PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA
przed XVI WALNYM ZJAZDEM PTTK

reklama
reklama

Uchwała Nr 135/XV/2004 Zarządu Głównego PTTK z 26 czerwca 2004 r.

w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz zwołania XVI Walnego Zjazdu PTTK

Na podstawie Art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz w związku z Art. 21 ust. 6 i Art. 28 Statutu PTTK, a także kierując się postanowieniami "Statutu Wzorcowego Oddziału PTTK” stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały ZG PTTK Nr 70/XV/2002 z 12 października 2002 roku Zarząd Główny PTTK  p o s t a n a w i a:

§ 1

1.Zwołać XVI Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego we wrześniu 2005 roku w Warszawie.

2.Przyjąć, że XVI Walny Zjazd PTTK oprócz charakteru sprawozdawczo-wyborczego, podejmie uchwały zmieniające statut oraz określające kierunki dalszej działalności Towarzystwa. Będzie obradował planarnie i w zespołach problemowych.

§ 2

Dokonać wyboru delegatów na XVI Walny Zjazd PTTK na 16 regionalnych konferencjach oddziałów PTTK, których obszar odpowiada terenom administracyjnym poszczególnych województw.

§ 3

1. Uchwalić następujący klucz wyborczy delegatów na XVI Walny Zjazd PTTK przyjmując za podstawę stan członków PTTK z opłaconą składką członkowską za rok 2004 i zwolnionych z tej opłaty, wykazany w sprawozdaniach statystycznych oddziałów /wzór TK-0/ na dzień 31.XII.2004 r., łącznie przez wszystkie oddziały PTTK działające na obszarze regionalnej konferencji oddziałów PTTK oraz zasadę proporcjonalności: 1 delegat na każde 300 członków.

2. Upoważnić Prezydium Zarządu Głównego PTTK, by kierując się kluczem wyborczym i podstawą dotyczącą członkostwa o których mowa w ust. 1, uchwaliło najpóźniej do 15 marca 2005 roku rozdzielnik mandatów delegatów na XVI Walny Zjazd PTTK i przekazało go do realizacji przez regionalne konferencje oddziałów PTTK.

§ 4

1. Przeprowadzić kampanię sprawozdawczo-wyborczą w jednostkach organizacyjnych PTTK, poprzedzającą XVI Walny Zjazd PTTK, w okresie od października 2004 roku do czerwca 2005 roku zgodnie z poniższym kalendarzem:

walne zebrania kół i klubów PTTK: wybierające delegatów na zjazdy oddziałów PTTK - odbyć w okresie od października 2004 roku do połowy grudnia 2004 roku,
zjazdy oddziałów PTTK wybierające delegatów na regionalne konferencje oddziałów PTTK - odbyć w okresie od połowy grudnia 2004 roku do końca marca 2005 r.
regionalne konferencje oddziałów PTTK wybierające delegatów na XVI Walny Zjazd PTTK - odbyć w okresie od 9 kwietnia 2005r do 12 czerwca 2005 r.

2. 1/ Zobowiązać zarządy oddziałów PTTK do określenia własnymi uchwałami czasu trwania kampanii sprawozdawczo-wyborczej w kołach i klubach – jednostkach organizacyjnych oddziału, oraz terminu i charakteru zjazdu oddziału. Termin zjazdu oddziału i jego charakter powinny być podane do wiadomości Zarządowi Głównemu PTTK oraz kierownictwu "wojewódzkiego porozumienia oddziałów" najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem jego odbycia.

2/ Oddziały PTTK, w których kadencja władz oddziału kończy się po XVI Walnym Zjeździe PTTK odbywają zjazdy (zwyczajne lub nadzwyczajne) w celu dokonania wyboru delegatów oddziału na regionalną konferencje oddziałów PTTK, zaopiniowania dokumentów skierowanych na zjazd oddziału przez Zarząd Główny PTTK oraz wypracowania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa kierowanych na regionalną konferencję oddziałów PTTK oraz do ZG PTTK.

3. Zaproponować oddziałom PTTK i kierownictwom "wojewódzkich porozumień oddziałów PTTK" odbycie regionalnych konferencji oddziałów PTTK w terminach i z ramowym porządkiem obrad jak w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

4. Zobowiązać prezydium ZG PTTK, by po konsultacjach z poszczególnymi wojewódzkimi porozumieniami oddziałów PTTK zatwierdziło do końca stycznia 2005 roku ostateczne terminy regionalnych konferencji oddziałów PTTK.

5. Zobowiązać kierownictwa "wojewódzkich porozumień oddziałów PTTK" wymienione w regulaminach "wojewódzkich porozumień oddziałów PTTK" zatwierdzonych przez Zarząd Główny PTTK do przygotowania, zwołania i przeprowadzenia regionalnych konferencji oddziałów PTTK.

§ 5

1. Zatwierdzić w drodze odrębnej uchwały Zarządu Głównego PTTK klucz wyborczy i rozdzielnik mandatów delegatów oddziałów na poszczególne regionalne konferencje oddziałów PTTK przyjmując, że liczba delegatów na regionalną konferencje oddziałów PTTK nie powinna być mniejsza niż 33 a w przypadku największych regionów wyborczych pod względem liczebności członków PTTK nie większa niż 90 oraz, że oddziałom PTTK, które nie przekazały do ZG PTTK sprawozdań TK-0 za rok 2003, a tym samym uniemożliwiły ustalenie liczby członków PTTK w oddziale, przyznać na regionalną konferencję oddziałów po 1 mandacie.

2. Oddziałom objętym rozdzielnikiem mandatów na regionalną konferencję oddziałów PTTK przysługuje prawo odwołania w trybie i terminie określonym w uchwale ZG PTTK zatwierdzającej klucz i rozdzielnik mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK.

§ 6

1.Zatwierdzić w drodze odrębnej uchwały Zarządu Głównego PTTK:

1/ do końca czerwca 2004 r

 • zasady normujące organizacje walnych zebrań kół i klubów PTTK, zjazdów oddziałów, regionalnych konferencji oddziałów PTTK, tryb wyboru władz oraz delegatów na zjazdy oddziałów, regionalne konferencje oddziałów PTTK oraz na XVI Walny Zjazd PTTK - zwane "ORDYNACJĄ WYBORCZĄ";
 • zasady organizacyjne oraz kryteria jakimi należy kierować się występując z wnioskiem o nadanie przez XVI Walny Zjazd PTTK godności "Członka Honorowego PTTK"

2/ do końca grudnia 2004 r

 • szczegółowy termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad XVI Walnego Zjazdu PTTK;
 • projekt zmian w obecnie obowiązującym Statucie PTTK wraz z rozstrzygnięciami co do funkcjonowania lub nie "Wzorcowego Statutu Oddziału PTTK" lub projekt nowego Statutu PTTK;
 • tezy do dyskusji nad przyszłością i kierunkami działalności Towarzystwa.

3.Projekty zmian statutowych oraz tezy do dyskusji nad przyszłością i kierunkami działalności Towarzystwa skierować do konsultacji na zjazdy oddziałów PTTK oraz na regionalne konferencje oddziałów PTTK.

§ 7

1. Powołać KOMITET ORGANIZACYJNY XVI WALNEGO ZJAZDU PTTK w następującym składzie:

 1. Kol. Janusz Zdebski Prezes ZG PTTK
  - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XVI Walnego Zjazdu PTTK,
 2. Kol. Anna Kirchner Prezes GSK PTTK
  - Członek Komitetu
 3. Kol. Stanisław Dygasiewicz Prezes GKR PTTK
  - Członek Komitetu
 4. Kol. Janusz Żmudziński Członek Honorowy PTTK, Przewodniczący Kręgu Seniorów PTTK
  - Członek Komitetu
 5. Kol. Franciszek Midura I Wiceprezes ZG PTTK
  - Członek Komitetu
 6. Kol. Lech Drożdżyński Wiceprezes ZG PTTK
  - Członek Komitetu
 7. Kol. Edward Kudelski Wiceprezes ZG PTTK
  - Członek Komitetu
 8. Kol. Marek Staffa Wiceprezes ZG PTTK
  - Członek Komitetu
 9. Kol. Stanisław Janowicz Wiceprezes ZG PTTK
  - Członek Komitetu
 10. Kol. Andrzej Tereszkowski Skarbnik ZG PTTK
  - Członek Komitetu
 11. Kol. Andrzej Gordon Sekretarz Generalny ZG PTTK
  - Członek Komitetu
 12. Kol. Andrzej Wasilewski Członek Prezydium ZG PTTK
  - Członek Komitetu
 13. Kol. Roman Bargieł Członek Prezydium ZG PTTK
  - Członek Komitetu
 14. Kol. Jerzy Kapłon Członek Prezydium ZG PTTK
  - Członek Komitetu
 15. Kol. Tadeusz Sobieszek Wiceprezes GKR PTTK
  - Członek Komitetu
 16. Kol. Jan Gorczyca Wiceprezes GKR PTTK
  - Członek Komitetu
 17. Kol. Wojciech Tomalak Wiceprezes GSK PTTK
  - Członek Komitetu
 18. Kol. Tadeusz Martusewicz Członek Honorowy PTTK, Przewodniczący Kapituły Odznaczeń ZG PTTK
  - Członek Komitetu
 19. Kol. Marian Czyżewski Przewodniczący Pomorskiego Porozumienia Oddziałów PTTK
  - Członek Komitetu
 20. Kol. Jolanta Śledzińska Przewodnicząca Łódzkiego Porozumienia Oddziałów PTTK
  - Członek Komitetu

2. Powierzyć Komitetowi Organizacyjnemu XVI Walnego Zjazdu PTTK całokształt prac przygotowawczych do XVI Walnego Zjazdu PTTK i zobowiązać go do przedkładania Zarządowi Głównemu PTTK okresowych informacji o ich przebiegu. Ponadto powierzyć Komitetowi nadzór nad przebiegiem kampanii sprawozdawczo-wyborczej poprzedzającej XVI Walny Zjazd PTTK.

3. Zobowiązać Komitet Organizacyjny XVI Walnego Zjazdu PTTK do przyjęcia "Harmonogramu prac przygotowawczych do XVI Walnego Zjazdu PTTK" uwzględniającego m.innymi zadania określone uchwałami ZG PTTK.

§ 8

1. Powołać następujące Zespoły Problemowe Komitetu Organizacyjnego XVI Walnego Zjazdu PTTK i ich przewodniczących:

1) ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY - pod przewodnictwem Kol. Lecha Drożdżyńskiego

celem organizacyjnego przygotowania XVI Walnego Zjazdu PTTK oraz nadzoru nad przebiegiem kampanii sprawozdawczo - wyborczej w jednostkach organizacyjnych Towarzystwa.

2) ZESPÓŁ PROGRAMOWY - pod przewodnictwem Kol. Edwarda Kudelskiego

dla oceny realizacji zadań Towarzystwa w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz przygotowania materiałów pozwalających XVI Walnemu Zjazdowi określić kierunki zadań programowych na okres następnej kadencji.

3) ZESPÓŁ EKONOMICZNY - pod przewodnictwem Kol. Andrzeja Tereszkowskiego

dla oceny stanu gospodarki i finansów Towarzystwa oraz ustalenia strategii działań na okres następnej kadencji.

4) ZESPÓŁ STATUTOWY - pod przewodnictwem kol. Anny Kirchner

w celu opracowania projektu zmian w Statucie PTTK lub projektu nowego Statutu PTTK.

2. Powierzyć kol. Franciszkowi Midurze współdziałanie w sprawach Statutu PTTK z Zespołem Statutowym Komitetu Organizacyjnego XVI Walnego Zjazdu PTTK oraz z "Zespołem Ekspertów".

3. Przewodniczący Zespołów Problemowych oraz osoba odpowiedzialna za współpracę z "Zespołem Ekspertów" wchodzą w skład Komitetu Organizacyjnego XVI Walnego Zjazdu PTTK.

§ 9

1. Upoważnić Prezydium ZG PTTK by po otrzymaniu zgłoszeń do pracy w Zespołach Problemowych od członków Zarządu Głównego PTTK oraz prezesów GKR PTTK i GSK PTTK oraz Komisji ZG PTTK zatwierdziło składy osobowe tych zespołów.

2. Zobowiązać Zespoły do opracowania własnych harmonogramów realizacji zadań oraz do przedkładania informacji o przebiegu ich realizacji Komitetowi Organizacyjnemu Zjazdu.

§ 10

1. Zobowiązać Zespół Organizacyjny Komitetu Organizacyjnego XVI Walnego Zjazdu PTTK do opracowania preliminarza kosztów oraz do wystąpienia w okresie planowania budżetu Zarządu Głównego PTTK o zabezpieczenie w budżecie na rok 2005 środków finansowych na realizacje zadań zaplanowanych w kampanii sprawozdawczo-wyborczej i organizację XVI Walnego Zjazdu PTTK.

2. Upoważnić Zespół Organizacyjny Komitetu Organizacyjnego XVI Walnego Zjazdu PTTK, aby współdziałając z Sekretarzem Generalnym ZG PTTK powołał do końca listopada 2004 roku Kierownika oraz Biuro XVI Walnego Zjazdu PTTK a także określił ich zadania.

§ 11

Zobowiązać Sekretarza Generalnego ZG PTTK do opublikowania w "Gościńcu PTTK" do końca września 2004 r. wszystkich uchwał i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kompanii sprawozdawczo-wyborczej w jednostkach organizacyjnych PTTK w ilości egzemplarzy zapewniającej potrzeby kół, klubów, oddziałów PTTK oraz regionalnych konferencji oddziałów. PTTK.

§ 12

Do interpretacji niniejszej uchwały Zarząd Główny PTTK upoważnia Prezydium ZG PTTK.

§ 13

Uchyla się wszystkie uchwały ZG PTTK podjęte dla przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Walnym Zjazdem PTTK.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes ZG PTTK
Janusz Zdebski

Sekretarz Generalny ZG PTTK
Andrzej Gordon

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.