Przejdź do treści

Przetargi Przetargi

Wyszukiwarka indeksująca

Przetargi

Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o.

z siedzibą w Sanoku ul. Mickiewicza 29

38- 500 Sanok

zaprasza do składania ofert

na dzierżawę obiektu „Leśna Willa” w Komańczy

 1. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość położona w Komańczy, składająca się z działki nr 175 o powierzchni 0,3076ha (zabudowanej budynkiem noclegowo-gastronomicznym, 5 domkami campingowymi, ujęciem wody dla potrzeb schroniska), dla której Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1K/00029458/4.
 2. Szczegóły nieruchomości:
 • Infrastruktura zewnętrzna: posiada własną studnię głębinową, podłączony do sieci elektrycznej,
 • Infrastruktura wewnętrzna (w budynku noclegowo - gastronomicznym): obiekt posiada instalację wodną, kanalizacyjną, c.o. oraz solarną,
 • Budynek schroniska z kotłownią olejową – rok budowy – 1934, przebudowany w 1974r. kubatura ok. 3600,00m3, pow. zabudowy 281,15m2, pow. użytkowa 483,31m2,
 • Dwa domki campingowe: rok budowy 2017/2018, kubatura 150,00m3, pow. zabudowy 42,00m2, pow. użytkowa 58,44m2,
 • Trzy domki campingowe: rok budowy: 1974, kubatura ok. 50,00m3, pow. zabudowy 30,00m2, pow. użytkowa 20,00m2,
 • Liczba miejsc noclegowych: 45 w tym 20 całorocznych; 25 sezonowych.
 1. Oferta powinna zawierać:
 • dane oferenta – firmę lub imię i nazwisko Oferenta będącego osobą fizyczną, dokładny adres,
 • datę sporządzenia oferty,
 • propozycję czynszu netto w wysokości minimum 100.000,00 złotych rocznie,
 • określenie planowanej działalności w oparciu o dzierżawioną nieruchomość,
 • referencje lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie (związek z prowadzoną działalnością gastronomiczną/hotelarską),
 • odpis z KRS lub CEiDG wystawione nie wcześniej niż na trzy miesiące przed złożoną ofertą, lub w przypadku nieprowadzenia aktualnie działalności oświadczenie o gotowości zarejestrowania działalności przed podpisaniem umowy,
 • przed terminem podpisania umowy Oferent zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z płatnościami,
 • opis dotychczasowej działalności w branży hotelarsko-turystycznej/gastronomicznej,
 • zapewnienie o gotowości złożenia w dniu podpisania umowy dzierżawy notarialnego oświadczenia o poddaniu się na rzecz Wydzierżawiającego egzekucji stosownie do zapisów art.777 § 1KPC co do wydania przedmiotu dzierżawy oraz zapłaty czynszu dzierżawnego w przypadku zalegania z jego zapłatą do wysokości 80.000,00zł (koszty aktu notarialnego ponosi Dzierżawca).
 1. Oferty należy składać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Termin przejęcia obiektu nastąpi w terminie do 24.01.2024r.
 3. Czynsz dzierżawny obciążony będzie podatkiem VAT i płatny w uzgodnionych umową ratach miesięcznych, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego.
 4. Czynsz netto na rok 2025 i lata następne podlegać będzie waloryzacji raz do roku zgodnie z rocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanym przez GUS za rok poprzedni.
 5. Kwota czynszu powiększona będzie o wzrost rocznej kwoty podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie i innych danin związanych z nieruchomością w przypadku ich wprowadzenia.
 6. Na czas obowiązywania Umowy dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest do wpłacenia w dniu podpisania umowy zabezpieczenia gotówkowego w wysokości 30.000 złotych, stanowiących zabezpieczenie z tytułu płatności czynszu dzierżawnego, opłat eksploatacyjnych oraz innych należności wynikających z zawartej umowy a w szczególności ewentualnych roszczeń Wydzierżawiającego o naprawienie szkód w przedmiocie dzierżawy. Zabezpieczenie gotówkowe winno być wpłacone na konto Wydzierżawiającego.
 7. Czasokres zawarcia umowy – 5lat; umowa zawarta zostanie na czas określony. W przypadku zadeklarowania dłuższego okresu dzierżawy oferent zobowiązany jest do zainwestowania w obiekt własnych bezzwrotnych środków w zakresie i wysokości uzgodnionej z Wydzierżawiającym. Okres dzierżawy może zostać wydłużony wówczas od 6 do 20lat.
 8. Projekt umowy dzierżawy zostanie przesłany zainteresowanym drogą mailową, na podany w ofercie adres poczty elektronicznej.
 9. Dodatkowych informacji dotyczących ogłoszenia można uzyskać telefonicznie pod nr. 660 228 802 lub drogą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 10. Spółka BSiH PTTK sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi Oferentami. Wizja lokalna nieruchomości będzie możliwa po telefonicznym wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 

Zarząd Spółki

BSiH PTTK sp. z o.o.

Podkategorie

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram