PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA
przed XVI WALNYM ZJAZDEM PTTK

reklama
reklama

Załącznik Nr 1 do Uchwały ZG PTTK
nr 136/XV/2004 z 26 czerwca 2004 r.

ORDYNACJA WYBORCZA

I. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PTTK I ICH WŁADZE WYBORCZE

§ 1

Władzami wyborczymi w PTTK są:

1. W kole lub klubie PTTK - walne zebranie koła lub klubu PTTK zwane dalej "zebraniem", które wybiera:

 1. zarząd,
 2. komisję rewizyjną,
 3. delegata ( delegatów) - na zjazd oddziału PTTK.

2. W oddziale PTTK - zjazd oddziału, który wybiera:

 1. zarząd oddziału,
 2. oddziałową komisję rewizyjną,
 3. oddziałowy sąd koleżeński,
 4. delegata /delegatów/ oddziału na regionalną konferencję oddziałów PTTK.

3. Regionalna konferencja oddziałów PTTK, która wybiera:

 1. delegata /delegatów/ na XVI Walny Zjazd PTTK;
 2. kierownictwo wojewódzkiego porozumienia oddziałów PTTK jeśli konieczność tego wyboru wynika z "Regulaminu wojewódzkiego porozumienia oddziałów PTTK" zatwierdzonego uchwałą Zarządu Głównego PTTK.

4. Walny Zjazd PTTK, który wybiera:

 1. Zarząd Główny,
 2. Główną Komisję Rewizyjną,
 3. Główny Sąd Koleżeński.

II. ZASADY ZWOŁYWANIA WALNYCH ZEBRAŃ, ZJAZDÓW ODDZIAŁÓW I REGIONALNYCH KONFERENCJI ODDZIAŁÓW PTTK.

§ 2

1. Walne zebranie koła lub klubu zwoływane jest na podstawie uchwały zarządu podjętej przynajmniej na 14 dni przed terminem zebrania,

2. Zjazd oddziału zwoływany jest na podstawie uchwały zarządu podjętej przynajmniej na 21 dni przed terminem zjazdu.

3. Regionalna konferencja oddziałów PTTK zwoływana jest przez kierownictwo wojewódzkiego porozumienia oddziałów PTTK, o którym mowa w regulaminie wojewódzkiego porozumienia oddziałów PTTK zatwierdzonym uchwałą ZG PTTK. Regionalna konferencja powinna być zwołana przynajmniej na 21 dni przed terminem konferencji.

§ 3

1. W uchwale zwołującej walne zebranie, zjazd oddziału, regionalną konferencję oddziałów PTTK, powinien być podany termin i miejsce, proponowany porządek obrad, a także termin i forma zgłaszania wniosków.

2. Porządek obrad zebrania , zjazdu powinien obejmować:

 1. wybór prezydium obrad w tym przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza / w przypadku małych liczebnie zebrań lub zjazdów - wybór zastępcy przewodniczącego nie jest konieczny/,
 2. zatwierdzenie szczegółowego porządku obrad,
 3. zatwierdzenie regulaminu obrad,
 4. wybór komisji mandatowej i ustalenie prawomocności zebrania lub zjazdu /w przypadku małych liczebnie zebrań, zjazdów - ich prawomocność może ustalić prezydium obrad/,
 5. sprawozdanie ustępujących władz: zarządu, komisji rewizyjnej, a na zjeździe oddziału również i sądu koleżeńskiego,
 6. wybór komisji uchwał i wniosków / w przypadku małych liczebnie zebrań lub zjazdów funkcje komisji może przejąć prezydium obrad/,
 7. w przypadku zjazdu oddziału przedstawienie dokumentów dotyczących Statutu PTTK oraz tez do dyskusji dotyczących przyszłości i kierunków działań Towarzystwa - skierowanych na zjazd przez Zarząd Główny PTTK,
 8. dyskusje i podjęcie uchwał dotyczących ustalenia kierunków działania na okres następnej kadencji; ponadto w przypadku zjazdów oddziałów zaopiniowanie projektów dokumentów skierowanych na zjazd przez Zarząd Główny PTTK,
 9. podjęcie uchwały w sprawie nadania godności Członka Honorowego PTTK w przypadku jeśli występuje taka potrzeba,
 10. podjęcie, bezwzględną większością głosów, uchwały w sprawie absolutorium dla członków ustępującego zarządu,
 11. wybór komisji wyborczej /w przypadku małych liczebnie zebrań, zjazdów obowiązki komisji wyborczej może spełniać prezydium obrad/; postanowienie to nie może dotyczyć wyboru delegata /delegatów/ na regionalna konferencję oddziałów PTTK,
 12. wybór komisji skrutacyjnej,
 13. wybory nowych władz: zarządu, komisji rewizyjnej, a na zjeździe oddziału także sądu koleżeńskiego,
 14. wybory delegata /delegatów/ na zjazd oddziału - w przypadku zebrania koła, klubu, - wybory delegata /delegatów/ oddziału na regionalną konferencję oddziałów PTTK - w przypadku zjazdu oddziału.

3. Porządek obrad regionalnej konferencji oddziałów PTTK powinien obejmować:

 1. wybór prezydium obrad w tym przewodniczącego, 1-3 zastępców przewodniczącego, sekretarza;
 2. zatwierdzenie szczegółowego porządku obrad uwzględniającego zadania określone w załączniku Nr 2 do uchwały ZG PTTK Nr 135/XV/2004 z 26.06.2004 r. w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz zwołania XVI Walnego Zjazdu PTTK;
 3. zatwierdzenie regulaminu obrad;
 4. wybór komisji mandatowej;
 5. wybór komisji wyborczej;
 6. wybór komisji skrutacyjnej;
 7. wybór komisji uchwał i wniosków.

4. Zjazd oddziału oraz regionalna konferencja oddziałów PTTK może obradować plenarnie i w zespołach problemowych.

5. Punkty porządku dziennego wymienione w ust. 2 i 3 mogą być uzupełniane w zależności od zadań, jakie przed sobą stawia zebranie, zjazd, regionalna konferencja oddziałów PTTK /np. wyróżnienie działaczy; uczczenie minutą ciszy zmarłych działaczy Towarzystwa/.

§ 4

1. O zebraniu, zjeździe uczestnicy powinni zostać zawiadomieni na piśmie. W przypadku zebrania koła lub klubu na 7 dni przed terminem zebrania, w przypadku zjazdu oddziału na 14 dni przed zjazdem, w przypadku regionalnej konferencji oddziałów na 21 dni przed terminem konferencji.

Prócz tego odpowiednie ogłoszenia powinny być wywieszone w lokalu organizacyjnym koła, klubu, oddziału, a w przypadku wojewódzkiego porozumienia oddziałów w lokalu oddziału, który prowadzi organizacyjną obsługę porozumienia.

2. Wraz z zawiadomieniem o zebraniu, zjeździe oddziału, uczestnikom powinna być przekazana:

 • uchwała o zwołaniu zebrania, zjazdu,
 • sprawozdanie z działalności władz koła, klubu, oddziału za okres kadencji,
 • informacja o liczbie wybieranych delegatów na zjazd oddziału - w przypadku zebrań kół, klubów,
 • informacja o liczbie wybieranych delegatów na regionalną konferencję oddziałów PTTK w przypadku zjazdów oddziałów.

3. W przypadku regionalnej konferencji oddziałów PTTK wraz z zawiadomieniem o terminie, miejscu, godzinie rozpoczęcia obrad powinien być przekazany proponowany porządek obrad, projekt regulaminu obrad, informacja o zasadach oraz o liczbie wybieranych delegatów na XVI Walny Zjazd PTTK, sprawozdanie z działalności wojewódzkiego porozumienia oddziałów obejmujące okres od ostatniej regionalnej konferencji oddziałów, materiały dot. Statutu PTTK i tez do dyskusji przekazane przez ZG PTTK oraz inne materiały stanowiące przedmiot obrad regionalnej konferencji oddziałów PTTK.

4. Sprawozdania z działalności władz koła, klubu, oddziału za okres kadencji oraz z działalności wojewódzkiego porozumienia, mogą być nie rozsyłane a wyłożone do wglądu w lokalu organizacyjnym koła, klubu oddziału a w przypadku sprawozdania wojewódzkiego porozumienia oddziałów - w lokalu oddziału obsługującego porozumienie, o czym należy powiadomić uczestników zebrania, zjazdu, konferencji w zawiadomieniu o zebraniu, zjeździe, konferencji.

III. ZASADY UCHWALANIA KLUCZA WYBORCZEGO I ROZDZIELNIKA MANDATÓW DELEGATA NA ZJAZD ODDZIAŁU, REGIONALNĄ KONFERENCJĘ ODDZIAŁÓW PTTK ORAZ NA XVI WALNY ZJAZD PTTK.

§ 5

1. Klucz wyborczy oraz rozdzielnik mandatów delegatów na zjazd oddziału dla kół i klubów uchwala zarząd oddziału PTTK.

Podstawą uchwalenia klucza wyborczego i rozdzielnika mandatów na zjazd oddziału jest :

 1. stan członków PTTK w oddziale z opłaconą składką członkowską za rok 2003 i zwolnionych z tej opłaty, wykazany w sprawozdaniu statystycznym oddziału /wzór TK-O/ na dzień 31.XII.2003 roku, oraz stan członków PTTK w poszczególnych kołach i klubach wykazany w sprawozdaniu statystycznym /wzór TK-k/ na dzień 31.XII.2003 roku.
 2. zasada proporcjonalności .

2. Zarząd oddziału PTTK może określić własną uchwałą odstępstwa od zasady, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2/ np. w odniesieniu do nowo powstałych kół i klubów .

3. Klucz wyborczy oraz rozdzielnik mandatów delegatów oddziałów na poszczególne regionalne konferencje oddziałów PTTK wybieranych na zjazdach oddziałów, uchwalony został przez Zarząd Główny PTTK uchwałą nr 137 /XV/2004 z 26 czerwca 2004 r. i przekazany do realizacji.

4. Klucz wyborczy delegatów na XVI Walny Zjazd PTTK uchwalił Zarząd Główny PTTK Uchwałą nr 135/XV/ 2004 z 26.06.2004 r. w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo - wyborczej oraz zwołania XVI Walnego Zjazdu PTTK.

Prezydium ZG PTTK, działając z upoważnienia Zarządu Głównego PTTK, uchwali w oparciu o ten klucz rozdzielnik mandatów w terminie do 15 marca 2005 roku i przekaże go do realizacji przez poszczególne regionalne konferencje oddziałów PTTK.

IV. ZASADY UDZIAŁU W ZEBRANIU, ZJEŹDZIE ODDZIAŁU, REGIONALNEJ KONFERENCJI ODDZIAŁÓW PTTK.

§ 6

W zebraniu udział biorą wszyscy członkowie, którzy okażą się ważną legitymacją członka PTTK z opłaconą składką członkowską.

§ 7

1. W zjeździe oddziału bez kół lub klubów udział biorą wszyscy członkowie, którzy okażą się ważną legitymacją członka PTTK z opłaconą składką członkowską.

2. W zjeździe oddziału, w którym działają co najmniej dwa koła, kluby udział biorą delegaci wybrani na walnych zebraniach wg klucza i rozdzielnika mandatów uchwalonego przez zarząd oddziału.

3. W zjeździe oddziału, w którym działają koła lub kluby, a liczącym łącznie do 200 członków, zarząd oddziału może uchwalić uczestnictwo w zjeździe wszystkich swoich członków /bez wybierania delegatów z kół i klubów/.

4. W regionalnej konferencji oddziałów PTTK udział biorą delegaci oddziałów na regionalną konferencję oddziałów PTTK wybrani na zjazdach oddziałów PTTK wg. klucza i rozdzielnika mandatów uchwalonego przez Zarząd Główny PTTK dla poszczególnych konferencji.

§ 8

W zebraniu, zjeździe oddziału, regionalnej konferencji oddziałów PTTK udział biorą:

1. Z głosem decydującym:

 1. w zebraniu członkowie, o których mowa w § 6,
 2. w zjeździe oddziału, o którym mowa w § 7 ust. 1 lub ust. 3 - uprawnieni członkowie,
 3. w zjeździe oddziału, o którym mowa w § 7 ust. 2 - delegaci kół i klubów wybrani na zjazd na zebraniach zgodnie z kluczem i rozdzielnikiem mandatów uchwalonym przez zarząd oddziału,
 4. w regionalnej konferencji oddziałów PTTK delegaci oddziałów na regionalną konferencję oddziałów PTTK wybrani na zjazdach poszczególnych oddziałów PTTK działających na terenie stanowiącym obszar regionalnej konferencji oddziałów PTTK zgodnie z uchwałą ZG PTTK Nr 137/XV/2004 z 26.06.2004 r. w sprawie klucza wyborczego i rozdzielnika mandatów na regionalne konferencje oddziałów PTTK.

2. Z głosem doradczym:

 1. członkowie honorowi PTTK,
 2. przedstawiciele członków wspierających
 3. członkowie władz zwierzchnich PTTK,
 4. członkowie ustępujących władz, o ile nie są delegatami, a w przypadku regionalnej konferencji oddziałów PTTK kierownictwo wojewódzkiego porozumienia, o którym mowa w regulaminie porozumienia zatwierdzonym przez ZG PTTK,
 5. przewodniczący komisji, rad i zespołów,
 6. osoby zaproszone.

§ 9

1. Dokumentami uprawniającymi do uczestnictwa w zebraniu, zjeździe, regionalnej konferencji oddziałów PTTK są:

 1. w przypadku zebrania, zjazdu, w którym uczestniczą wszyscy członkowie - legitymacja członka PTTK z opłaconą składką członkowską,
 2. w przypadku zebrania zjazdu, regionalnej konferencji oddziałów PTTK, w których uczestniczą delegaci - legitymacja członka PTTK z opłaconą składką członkowską, mandat oraz zaproszenie,

2. W przypadku osób uczestniczących z głosem doradczym zaproszenie wystawione przez organizatorów zebrania, zjazdu, regionalnej konferencji oddziałów PTTK.

3. Mandaty delegatów na zjazd oddziału, regionalną konferencje oddziałów PTTK wydają organizatorzy w dniu zjazdu, regionalnej konferencji, na podstawie list delegatów, sporządzonych w oparciu o odpowiednie protokoły wyboru delegatów, podpisane listy obecności delegatów oraz legitymację członka PTTK z opłaconą składką członkowską PTTK. Nie wydane mandaty należy przekazać komisji mandatowej zjazdu, regionalnej konferencji oddziałów PTTK.

4. Mandaty delegatów na zjazd oddziału, regionalną konferencję oddziału zachowują ważność przez okres trwania kadencji władz koła, klubu, oddziału PTTK, kierownictwa wojewódzkiego porozumienia oddziałów PTTK dlatego też powinny być zachowane przez delegatów przez okres trwającej kadencji władz.

5. Mandaty delegatów na XVI Walny Zjazd PTTK zachowują ważność przez okres trwania XVI kadencji Władz Naczelnych Towarzystwa.

V. PRAWOMOCNOŚĆ ZEBRANIA, ZJAZDU ODDZIAŁU, REGIONALNEJ KONFERENCJI ODDZIAŁÓW PTTK ORAZ PODEJMOWANYCH UCHWAŁ.

§ 10

1. Prawomocność zjazdu oddziału PTTK stwierdza komisja mandatowa zjazdu wybrana przez zjazd lub prezydium obrad zjazdu.

W oddziałach:

 1. o których mowa w § 7 ust. 1 i 3 zjazd oddziału jest prawomocny, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa liczby członków, uprawnionych do głosowania,
 2. w oddziałach, o których mowa w § 7 ust. 2 zjazd oddziału jest prawomocny, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa wybranych delegatów na zjazd.

2. Prawomocność zebrania stwierdza komisja mandatowa wybrana przez zebranie lub prezydium obrad zebrania.

Zebranie jest prawomocne, jeżeli komisja mandatowa lub prezydium zebrania stwierdzi, że:

 1. w kole lub klubie liczącym do 50 członków bierze w nim udział, co najmniej połowa liczby członków uprawnionych do głosowania,
 2. w kole lub klubie liczącym powyżej 50 członków bierze w nim udział co najmniej połowa liczby członków uprawnionych do głosowania,
 3. w przypadkach szczególnie uzasadnionych na odstępstwo od zasady, o której mowa w p-kcie 2/, musi wyrazić zgodę zarząd oddziału określając równocześnie swoją uchwałą nowy wymóg dla prawomocności zebrania koła lub klubu.

3. Prawomocność regionalnej konferencji oddziałów PTTK stwierdza komisja mandatowa wybrana przez regionalną konferencję oddziałów PTTK.

Regionalna konferencja oddziałów PTTK jest prawomocna, jeżeli bierze w niej udział, co najmniej połowa delegatów oddziałów na regionalną konferencję oddziałów PTTK - wybranych na zjazdach oddziałów, zgodnie z kluczem i rozdzielnikiem mandatów uchwalonym przez Zarząd Główny PTTK dla poszczególnych regionalnych konferencji oddziałów PTTK.

§ 11.

Uchwały zebrania, zjazdu, regionalnej konferencji oddziałów zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał w sprawach, które są inaczej zastrzeżone statutem PTTK i statutem danego oddziału.

VI. PRZEPROWADZENIE ZEBRANIA, ZJAZDU ODDZIAŁU, REGIONALNEJ KONFERENCJI ODDZIAŁÓW PTTK ORAZ WYBORÓW, WŁADZ I DELEGATÓW.

§ 12

1. Sposób ukonstytuowania się zebrania, zjazdu, regionalnej konferencji oddziałów, przeprowadzenia obrad, podejmowania uchwał, wyboru władz i delegatów określa w sposób szczegółowy regulamin obrad, uchwalony przez zebranie, zjazd, regionalną konferencję oddziałów PTTK opracowany w oparciu o uchwały Zarządu Głównego PTTK obowiązujące w kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XVI Walnym Zjazdem PTTK.

§ 13

1. Kandydatów do władz oraz na delegatów na zjazd oddziału, regionalną konferencje oddziałów PTTK i XVI Walny Zjazd PTTK proponuje komisja wyborcza wybrana przez zebranie, zjazd, regionalną konferencję oddziałów.

2. Zebranie, zjazd może nie powoływać komisji wyborczej i uchwalić, że kandydatów do nowych władz oraz na delegatów na zjazd oddziału i regionalną konferencję oddziałów PTTK, można zgłaszać bezpośrednio do prezydium zebrania, zjazdu.

Przepis ten nie dotyczy zgłaszania kandydatów na delegatów na XVI Walny Zjazd PTTK gdzie obowiązuje obligatoryjny wymóg zgłaszania kandydatów do komisji wyborczej regionalnej konferencji oddziałów PTTK.

3. Do zadań komisji wyborczej należy odpowiednio:

 1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów do poszczególnych rodzajów władz, delegatów na zjazd oddziału, regionalną konferencje oddziałów PTTK kandydatów na delegatów na XVI Walny Zjazd PTTK,
 2. przedstawienie zebraniu, zjazdowi oddzielnych list kandydatów do poszczególnych rodzajów władz oraz delegatów na zjazd oddziału, regionalną konferencję oddziałów PTTK, delegatów na XVI Walny Zjazd PTTK.

4. Przy sporządzaniu listy kandydatów do władz należy przestrzegać statutowych zasad nie łączenia funkcji w poszczególnych rodzajach władz na danym szczeblu organizacyjnym a w przypadku wyboru władz oddziału ponadto statutowego przepisu mówiącego, że funkcji we władzach oddziału nie można łączyć z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek PTTK lub mającą znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK.

§ 14

1. Prawo kandydowania do władz PTTK przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym PTTK /Art. 13 ust. 1 pkt.1 Statutu PTTK/, którzy posiadają ważną legitymację członka PTTK i na których nie nałożono prawomocnym postanowieniem Sądu Koleżeńskiego PTTK kary zawieszenia w prawach członkowskich na czas obejmujący okres wyborów. Nie mogą też kandydować do władz na okres najbliższej kadencji członkowie zarządu koła, klubu, oddziału, którzy nie uzyskali absolutorium.

2. Kandydatów do nowych władz oraz kandydatów na delegatów na zjazd oddziału, regionalną konferencję oddziałów, XVI Walny Zjazd PTTK mogą zgłaszać:

 1. wszyscy uprawnieni - posiadający prawo do występowania na zebraniu, zjeździe, konferencji oddziału PTTK z głosem decydującym,
 2. ustępujące władze w odniesieniu do zgłaszania kandydatów do nowo wybieranych władz.

3. Zgłoszenie kandydata powinno mieć formę pisemną. W zgłoszeniu należy podać: do jakich władz kandyduje, imię i nazwisko kandydata, nr legitymacji członka PTTK, wiek, zawód, uzasadnienie kandydatury, krótką charakterystykę działalności turystycznej, oświadczenie dotyczące zgody zainteresowanego na kandydowanie do władz; w przypadku kandydowania do władz oddziału także oświadczenia, że nie prowadzi działalności gospodarczej w oparciu o majątek PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK. Zgłoszenie powinno być podpisane przez zgłaszającego oraz kandydującego.

4. Na zebraniu można odstąpić od pisemnej formy zgłaszania kandydatów. Odstępstwo to nie może dotyczyć zjazdu oddziału oraz regionalnej konferencji oddziałów PTTK.

§ 15

Po ogłoszeniu przez komisję wyborczą listy kandydatów do poszczególnych rodzajów władz oraz na delegatów, dalszych kandydatów mają prawo zgłaszać osoby wymienione w § 14 ust. 2 pkt.1.§ 16

1. Liczby wybieranych członków do poszczególnych rodzajów władz oddziału powinny być zgodne ze statutem oddziału a w przypadku kół lub klubów z regulaminami tych jednostek.

2. Zebranie, zjazd ustala liczbę wybieranych członków do danego rodzaju władzy w ramach określonych w ust. 1.

3. Liczba wybieranych delegatów:

 1. na zjazd oddziału - powinna być zgodna z rozdzielnikiem /wybieranych na walnych mandatów uchwalonym przez zarząd zebraniach kół lub klubów/ oddziału PTTK
 2. na regionalną konferencję - powinna być zgodna z rozdzielnikiem oddziałów PTTK mandatów uchwalonym przez /wybieranych na zjazdach Zarząd Główny PTTK oddziałów/
 3. na XVI Walny Zjazd - powinna być zgodna z rozdzielnikami PTTK (wybieranych na mandatów uchwalonymi przez Prezydium regionalnych konferencjach Zarządu Głównego PTTK dla oddziałów) poszczególnych regionalnych konferencji oddziałów PTTK.

§ 17

Wybory władz oraz delegatów odbywają się na wszystkich szczeblach organizacyjnych wyłącznie w głosowaniu tajnym.

§ 18

1. Wybory do poszczególnych rodzajów władz oraz delegatów na zjazd oddziału, regionalną konferencję oddziałów oraz XVI Walny Zjazd PTTK przeprowadza komisja skrutacyjna, wybrana na zebraniu, zjeździe, konferencji.

2. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do władz i na delegatów.

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

 1. przygotowanie kart wyborczych i rozdanie osobom upoważnionym do głosowania,
 2. przeprowadzenie głosowania,
 3. obliczenie wyników głosowania,
 4. sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów do władz,
 5. sporządzenie protokołu z wyboru delegatów,
 6. ogłoszenie wyników wyborów,
 7. zabezpieczenie dokumentacji,
 8. dostarczenie wybranym delegatom druków "zaświadczeń wyboru delegata" z prośbą o ich wypełnienie i przekazanie do prezydium obrad zebrania, zjazdu, konferencji.

VII. WYBORY WŁADZ ORAZ DELEGATÓW.

§ 19

1. Wybory do władz oraz wybory delegatów odbywają się za pomocą oddzielnych kart wyborczych, przygotowanych przez komisję skrutacyjną.

2. Na karcie wyborczej do władz, komisja skrutacyjna umieszcza nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym z podziałem na rodzaje wybieranych władz.

3. Na karcie wyborczej delegatów, komisja skrutacyjna umieszcza w porządku alfabetycznym nazwiska kandydatów na delegatów.

4. Przy nazwie wybieranego rodzaju władz i delegatów winna być podana ustalona liczba wybieranych do danego rodzaju członków władzy oraz delegatów.

§ 20

Głos w głosowaniu jest ważny, jeżeli:

 1. został oddany za pomocą karty wyborczej.
 2. liczba nie skreślonych kandydatów jest równa lub mniejsza od liczby określonej dla wybieranego rodzaju władzy oraz liczbie delegatów.

§ 21

1. O wybraniu kandydata na członka władz decyduje uzyskanie co najmniej połowy głosów oddanych przy zachowaniu wymogów § 20 oraz zajęcie miejsca w zatwierdzonej liczbie członków danego rodzaju władz.

2. O wyborze delegata na zjazd oddziału, regionalną konferencję oddziałów PTTK, XVI Walny Zjazd PTTK decyduje uzyskanie co najmniej połowy głosów oddanych przy zachowaniu wymogów § 20 oraz zajęcie miejsca w zatwierdzonej liczbie delegatów.

§ 22

1. Jeżeli w wyborach do danego rodzaju władz lub delegatów nie wybrano pełnej liczby członków określonej dla danego rodzaju władzy lub delegatów zarządza się wybory uzupełniające.

2. W wyborach uzupełniających biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy nie zostali wybrani w pierwszym głosowaniu.

3. Przy wyborach uzupełniających obowiązują zasady jak w: §§ 20 i 21 niniejszego regulaminu, przy czym komisja skrutacyjna zobowiązana jest przypomnieć nazwiska kandydatów do poszczególnych władz i delegatów biorących udział w wyborach uzupełniających, a także podać liczbę osób, którą wybiera się w głosowaniu uzupełniającym dla osiągnięcia liczby członków określonej dla danego rodzaju władzy lub delegatów.

4. Jeżeli w wyborach uzupełniających do danego rodzaju władzy lub delegatów nie wybrano także pełnej liczby członków określonej dla danego rodzaju władzy lub delegata, zarządza się drugą turę wyborów uzupełniających.

W tej turze wyborów obowiązują następujące zasady:

 1. na kartę wyborczą zostają wpisani kandydaci, którzy w wyborach uzupełniających otrzymali największą ilość głosów, przy czym liczba kandydatów wpisanych na kartę wyborczą nie może być większa niż dwukrotność liczby osób wybieranych w tej turze wyborów do danego rodzaju władzy lub delegata.
 2. o wyborze kandydata do danego rodzaju władzy lub na delegata decyduje zwykła większość głosów tzn. wybierane są te osoby, które otrzymały największą liczbę głosów i zmieściły się w liczbie miejsc określonej w tej turze wyborów dla danego rodzaju władzy lub delegata.

VIII. UKONSTYTUOWANIE SIĘ WŁADZ.

§ 23

Zebrania konstytuujące poszczególne rodzaje władz powinny się odbyć po zakończeniu wyborów w dniu obrad zebrania, zjazdu. W przypadkach wyjątkowych w dni następne, nie później jednak niż w 14 dni od zebrania, zjazdu.

Zebraniu konstytuującemu przewodniczy członek prezydium obrad zebrania, zjazdu.

§ 24

1. Liczbę wybranych członków prezydium zarządu oddziału, przy zachowaniu wymogów statutu oddziału PTTK określa zarząd. W przypadku prezydium zarządu koła lub klubu - zarząd koła lub klubu przy zastosowaniu wymogów regulaminu koła lub klubu.

2. Wybory prezesa oraz prezydium zarządu odbywają się w głosowaniu tajnym.

3. Wybory prezesa oraz prezydium zarządu przeprowadza komisja skrutacyjna wyłoniona spośród członków komisji skrutacyjnej zebrania, zjazdu.

4. Prezesem danego rodzaju władzy może być wybrany każdy z członków nowo wybranej władzy.

5. Po rozdzieleniu kart przez komisję, o której mowa w pkt. 3 członkowie danego rodzaju władzy wpisują nazwisko swego kandydata.

6. Prezesem zarządu zostaje wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę głosów obecnych członków zarządu.

7. Jeżeli w wyborach żaden z kandydatów nie otrzymał co najmniej połowy głosów, zarządza się wybory uzupełniające, w których udział biorą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największa ilość głosów.

8. Kandydatów do składu prezydium zarządu proponuje i przedstawia nowo wybrany prezes zarządu.

9. Lista kandydatów zaproponowana przez prezesa może być uzupełniona kandydatami zgłoszonymi dodatkowo przez członków danego rodzaju władzy.

10. Wybór prezydium zarządu następuje przy zachowaniu przepisów §§ 20 i 21 niniejszego regulaminu.

11. Podział funkcji wśród członków prezydium zarządu następuje na wniosek nowo wybranego prezesa.

Może on być dokonany w głosowaniu jawnym, w którym udział biorą tylko członkowie prezydium zarządu.

Na daną funkcję zostaje wybrany ten kandydat, który otrzymał największa liczbę głosów, nie miej jednak niż połowę głosów członków prezydium.

§ 25

W skład zarządu i jego prezydium może ponadto wchodzić sekretarz /urzędujący członek zarządu/ powołany przez zarząd o ile przewiduje to statut oddziału.

§ 26

Przy wyborze prezesa komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego, a także przy wyborze prezydium komisji rewizyjnej i podziale funkcji wśród członków prezydium komisji rewizyjnej i członków sądu koleżeńskiego, stosuje się odpowiednie przepisy niniejszego regulaminu.

IX. DOKUMENTY ZEBRANIA, ZJAZDU ODDZIAŁU, REGIONALNEJ KONFERENCJI ODDZIAŁÓW PTTK.

§ 27

1. Dokumentami zebrania, zjazdu oddziału są:

 1. regulamin obrad uchwalony przez zebranie, zjazd,
 2. uchwała zarządu oddziału w sprawie klucza wyborczego i rozdzielnika mandatów dla kół i klubów na zjazd oddziału,
 3. uchwała Zarządu Głównego PTTK w sprawie klucza i rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalną konferencję oddziałów PTTK,
 4. protokół zebrania, zjazdu, podpisany przez przewodniczącego obrad i sekretarza,
 5. uchwały, wnioski i postulaty zebrania, zjazdu,
 6. opinia Zjazdu do projektu zmian w Statucie PTTK, oraz w sprawie kierunków działalności Towarzystwa, przedstawionych przez ZG PTTK,
 7. protokoły komisji wyborczej,
 8. protokoły komisji skrutacyjnej, w sprawie wyboru władz i delegatów,
 9. protokoły komisji mandatowej,
 10. protokoły komisji skrutacyjnej z zebrań konstytuujących nowo wybrane władze,
 11. zaświadczenia wyboru delegata /delegatów/ oddziału na regionalną konferencję oddziałów PTTK na wzorze opracowanym przez ZG PTTK/ ,
 12. zestawienie zbiorcze wybranych delegatów oddziału na regionalną konferencję oddziałów PTTK.
 13. podstawowe informacje o wybranych władzach oddziału /na wzorze opracowanym przez ZG PTTK/.

2. Dokumentami regionalnej konferencji oddziałów PTTK są :

 1. regulamin i porządek obrad, uchwalony przez konferencje na podstawie uchwał ZG PTTK obowiązującej w kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XVI Walnym Zjazdem PTTK,
 2. uchwała ZG PTTK dot. klucza wyborczego i rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalną konferencję oddziałów PTTK,
 3. uchwała ZG PTTK dot. klucza wyborczego i rozdzielnika mandatów delegatów na XVI Walny Zjazd PTTK wybieranych na regionalnej konferencji oddziałów PTTK,
 4. protokół z obrad konferencji, podpisany przez przewodniczącego obrad i sekretarza,
 5. uchwały, wnioski i postulaty regionalnej konferencji kierowane do XVI Walnego Zjazdu PTTK,
 6. stanowisko regionalnej konferencji w sprawie projektu zmian w Statucie PTTK oraz kierunków działalności Towarzystwa, przedstawionych przez ZG PTTK,
 7. protokoły komisji mandatowej dot. prawomocności konferencji,
 8. protokół komisji wyborczej dotyczący zgłoszonych kandydatów na delegatów na XVI Walny Zjazd PTTK,
 9. protokół komisji skrutacyjnej dot. wyboru delegatów na XVI Walny Zjazd PTTK,
 10. zaświadczenia wyboru delegatów na XVI Walny Zjazd PTTK /na wzorze opracowanym przez ZG PTTK/ - wypełnione oddzielnie dla każdego delegata oraz podpisane przez delegata i przewodniczącego obrad regionalnej konferencji oddziałów PTTK,
 11. zestawienie zbiorcze wybranych delegatów na XVI Walny Zjazd PTTK,
 12. dokumenty dot. wyboru kierownictwa wojewódzkiego porozumienia oddziałów PTTK o ile taki był dokonany na konferencji.

X. PRZEPISY KOŃCOWE.

§ 28

Zarządy oddziałów PTTK przekażą właściwemu terytorialnie kierownictwu wojewódzkiego porozumienia oddziałów PTTK oraz Zarządowi Głównemu PTTK informacje o terminach i miejscach swoich zjazdów a także dane o wskazanych przez siebie walnych zebraniach kół i klubów w celu umożliwienia członkom władz naczelnych PTTK oraz kierownictwu wojewódzkich porozumień oddziałów PTTK wzięcia w nich udziału.

§ 29

1. Koło, klub przesyła do zarządu oddziału dokumentację z zebrania w terminie do 10 dni od daty zebrania.

2. Zarząd oddziału przesyła do Zarządu Głównego PTTK dokumentacji ze zjazdu oddziału o której mowa w § 27 ust. 1 w terminie do 14 dni od daty zjazdu oraz ankietę informacyjną o członkach nowo-wybranych władz oddziału PTTK /wg. wzoru opracowanego przez ZG PTTK/.

Ponadto zarząd oddziału PTTK przesyła w wymienionym terminie do wojewódzkiego porozumienia oddziałów PTTK dokumentację ze zjazdu oddziału wyszczególnioną w § 27 ust. 1 pkt 4,5,6,9,12 i 13.

3. Kierownictwo wojewódzkiego porozumienia oddziałów PTTK przesyła do ZG PTTK dokumentację z regionalnej konferencji oddziałów PTTK, o której mowa w § 27 ust. 2 w terminie 14 dni od daty regionalnej konferencji.

§ 30

1. Zarząd oddziału zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" zobowiązany jest najpóźniej w terminie miesiąca, zawiadomić Sąd Rejonowy KRS i organ nadzorujący o wybranym składzie zarządu, miejscu zamieszkania członków, a także wskazać adres swojej siedziby. Przepis stosuje się odpowiednio także do zmian w składzie zarządu dokonywanych w czasie trwania kadencji.

2. Po dokonaniu rejestracji przez Sąd Rejonowy KRS nowo wybranego zarządu lub zmian w jego składzie w czasie trwania kadencji, zarząd oddziału zobowiązany jest przesłać kserokopie postanowienia Sądu Rejonowego do Zarządu Głównego PTTK i wojewódzkiego porozumienia.

§ 31

Wzory druków, o których mowa w § 27 i § 29 stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 32

Ordynacja wyborcza wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia i uchyla obowiązującą w XV kadencji Władz Naczelnych Towarzystwa.

Prezes ZG PTTK
Janusz Zdebski

Sekretarz Generalny ZG PTTK
Andrzej Gordon

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.