Przejdź do treści

Koła, kluby

Wyszukiwarka indeksująca

Koła, kluby

Zasady powoływania komisji przez Oddziały PTTK są określone w Statucie Oddziału opracowanym na podstawie Statutu PTTK. Tworząc Komisję Krajoznawczą należy zwrócić uwagę na następujące sprawy:

 1. Komisja Krajoznawcza jest fachowym organem Oddziału PTTK. Działa w siedzibie Oddziału i może posługiwać się pieczątką podłużną z napisem:
  Polskie Towarzystwo
  Turystyczno-Krajoznawcze
  Oddział ... PTTK w ...
  Komisja Krajoznawcza
 2. Sposób tworzenia Komisji określa Zarząd Oddziału, który również zatwierdza uchwalony przez Komisję regulamin działania.
 3. W przypadku bezczynności lub działalności niezgodnej ze Statutem i uchwałami PTTK Zarząd Oddziału ma prawo rozwiązać komisję lub odwołać jej członków.
 4. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, Komisja może pracować w składzie plenarnym, nie wyłaniając prezydium.
 5. Posiedzenia Prezydium Komisji powinny odbywać się w miarę potrzeb, posiedzenia plenarne nie rzadziej niż raz do roku.
 6. Komisja może pracować w zespołach, zapraszać na zasadach społecznych ekspertów, powierzać wykonanie prac osobom spoza swego grona.
 7. Uchwały Komisji prawomocne są jedynie wtedy, gdy zapadają w obecności przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz co najmniej polowy członków Komisji. Uchwały zapadają większością głosów.
 8. Komisja realizuje statutowe zadania PTTK, uchwały Zjazdu Krajowego i Oddziału PTTK, uchwały Zarządu Oddziału PTTK, zwłaszcza zadania popularyzujące krajoznawstwo wśród członków PTTK i w społeczeństwie.
 9. Powyższe zadania członkowie Komisji realizują przy współpracy z Zarządem Oddziału i przy pomocy biura Zarządu Oddziału.

Znajdź nas na    Facebook YouTube