PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

---> Powrót do strony głównej działu "Ubezpieczenie OC"

INSTRUKCJA DO PROCEDURY LIKWIDACYJNEJ
dla szkód zgłoszonych z ubezpieczenia
Odpowiedzialności Cywilnej PTTK.

reklama
reklama

Szkoda: przez szkodę rozumiemy każdy uszczerbek majątkowy lub na osobie, którego poszkodowany doznał wbrew swojej woli.

Roszczenie: wystąpienie do PTTK lub do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. o naprawienie i zadośćuczynienie za powstałą szkodę.

Zdarzenie ubezpieczeniowe: powstałe w okresie ubezpieczenia zdarzenie objęte postanowieniami umowy ubezpieczenia, w następstwie którego wobec Ubezpieczającego/Ubezpieczonego mogą zostać wysunięte roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Przez jedno zdarzenie ubezpieczeniowe rozumie się także kilka następujących równocześnie albo bezpośrednio jedno za drugim zdarzeń, jeżeli pozostają one ze sobą w związku przyczynowym. Za datę jego wystąpienia przyjmuje się początek pierwszego zdarzenia (szkoda seryjna).

Ewentualnych poszkodowanych (zgłaszających roszczenie) należy poinformować o zawartej umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz o możliwości wypełnienia Druku Zgłoszenia Szkody. Procedury likwidacyjne przewidują trzy scenariusze postępowania poszkodowanego (zgłaszającego roszczenie).

 1. Zgłoszenie roszczeń w formie pisemnej bezpośrednio do jednostek i Oddziałów PTTK (Procedura likwidacyjna - Załącznik nr 1)
 2. Zgłoszenie roszczeń w formie pisemnej bezpośrednio do Zarządu Głównego PTTK (Procedura likwidacyjna - Załącznik nr 2)
 3. Zgłoszenie roszczeń poszkodowanego bezpośrednio w jednostce organizacyjnej SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. (Procedura likwidacyjna - Załącznik nr 3)
 4. Dona kontraktowe osób odpowiedzialnych za proces likwidacji szkód w SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. - stanowią Załącznik nr 4

W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego należy wskazać poszkodowanemu (zgłaszającemu roszczenie) jeden z wyżej wymienionych sposobów postępowania, jako najszybszy sposób rozpatrzenia ewentualnego roszczenia.

W jednostkach, Oddziałach i Zarządzie Głównym PTTK należy wyznaczyć osoby odpowiedzialne za właściwe wypełnianie Procedur likwidacyjnych.

Postępowanie dotyczące szkód powstałych w obiektach podległych Zarządowi Majątkiem PTTK określa Procedura likwidacyjna - Załącznik nr 1 lub Procedura likwidacyjna - Załącznik nr 2 w zależności od tego gdzie szkoda została zgłoszona.

W przypadku powstania szkody należy przestrzegać w szczególności procedur likwidacyjnych oraz postanowień §14 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia:

§ 14

 1. Ubezpieczający jest zobowiązany do powiadomienia SIGNAL IDUNA Polska o zdarzeniu ubezpieczeniowego w ciągu 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości o jego zajściu.
 2. W przypadku wszczęcia dochodzenia, śledztwa lub wydania nakazu karnego lub nakazu zapłaty w związku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym, Ubezpieczający winien niezwłocznie powiadomić SIGNAL IDUNA Polska o tym fakcie, nawet gdy zgłosił już samo zdarzenie ubezpieczeniowe.
 3. W przypadku wytoczenia powództwa przeciw Ubezpieczającemu w związku z ponoszoną przez niego odpowiedzialnością cywilną objętą ochroną ubezpieczeniową, winien on również niezwłocznie zgłosić ten fakt SIGNAL IDUNA Polska.
 4. Przy uwzględnieniu poleceń SIGNAL IDUNA Polska ubezpieczający jest zobowiązany do podjęcia wszelkich możliwych kroków w celu zapobieżenia lub zmniejszenia rozmiarów szkody oraz do uczynienia wszystkiego, co służy wyjaśnieniu okoliczności związanych ze zdarzeniem ubezpieczeniowym. Ubezpieczający ma obowiązek wspierać SIGNAL IDUNA Polska w procesie badania zasadności roszczeń oraz przy ustalaniu rozmiarów i likwidacji szkody, przedstawiać szczegółowe i zgodne z prawdą raporty dotyczące szkody, informować o wszelkich okolicznościach odnoszących się do szkody i przesyłać niezwłocznie wszelkie pisma mające znaczenie dla oceny szkody.
 5. Ubezpieczający jest zobowiązany na pisemny wniosek SIGNAL IDUNA Polska w wyznaczonym terminie, do usunięcia szczególnych zagrożeń, za szczególne zagrożenia uważa się zwłaszcza zdarzenia wyrządzające szkodę.
 6. Jeżeli dojdzie do procesu sądowego w sprawie roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczający winien pozostawić SIGNAL IDUNA Polska na jego żądanie, prowadzenie procesu, udzielić pełnomocnictwa osobie wskazanej przez SIGNAL IDUNA Polska i udzielić jemu wszelkich wyjaśnień uznanych przez niego lub SIGNAL IDUNA Polska za niezbędne. Powyższe nie zwalnia jednak Ubezpieczającego z obowiązku wnoszenia w terminie sprzeciwu lub właściwych środków odwoławczych od orzeczeń, nakazów zapłaty lub decyzji administracyjnych w sprawie odszkodowań.
 7. Bez uprzedniej zgody SIGNAL IDUNA Polska, Ubezpieczający nie jest uprawniony do uznawania ani zaspokajania roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej w całości, części lub na zasadzie ugody z poszkodowanym. W przypadku naruszenia tego postanowienia SIGNAL IDUNA Polska jest zwolnione z obowiązku świadczenia, chyba że mając na uwadze okoliczności sprawy Ubezpieczający nie mógł postąpić inaczej.
 8. Jeżeli na skutek zmiany okoliczności Ubezpieczający uzyska prawo żądania uchylenia lub zmniejszenia odszkodowania przypadającego do zapłaty, jest zobowiązany do zlecenia wykonania tego prawa przez SIGNAL IDUNA Polska w jego imieniu. Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
 9. SIGNAL IDUNA Polska jest upoważnione do składania w imieniu Ubezpieczającego wszelkich oświadczeń, które uzna za konieczne w celu zmniejszenia lub odparcia roszczenia.
 10. Jeżeli w następstwie zdarzenia ubezpieczeniowego dojdzie do sporu prawnego w kwestii roszczenia pomiędzy Ubezpieczającym a poszkodowanym lub jego następcami prawnymi, SIGNAL IDUNA Polska wskaże osobę, która na podstawie udzielonego przez Ubezpieczającego pełnomocnictwa prowadzi spór prawny w jego imieniu, na koszt SIGNAL IDUNA Polska.
 11. Jeżeli z tytułu zaistniałej szkody istnieją przesłanki do uwolnienia się Ubezpieczającego od odpowiedzialności cywilnej w całości lub części, to powyższe dotyczy również SIGNAL IDUNA Polska.
 12. Bez pisemnej zgody SIGNAL IDUNA Polska nie można dokonywać cesji roszczeń z tytułu ubezpieczenia przed ich ostatecznym ustaleniem.
 13. Naruszenie obowiązków w wyniku rażącego niedbalstwa któregokolwiek z obowiązków nałożonych na Ubezpieczającego na mocy postanowień powyższego paragrafu oznacza, iż SIGNAL IDUNA Polska jest wolne od odpowiedzialności.

Informacje dodatkowe

Zawiadomienie o zdarzeniu ubezpieczeniowym oraz zgłoszenie roszczeń w formie pisemnej składanych bezpośrednio do jednostek i Oddziałów PTTK.

 1. Kopię zawiadomienia o zdarzeniu należy przesłać do Biura Brokerów Ubezpieczeniowych "Maxima Fides" Sp. z o.o., niezależnie od przyszłej formy zgłoszenia roszczeń przez poszkodowanego.
 2. Kopię Druku Zgłoszenia Szkody (dopuszczalna jest inna forma pisemna opisu szkody) wypełnionego przez poszkodowanego należy przesłać do BBU "Maxima Fides" Sp. z o.o., jako podmiotu, który może reprezentować PTTK w procesie likwidacji szkód. Kopię należy przesłać faksem, listem poleconym lub pocztą elektroniczną.
 3. Po otrzymaniu kopii Druku Zgłoszenia Szkody BBU "Maxima Fides" Sp. z o.o. poinformuje jednostkę lub Oddział oraz Zarząd Główny PTTK o zalecanym trybie dalszego postępowania.

Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych "Maxima Fides" Sp. z o.o.

ul. Gdańska 91
90-613 Łódź
tel. (42) 636-64-99
fax (42) 636-65-02
sekretariat@maxima-fides.pl
ul. Poniecka 2
02-310 Warszawa
tel. (22) 883-41-40
fax (22) 883-41-42
sekretariat.warszawa@maxima-fides.pl

Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych "Maxima Fides" Sp. z o.o.

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.