PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

---> Powrót do strony głównej działu "Ubezpieczenie OC"

Załącznik 1

PROCEDURA LIKWIDACYJNA
dla szkód zgłoszonych z ubezpieczenia
Odpowiedzialności Cywilnej PTTK.

reklama
reklama

Szkoda: przez szkodę rozumiemy każdy uszczerbek majątkowy lub na osobie, którego poszkodowany doznał wbrew swojej woli.

Roszczenie: wystąpienie do PTTK lub do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. o naprawienie i zadośćuczynienie za powstałą szkodę.

Zdarzenie ubezpieczeniowe: powstałe w okresie ubezpieczenia zdarzenie objęte postanowieniami umowy ubezpieczenia, w następstwie którego wobec Ubezpieczającego/Ubezpieczonego mogą zostać wysunięte roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Przez jedno zdarzenie ubezpieczeniowe rozumie się także kilka następujących równocześnie albo bezpośrednio jedno za drugim zdarzeń, jeżeli pozostają one ze sobą w związku przyczynowym. Za datę jego wystąpienia przyjmuje się początek pierwszego zdarzenia (szkoda seryjna).

Korespondencja

W każdym przypadku jednostki i Oddziały PTTK przekazują do Zarządu Głównego PTTK kopie pism kierowanych do SIGNAL IDUNA Polska S.A.

I. Zdarzenie ubezpieczeniowe

 1. Odpowiedzialny za powstanie zdarzenia ubezpieczeniowego (PTTK) jest zobowiązany do podjęcia wszelkich możliwych kroków w celu zapobieżenia lub zmniejszenia rozmiarów szkody oraz do uczynienia wszystkiego, co służy wyjaśnieniu okoliczności związanych ze zdarzeniem ubezpieczeniowym.
 2. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa należy o zdarzeniu poinformować Policję.

II. Zawiadomienie o zdarzeniu ubezpieczeniowym

 1. Zgodnie z zapisami §14 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia jednostka, Oddział PTTK lub Zarząd Główny PTTK jest zobowiązany do powiadomienia SIGNAL IDUNA Polska o zdarzeniu, w następstwie którego mogą zostać wysunięte roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w ciągu 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości o jego zajściu. Zawiadomienie należy przesłać faksem lub listem poleconym (dane kontaktowe do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. podane są w Załączniku 4 do Instrukcji procedury likwidacyjnej).
 2. W zawiadomieniu należy podać przebieg i okoliczności zdarzenia, oraz jeżeli to możliwe liczbę oraz podstawowe dane (imię, nazwisko, data urodzenia) ewentualnych poszkodowanych.

III. Zgłoszenie roszczeń w formie pisemnej bezpośrednio do jednostek i Oddziałów PTTK

 1. Poszkodowany (zgłaszający roszczenie) wypełnia Druk Zgłoszenia Szkody (dopuszczalna jest inna forma pisemna opisu szkody) i składa go w jednostce lub Oddziale PTTK.
 2. Druk Zgłoszenia Szkody powinien znajdować się w każdej jednostce i Oddziale PTTK oraz na stronie internetowej PTTK.
 3. Jednostka lub Oddział PTTK w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych przesyła wypełniony Druk Zgłoszenia Szkody do jednostki SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. właściwej dla siedziby jednostki lub Oddziału PTTK (dane kontaktowe do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. podane są w Załączniku 4 do Instrukcji procedury likwidacyjnej).
 4. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji zawartych w Druku Zgłoszenia Szkody podejmuje postępowanie wyjaśniające, aby ocenić zasadność roszczenia.
 5. Równolegle jednostka lub Oddział PTTK podejmuje postępowanie wyjaśniające dotyczące okoliczności wystąpienia szkody.
 6. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. informuje Zarząd Główny PTTK o zgłoszonym roszczeniu w terminie 7 dni roboczych od otrzymania informacji zawartych w Druku Zgłoszenia Szkody.
 7. Jednostka SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. może wystąpić do jednostki lub Oddziału PTTK o złożenie wyjaśnień dotyczących okoliczności wystąpienia szkody.
 8. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. przeprowadza likwidację szkody i podejmuje decyzję w sprawie.
 9. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. informuję jednostkę lub Oddział PTTK oraz Zarząd Główny PTTK i Poszkodowanego o podjętej decyzji w terminie 5 dni roboczych od dnia jej wydania.
 10. Odszkodowanie jest płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. niezbędnych dokumentów uzasadniających roszczenie.
 11. Jednostka SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., która odebrała zgłoszenie roszczenia przesyła dokumenty do centrali SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w Warszawie, jako do jednostki odpowiedzialnej za nadzór nad programem.

Uwaga!

Bez uprzedniej zgody SIGNAL IDUNA Polska, Ubezpieczający/Ubezpieczony nie jest uprawniony do uznawania ani zaspakajania roszczeń z tytułu odpowiedzialności w całości, części lub na zasadzie ugody z poszkodowanym. W przypadku naruszenia tego postanowienia SIGNAL IDUNA Polska jest zwolniona z obowiązku świadczenia, chyba że mając na uwadze okoliczności sprawy Ubezpieczający/Ubezpieczony nie mógł postąpić inaczej.

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.