XVIII Walny Zjazd PTTK

Materiały do pobrania

Kampania sprawozdawczo-wyborcza przed XVIII Walnym Zjazdem PTTK

  1. Uchwała nr 344/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 25 sierpnia 2012 r. w sprawie zwołania XVIII Walnego Zjazdu PTTK i przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej
  2. Uchwała nr 338 /XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 30 czerwca 2012 roku w sprawie Ordynacji Wyborczej
  3. Ordynacja Wyborcza
  4. Statut PTTK z 14.04.2012 r.
    1. Statut PTTK poświadczony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (skan 4 MB)
    2. Odpis z rejestru KRS dla PTTK z dnia 17.07.2013 r.
  5. List do oddziałów w sprawach programowych
  6.  

  7. Uchwała nr 376 / XVII/ 2013 Zarządu Głównego PTTK z 26 stycznia 2013 r. w sprawie rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK
  8. Wzory druków organizacyjnych, o których mowa w §13 Ordynacji Wyborczej dla potrzeb walnego zebrania koła lub klubu PTTK
    1. Protokół Komisji Mandatowej Walnego Zebrania Koła lub Klubu PTTK
    2. Protokół Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Koła lub Klubu PTTK
    3. Zgłoszenie kandydata do Władz Koła lub Klubu
    4. Zgłoszenie kandydata na delegata na Zjazd Oddziału PTTK
    5. Zaświadczenie wyboru delegata na Zjazd Oddziału PTTK
  9. Wzory druków organizacyjnych, o których mowa w §19 Ordynacji Wyborczej dla potrzeb zjazdu oddziału PTTK
    1. Protokół Komisji Mandatowej Zjazdu Oddziału PTTK
    2. Protokół Komisji Wyborczej Zjazdu Oddziału PTTK
    3. Protokół Komisji Skrutacyjnej Zjazdu Oddziału PTTK
    4. Zgłoszenie kandydata do Władz Oddziału PTTK
    5. Zgłoszenie kandydata na delegata na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK i na Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK – jednostki z osobowością prawną
    6. Zaświadczenie wyboru delegata na Regionalną Konferencje Oddziałów PTTK i na Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK
    7. Wykaz wymaganej dokumentacji ze Zjazdu (§ 19 ust. 2 "Ordynacji Wyborczej" wprowadzonej Uchwałą ZG PTTK nr 338/XVII/2012), którą należy przekazać dostarczanej do Biura ZG PTTK w Warszawie
    8. Wykaz wymaganej dokumentacji ze Zjazdu (§ 26 ust. 1 i § 19 ust. 2 "Ordynacji Wyborczej" wprowadzonej Uchwałą ZG PTTK nr 338/XVII/2012), którą należy przekazać do organizatora Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK w województwie
  10. Wzory druków organizacyjnych, o których mowa w §29 Ordynacji Wyborczej dla potrzeb regionalnej konferencji oddziałów PTTK
    1. Protokół Komisji Mandatowej Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK
    2. Protokół Komisji Wyborczej Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK
    3. Protokół Komisji Skrutacyjnej Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK
    4. Zgłoszenie kandydata na delegata na XVII Walny Zjazd PTTK
    5. Zaświadczenie wyboru delegata na XVII Walny Zjazd PTTK
  11. Wzory druków organizacyjnych, o których mowa w §22 Ordynacji Wyborczej dla potrzeb zgromadzenia przedstawicieli oddziałów PTTK
    1. Protokół Komisji Mandatowej Zgromadzenia Przedstawicieli Oddziałów PTTK
    2. Protokół Komisji Wyborczej Zgromadzenia Przedstawicieli Oddziałów PTTK
    3. Protokół Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia Przedstawicieli Oddziałów PTTK
  12. Wzory druków organizacyjnych dla potrzeb zgromadzenia przedstawicieli oddziałów PTTK
    1. Informacje o władzach koła/klubu/oddziału/jednostki regionalnej
    2. Zgłoszenie kandydata do władz jednostki regionalnej PTTK z osobowością prawną
  13. Uchwała nr 350/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 29 września 2012 r. w sprawie "Systemu wyróżnień członków i jednostek organizacyjnych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego"
  14. Uchwała nr 351/XVII/2012 r. Zarządu Głównego PTTK z 29 września 2012 r. w sprawie kryteriów jakie winny być spełnione przy kierowaniu wniosków o nadanie przez XVIII Walny Zjazd PTTK godności Członka Honorowego PTTK
  15. Uchwała nr 352/XVII/2012 r. Zarządu Głównego PTTK z 29 września 2012 r. w sprawie wzorcowego statutu oddziału
  16. Uchwała nr 10/VII/2012 Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK z 9 grudnia 2012 r. (interpretacyjna)
  17. Uchwała Nr 375/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 26 stycznia 2013 r. w sprawie terminarza i miejsca regionalnych konferencji oddziałów PTTK