.2.1. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - Dotacje na innowacyjne inwestycje.

  więcej »

  18 września 2006

  • PROJEKTY REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA LATA 2007-2013 ORAZ KONTAKTY I ADRESY

  więcej »

  21 sierpnia 2006

  • PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR 2004-2006

  Przedstawiamy informację na temat obecnie otwartych oraz planowanych jeszcze naborów wniosków do programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006. W tabelach umieszczonych poniżej podajemy działania, w ramach których wciąż można ubiegać się o dofinansowanie projektów z Unii Europejskiej.

  Planowane nabory wniosków plik .pdf 126kB

  18 sierpnia 2006

  • Trwa nabór mikroprojektów w Euroregionach: Niemen, Puszcza Białowieska, Bug oraz Karpackim - termin aplikacji upływa pomiędzy 6 a 9 października 2006 r. w zależności od regionu.

  Dofinansowanie mikroprojektów o charakterze transgranicznym, zgodnie z działaniem 2.2 Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych (mikroprojekty) Priorytetu 2 Rozwój kapitału ludzkiego i transgranicznej współpracy instytucjonalnej włącznie z bezpieczeństwem na granicach Unii Europejskiej Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC.
  Do uzyskania wsparcia uprawnieni są beneficjenci realizujący swoje projekty na terenie województwa podkarpackiego, lubelskiego, części województwa podlaskiego i części województwa mazowieckiego. Wnioski mogą być składane m.in. przez  organizacje pozarządowe - stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje non-profit, organizacje turystyczne, muzea oraz inne instytucje użyteczności publicznej.
  Więcej ... (i tu w rozwinięciu dalsza część tekstu)
  Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na organizacji imprez transgranicznych: jarmarków, zawodów sportowych, koncertów, festiwali, warsztatów artystycznych, panelów, seminariów, spotkań poświęconych malarstwu i rzeźbie na świeżym powietrzu, wymianie młodych ludzi oraz specyficznych grup docelowych z sektora społecznego, badawczego, zawodowego i kulturalnego, organizacji wspólnych przedsięwzięć, mających na celu podtrzymywanie tożsamości i tradycji regionu (np. publikacje, strony internetowe, kampanie promocyjne, promocja produktów regionalnych), rozwoju wymiany partnerstwa instytucjonalnego oraz doświadczeń, współpracy pomiędzy stowarzyszeniami reprezentującymi kobiety, niepełnosprawnych oraz mniejszości etniczne, tworzeniu punktów/centrów/biur - instytucyjnych form współpracy transgranicznej oraz przedsięwzięcia mające na celu poszukiwanie partnerów.
  Minimalny limit dofinansowania projektu wynosi 5 tys. euro, a maksymalny - 50 tys. euro.
  Projekt musi mieć charakter partnerski, tzn. wnioskodawca musi wskazać partnera po drugiej stronie granicy, który będzie uczestniczył w realizacji projektu. Czas trwania projektu nie może przekroczyć jednego roku. Wnioski składa się do biura odpowiedniego euroregionu.

  Więcej informacji na stronach regionów:

  Euroregion Niemen  http://www.niemen.org.pl/programy/interreg/zaproszenie2.php

  Euroregion Puszcza Białowieska http://www.euroregion-puszczabialowieska.prv.pl/
  Euroregion Bug http://www.euroregionbug.lubelskie.pl/news.php
  Euroregion Karpacki  http://karpacki.pl/euroregion.php

   18 sierpnia 2006

  • Trwa nabór wniosków do Programu współpracy transgranicznej Czechy-Polska działanie 2.2 Mikroprojekty - termin aplikacji upływa 13 września 2006 roku

  Warunki występowania jak w pozostałych Euroregionach
  Preferowane do dofinansowania rodzaje działalności to m.in.: turystyka, wymiana kulturalna, sport; ochrona środowiska.
  Minimalny limit dofinansowania projektu wynosi 2 tys. euro, a maksymalny - 20 tys. euro min. (do 75% wartości projektu)

  Więcej informacji na stronach regionu  www.europradziad.pl

  18 sierpnia 2006

  • Trwa nabór wniosków do Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTRREG IIIA/TACIS CBC 2004 - 2006 o dofinansowanie projektów współpracy transgranicznej na granicy z Ukrainą i Białorusią - termin aplikacji upływa 20 października 2006 r. do godz. 15.00.

  Uprawnione do dofinansowania są projekty o charakterze partnerskim współpracy transgranicznej między województwami: podlaskim, lubelskim, podkarpackim, wschodnią częścią mazowieckiego w Polsce; obwodami: Lwowskim, Wołyńskim i Zakarpackim na Ukrainie; obwodami: Brzeskim, Grodzieńskim i zachodnimi rejonami obwodu Mińskiego na Białorusi, realizowane w ramach działania 2.1 "Wzmocnienie instytucjonalnej współpracy transgranicznej oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego".

  Minimalny limit dofinansowania projektu wynosi 50 000 EUR, a maksymalny - 1mln EUR.

  Więcej informacji na stronach:
  www.pbu.wwpwp.gov.pl oraz www.interreg.gov.pl.

   

  18 sierpnia 2006

  Fundacja "Fundusz Współpracy" ogłosiła konkurs na projekty w ramach programu Środki Przejściowe 2004  "Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu"
  Celem Komponentu 1 "Podniesienie świadomości społecznej w obszarach związanych ze środowiskiem i ochroną zdrowia oraz poprawa poziomu aktywności jednostek i grup społecznych w życiu publicznym" jest podniesienie świadomości społecznej w obszarach związanych ze środowiskiem i ochroną zdrowia oraz poprawa poziomu aktywności jednostek i grup społecznych w życiu publicznym. Cel ten będzie realizowany poprzez osiągnięcie celów szczegółowych tj.:

  • promowanie "stylu życia" ukierunkowanego na ochronę zdrowia,
  • wypracowanie modelowych projektów wspierających wdrażanie acquis w zakresie środowiska,
  • zapewnienie lepszego dostępu do informacji dla obywateli,
  • aktywacja lokalnych wspólnot i tworzenie koalicji w celu rozwiązywania złożonych problemów społecznych,
  • promowanie postaw indywidualnych ukierunkowanych na ochronę środowiska,
  • promowanie współpracy pomiędzy sektorami ochrony zdrowia i środowiska.

  Kwota dotacji to 5.000 Euro - 50.000 Euro przy  wkładzie własnym Wnioskodawcy 20% całkowitych kosztów projektu, czas realizacji projektów maksymalnie 10 miesięcy:               

  Termin składania wniosków mija 06.10.2006 roku o godz. 16.00 czasu lokalnego.

  Pełna wersja dokumentu "Wytyczne dla Wnioskodawców" jest dostępna tutaj: jkffw1.pdf 348kB

  Więcej informacji na stronie Fundacji : http://www.cofund.org.pl/zos(kompletna dokumentacja wraz ze wszystkimi załącznikami).

   

   

  10 sierpnia 2006

  Środki z Ministerstwa Kultury - Ważne!!!
  Ważne informacje dla Jednostek PTTK dokonujących inwestycji w ciągu ostatnich 3 lat w obiektach wpisanych do rejestru zabytków

  W ogłaszanych decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programach operacyjnych pozostały jeszcze środki na zadania z zakresu kultury realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie artystyczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze.
  W 2006 roku pozostały 2 terminy składania wniosków : do 15 września i do 15 listopada
  Środki są do rozdysponowania  w następujących programach operacyjnych:

  1. Dziedzictwo kulturowe - regulamin, plik .pdf 202kB                   UWAGA! Nabór wniosków do priorytetu 1 programu "Dziedzictwo Kulturowe" w terminie do 15 września br. zostaje wstrzymany.
   Natomiast w ramach naboru do 15 listopada br. będą przyjmowane wyłącznie wnioski dotyczące zadań wykonanych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku.
   UWAGA! Nabór wniosków w ramach Priorytetu 2 "Rozwój instytucji muzealnych" został zamknięty.

  Ważne informacje dla Jednostek PTTK dokonujących inwestycji w ciągu ostatnich 3 lat w obiektach wpisanych do rejestru zabytków plik .pdf 179kB

  1. Fryderyk Chopin - regulamin, plik .pdf 110kB
  2. Promocja czytelnictwa - UWAGA! Nabór wniosków w ramach Priorytetu 2 "Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa" został zamknięty - regulamin, plik .pdf 110kB
  3. Patriotyzm jutra - regulamin, plik .pdf 110kB
  4. Znaki czasu - regulamin, plik .pdf 110kB

  10 sierpnia 2006

  Nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w Programie Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina

  plik .pdf 132kB

  03 sierpnia 2006

  "Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego"- zbliża się drugi termin aplikacji

  Zgodnie z decyzją państw-darczyńców nastšpiła zmiana terminu ogłoszenia drugiego naboru wniosków o dofinansowanie pojedynczych projektów i programów.
  Nabór zostanie ogłoszony w III kwartale 2006 r. (po okresie wakacyjnym).
  Przewiduje się, że okres składania wniosków będzie minimum dwumiesięczny. Pierwotnie planowanym terminem ogłoszenia drugiego naboru był II kwartał 2006 r.
  Na stronach portalu programu znajdują się wszystkie dokumenty niezbędne do aplikowania o środki w języku polskim - "Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego" oraz wszelkie dokumenty określające:
  Obszary priorytetowe pomocy http://www.eog.gov.pl/Obszary+priorytetowe/
  Wnioskodawców http://www.eog.gov.pl/Wnioskodawcy/
  Typy projektów http://www.eog.gov.pl/Typy+projekt%C3%B3w/
  Strona programu http://www.eog.gov.pl

  02 sierpnia 2006

  Ogłoszono wyniki merytoryczne programu FIO

  Projekt Zarządu Głównego PTTK "Turystyka dla wszystkich" otrzymał dofinansowanie.
  W dniu 31.07.2006 opublikowano wyniki oceny merytorycznej wniosków FIO 2006.
  Lista rankingowa znajduje się pod adresem: » więcej

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego złożył dwa wnioski do programu FIO III o dofinansowanie. Według oceny merytorycznej ogłoszonej w godzinach popołudniowych w dniu 31.07.2006 jeden z naszych projektów pt. "Turystyka dla wszystkich" w ramach celu 1 - Wspieranie projektów innowacyjnych (Wspieranie działań inicjowanych przez organizacje pozarzšdowe w zakresie realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - otrzymał dofinansowanie w wysokości 90 055,50 zł. Realizacja projektu polegać będzie na zebraniu, weryfikacji i upowszechnieniu informacji o dostępności infrastruktury kulturalno - turystycznej dla osób niepełnosprawnych na terenie trzech województw: łódzkiego, podlaskiego i mazowieckiego. Projekt bedzie realizowany do 31.12.2006.
  Denise Ślęzak


  19 czerwca 2006

  Ogłoszono wyniki programu FIO

  Zakończono ocenę formalną wniosków FIO 2006
  Departament Pożytku Publicznego zakończył ocenę formalną wniosków złożonych w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2006 roku. Wpłynęło 1698 wniosków, z czego 1166 wniosków zostało przyjętych, zaś 532 wnioski niespełniające kryteriów oceny formalnej zostały odrzucone. Lista wniosków przyjętych i odrzuconych: http://www.pozytek.gov.pl/Wyniki,oceny,formalnej,-,FIO,2006,830.html

  06 czerwca 2006

  Projekt Programów Operacyjnych na lata 2007 - 2013

  Można już zapoznać się ze wstępnymi wersjami niektórych Programów Operacyjnych. Do tej pory opracowano w zarysie Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej oraz Program Operacyjny Pomoc Techniczna, są także Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Obecnie w większości województw trwają także konsultacje społeczne projektu Narodowej Strategii Spójności oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Szczegółowy harmonogram konsultacji oraz projekty Programów Operacyjnych są dostępne na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

  14 października 2005

  Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013

  Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, poświęconej Narodowemu Planowi Rozwoju na lata 2007-2013 zostały zamieszczone dokumenty związane z jego przygotowaniem, a także tekst NPR przyjęty przez Radę Ministrów 6 września 2005 r.

  Zapraszamy na strony Ministerstwa Gospodarki.

  13 października 2005

  Konsultacje społeczno-gospodarcze projektu Programu Operacyjnego Innowacje - Inwestycje - Otwarta Gospodarka

  Ruszyły konsultacje społeczno-gospodarcze projektu Programu Operacyjnego Innowacje - Inwestycje - Otwarta Gospodarka. W związku z tym zachęcamy Państwa do przekazywania opinii i uwag na temat wstępnej wersji programu.

  Celem głównym programu jest wzmocnienie roli przedsiębiorstw w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy. Odzwierciedla on cele i zadania jakie stawia przed Polską Trzeci Raport Kohezyjny oraz Strategia Lizbońska, mająca uczynić gospodarkę Unii najlepiej prosperującą i najbardziej konkurencyjną gospodarką świata do roku 2010. W ramach średniookresowego przeglądu Strategii Lizbońskiej Komisja Europejska zaproponowała skoncentrowanie się na realizacji lepiej ukierunkowanych priorytetów, służących dążeniu do uatrakcyjnienia Europy pod względem inwestycji i pracy; oparciu wzrostu gospodarczego na wiedzy i innowacji oraz zwiększeniu zatrudnienia poprzez tworzenie lepszych miejsc pracy. Program operacyjny koncentruje dostępne środki finansowe na realizacji następujących priorytetów operacyjnych:

  • Priorytet operacyjny 1 - Stymulowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych
  • Priorytet operacyjny 2 - Tworzenie warunków sprzyjających przedsięwzięciom innowacyjnym
  • Priorytet operacyjny 3 - Wspieranie innowacji w przedsiębiorstwach
  • Priorytet operacyjny 4 - Wzmocnienie powiązań międzynarodowych polskiej gospodarki

  Uwagi i opinie na temat Programu Operacyjnego Innowacje - Inwestycje - Otwarta Gospodarka prosimy zgłaszać na adres po-i-i-og@mgip.gov.pl.

  Program Operacyjny Innowacje - Inwestycje - Otwarta Gospodarka (pobierz plik w formacie *.pdf)
  Zaproszenie do konsultacji (pobierz plik w formacie *.doc)
  Harmonogram spotkań konsultacyjnych w regionach (pobierz plik w formacie *.pdf)

  6 października 2005

  PARP informuje, że 18 października br. ruszają pierwsze szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie ochrony środowiska. Szkolenia oferowane są na terenie całego kraju w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy poprzez stronę internetową http://www.ekoszkolenia.pl/ oraz infolinię 0-801 900-930 mogą zgłaszać się na szkolenia.

  5 października 2005

  Uruchomienie rundy aplikacyjnej do działania 2.3.

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków do działania 2.3. SPO WKP - Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje. Termin składania wniosków upływa 29 grudnia 2005 r. o godz. 15.00. Miejsce składania wniosków: Regionalne Instytucje Finansujące. Wnioski należy składać w Generatorze wniosku, w wersji papierowej i elektronicznej. Wszelkie dostępne dokumenty i informacje znajdują się na stronie PARP.

  31 sierpnia 2005

  Fundacja Fundusz Współpracy, Jednostka Finansująco-Kontraktująca (JFK) ogłosiła 31 sierpnia 2005 w dziale "przetargi jfk" konkurs na projekty w ramach programu Phare 2003 "Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju", komponentu 3 "Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska" finansowanego z funduszu Komisji Europejskiej.

  Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:
  http://www.cofund.org.pl/index.php?akcja=oferta.info&id=387.

  Możliwe do realizacji przedsięwzięcia to m.in. takie, które maja celu:

  • podnoszenie poziomu świadomości społecznej w dziedzinach związanych z szeroko rozumianą problematyką ochrony środowiska, w zakresie zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego;
  • budowanie i wzmacnianie lokalnych i regionalnych koalicji pomiędzy partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów gospodarczych, społecznych i ekologicznych.

  Czas realizacji projektów: maksymalnie 9 miesięcy
  Kwota dotacji: 5.000 Euro - 24.000 Euro
  Wymagany wkład własny Wnioskodawcy: 10% całkowitych kosztów Projektu
  Ostateczna data składania wniosków: 17.10.2005 do godz. 16.00 czasu lokalnego

  Pełna dokumentacja konkursowa oraz szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem:
  Fundacja Fundusz Współpracy
  ul. Górnośląska 4a
  00-444 Warszawa
  tel.: (22) 450-98-85
  fax: (22) 450-99-05
  oraz na poniżej podanych stronach internetowych:
  http://www.cofund.org.pl/os/
  http://www.nfosigw.gov.pl/

  31 sierpnia 2005 ogłoszony został również nabór projektów do wszystkich priorytetów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Nabór wniosków będzie trwał trzy miesiące i zakończy się 30 listopada br. Do podziału jest ponad 175 mln euro.

  W pierwszej turze polscy beneficjenci mogą liczyć na pomoc w wysokości ponad 175 mln euro (przez cały okres udzielania pomocy w latach 2004-2009 udzielona pomoc wyniesie ponad 530 mln euro).

  Rozpoczynający się dziś nabór będzie trwał trzy miesiące i zakończy się 30 listopada. Wnioski w pierwszej kolejności ocenione zostaną przez Instytucje Pośredniczące, w których zostały złożone, a następnie trafią do Ministerstwa Gospodarki i Pracy, które pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego. W kolejnym etapie MGiP przekaże wnioski do krajów darczyńców, czyli rządu Norwegii lub komitetu mechanizmów finansowych, które podejmą ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu danego wniosku.. Po stronie polskiej procedura powinna nie przekraczać trzech miesięcy, a po stronie darczyńców 3-4 miesięcy.

  Beneficjentami pomocy mogą być organy administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, instytucje naukowe i badawcze, instytucje branżowe i środowiskowe, organizacje pozarządowe i społeczne oraz podmioty partnerstwa publiczno-prywatnego.

  Ogłoszony dziś nabór projektów nie dotyczy małych grantów dla organizacji pozarządowych, dla których ustanowiony zostanie odrębny fundusz.

  Dokładny tekst ogłoszenia.

  Formularz aplikacyjny i lista wymaganych załączników dostępne są na stronie internetowej http://www.eog.gov.pl/ w zakładce Dokumenty.

  29 sierpnia 2005

  W dniu dzisiejszym rozpoczął się nabór wniosków w Województwie Mazowieckim w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionów (Działania 1.4. - Rozwój turystyki i kultury). Obejrzyj treść ogłoszenia.

  30 czerwca 2005

  Zmiany w wytycznych dla działań informacyjnych do Funduszu Spójności

  24 czerwca 2005 r. Ministerstwo Gospodarki i Pracy zatwierdziło nową wersję "Wytycznych do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności".

  Więcej informacji: MGiP

  24 czerwca 2005

  Inforegio Panorama: Dobre praktyki rozwoju regionalnego

  Na stronach Dyrekcji Generalnej Rozwoju Regionalnego ukazał sie nowy numer czasopisma Inforegio Panorama. Główne dossier jest poświęcone dobrym praktykom wdrażania i zarządzania Funduszami Strukturalnymi.

  W numerze można również przeczytać:

  • artykuł opisujący dobre praktyki zarządzania Funduszami Strukturalnymi w różnych krajach;
  • artykuł na temat śródokresowych ewaluacji programów Celu 1 i 2 przeprowadzonych w Państwach Członkowskich;
  • reportaż o Irlandii na temat sekretów sukcesu „Tygrysa celtyckiego”;
  • świadectwa dobrych praktyk liderów lokalnych z Hiszpanii, Belgii, Republiki Czeskiej, Polski i Słowacji.

  Czasopismo do pobrania ze stron DG Regio - plik pdf

  20 czerwca 2005

  Roczny raport z realizacji NPR

  8 czerwca br. na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju/Podstawy Wsparcia Wspólnoty został przyjęty Raport roczny z realizacji Narodowego Planu Rozwoju w 2004 r.

  Dokumenty sprawozdania publikowane są na stronach Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

  9 czerwca 2005

  Środki z EOG

  Na stronach utworzonego portalu programu znajdują się już wszystkie dokumenty niezbędne do aplikowania o te środki w języku polskim:

  Projekt Programu Operacyjnego dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i wszelkie dokumenty określające

  • Obszary priorytetowe pomocy
  • Typy beneficjentów
  • Typy projektów

  http://www.eog.gov.pl

  9 maja 2005 r.

  Otwarte i bezpłatne szkolenia

  W dniach od 9 maja do 30 czerwca w całej Polsce odbędą się spotkania informacyjne nt. funduszy strukturalnych pod hasłem "Krok do funduszy" organizowane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej.

  6 maja 2005 r.

  Dodatkowe informacje o EOG i Norweskim Mechanizmie Finansowym

  Za zarządzanie działaniami realizowanymi w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Polsce odpowiedzialne jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy, które pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego. Zobacz cały tekst...

  14 marca 2005 r.

  Dokumenty do EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

  Projekt Programu Operacyjnego dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego z 24 stycznia 2005 r. można pobrać ze stron http://www.eog.gov.pl/.

  11 marca 2005 r.

  Lista błędów do Działania 2.1 i 2.3 SPO WKP

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała na stronach interenetowych liste przyczyn niskiej oceny merytorycznej wniosków składanych w ramach Działania 2.1 SPO WKP oraz listę przyczyn negatywnej oceny wniosków w ramach oceny techniczno-ekonomicznej do Działania 2.3 SPO WKP.

  Szczegóły na stronach PARP:
  Działanie 2.1: http://www.parp.gov.pl/strukturalny1_bledy3.html
  Działanie 2.3: http://www.parp.gov.pl/strukturalny2_bledy.html

  10 marca 2005 r.

  Uzupelnienie SPO WKP

  Ministerstwo Gospodarki i Pracy publikuje ujednolicony tekst Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiebiorstw, po uwzględnieniu zapisów nowelizacji opublikowanej w Dzienniku Ustaw z dnia 11 stycznia 2005 r. Publikowany tekst jest wersją roboczą.

  Dokument jest dostępny na stronach Ministerstwa Gospodarki i Pracy (http://www.wkp.gov.pl/dokumenty/
  ujednolicony+tekst+uzupełnienia+spo+wkp/
  ).

  2 marca 2005 r.

  INTERREG III A

  Ruszył nabór projektów w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska. Program obejmuje swoim działaniem tereny przygraniczne województw dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego. Projekty można składać do 13 maja 2005 r. we Wspólnym Sekretariacie Technicznym http://www.crr.cz/.

  Dokumenty programowe dostępne na stronie http://www.interreg.gov.pl/.

  22 lutego 2005 r.

  Informacja PARP

  W dniu 18 lutego br., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości została poinformowana przez Komisję Europejską o zniesieniu kontroli ex-ante KE w stosunku do programów Phare zarządzanych przez PARP. Decyzja ta jest konsekwencją uzyskania przez Polskę częściowej akredytacji Rozszerzonego Zdecentralizowanego Systemu Wdrażania (EDIS). Dzięki otrzymaniu akredytacji EDIS, wznowiona zostaje w pełnym zakresie realizacja wszystkich programów Phare zarządzanych przez PARP. W szczególności, w ramach programu Phare 2002 zostaną zawarte umowy o udzieleniu wsparcia finansowego z podmiotami, które przed dniem 13 stycznia 2005 r. złożyły wnioski o wsparcie i wnioski te zostały pozytywnie ocenione, lecz umowy nie zostały zawarte przed tym dniem. Otrzymanie akredytacji EDIS umożliwia także uruchomienie przez PARP programu Phare 2003.

  Nastąpi to prawdopodobnie w połowie marca 2005 roku.

  21 lutego 2005 r.

  eContentplus

  Pod koniec stycznia Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził realizację Programu eContentplus w latach 2005-2008, z budżetem 149 milionów euro, będącego kontynuacją zakończonego programu eContent. Więcej informacji na stronach programu eContent: http://www.cordis.lu/econtent/.

  21 stycznia 2005 r.

  Fundusz Poręczeń Unijnych

  Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił wsparcie na poręczenia i gwarancje ze środków Funduszu Poręczeń Unijnych. O pomoc mogą się starać przedsiębiorcy realizujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej projekty współfinansowane z funduszy unijnych.

  13 stycznia 2005 r.

  Informacja PARP

  Uprzejmie informujemy, iż 13 stycznia 2005 Komisja Europejska (KE) przesłała raport dotyczący wprowadzenia w Polsce Rozszerzonego Zdecentralizowanego Systemu Wdrażania (EDIS), z którego wynika, że w chwili obecnej nie jest to możliwe. Otrzymanie akredytacji EDIS jest niezbędne do wdrażania programu przedakcesyjnego PHARE. Akredytację otrzymuje kraj korzystający z pomocy, w wyniku audytu przeprowadzanego przez KE w instytucjach zaangażowanych w realizację programu PHARE. Raport wskazał kilka zastrzeżeń, które nie pozwalają na udzielenie Polsce akredytacji w systemie EDIS. Żadne z tych zastrzeżeń nie dotyczyło Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jednakże konsekwencje braku akredytacji dotyczą również PARP i beneficjentów jej działań. Przede wszystkim oznacza to tzw. "zamrożenie" zawierania umów dotacji z beneficjentami po 13 stycznia 2005 r. Wnioski przedsiębiorców, którzy zamierzają starać się o dotację w dostępnych jeszcze programach regionalnych PHARE 2002, zostaną ocenione, jednakże podpisanie umowy o dotacje możliwe będzie dopiero po uzyskaniu przez Polskę akredytacji EDIS. Istnieje również grupa przedsiębiorców, których wnioski zostały już ocenione, a raporty z listą rekomendowanych beneficjentów zostały zaakceptowane przez KE przed 13 stycznia br. Nie doszło jednak do podpisania umów. Sytuację tych przedsiębiorców PARP stara się wyjaśnić z KE. Kolejną konsekwencją braku systemu EDIS w Polsce jest wstrzymanie ostatniej edycji programu przedakcesyjnego PHARE 2003. Jego uruchomienie będzie możliwe dopiero po usunięciu przez właściwe polskie instytucje przeszkód wskazanych w styczniowym raporcie audytorów KE i formalnym przyznaniu Polsce akredytacji EDIS. Nastąpi to prawdopodobnie za około 3 miesiące.

  Natomiast wszyscy przedsiębiorcy, którzy podpisali umowy o dotacje przed 13 stycznia 2005 r. w ramach PHARE 2001 i 2002 otrzymają refundację poniesionych kosztów w normalnym trybie, po złożeniu wniosku o wypłatę dotacji.

  30 listopada 2004 r.

  Definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

  Z dniem 1 stycznia 2005 r. załącznik I do rozporządzenia 364/2004 zastąpi dotychczas obowiązujący załącznik I do rozporządzenia 70/2001. Zmianie ulegnie zatem definicja MŚP.

  Więcej na ten temat...

  zdjęcie   SERWISY: 
   SZLAKI
   ODDZIAŁY
   OBIEKTY
   GOŚCINIEC
  zdjęcie   NA SKRÓTY: 
   KONTAKT
   WSTĄP DO PTTK
   ODZNAKI PTTK
   RABATY PTTK
   PARAGRAFY
   IMPREZY

  reklama
  reklama
  reklama

  reklama

  reklama

  reklama
  reklama

  reklama

  reklama

  reklama

  reklama
  ORIENT - projektowanie stron internetowych

  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
  © Wszelkie prawa zastrzeżone
   
   

  Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
  Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
  opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.