Przejdź do treści

Przetargi Przetargi

Wyszukiwarka indeksująca

Przetargi

 

Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o.  z siedzibą w Sanoku

Mickiewicza 29, 38- 500 Sanok

zaprasza do składania podań - ofert

na dzierżawę obiektu w Cisnej

Sanok, 28 kwietnia 2022r.

 

1. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość położona w Cisnej, składająca się z działek ewidencyjnych o numerach:

124/1 i 124/2 o powierzchni 0,2522 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę KS1E/00027818/9,

382/2 i 395/2 o powierzchni 0,2032 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę KS1E/00033960/4.

Ww. nieruchomość zabudowana jest Bacówką oraz budynkiem gospodarczo-sezonowym. Nieruchomość posiada 47 miejsc noclegowych, z czego 32 całorocznych (w Bacówce) a 15 sezonowych (w budynku gospodarczo-sezonowym). Całkowita powierzchnia Bacówki to 282,17m2 z czego 203,22m2 to powierzchnia powyżej 2,20 m. Powierzchnia budynku sezonowego to 75,00m2 z czego 60 m to powierzchnia powyżej 2,20 m. Ww. budynki położone są na terenie o łącznej powierzchni 0.4554ha.

W Bacówce znajdują się następujące instalacje:

 • o. (opalane suchym drewnem),
 • w.u.,
 • wod-kan. kanalizacja ściekowa podłączona z kolektorem sanitarnym do kanalizacji gminnej,
 • odgromowa,
 • elektryczna,
 • solarna,

Do obiektu doprowadzona jest woda pod własnym ciśnieniem ze studni kopanej.

W budynku sezonowym znajdują się następujące instalacje:

 • w.u.,
 • wod-kan. kanalizacja ściekowa podłączona z kolektorem sanitarnym do kanalizacji gminnej,
 • odgromowa,
 • elektryczna,
 • woda pod własnym ciśnieniem ze studni kopanej.

2. Oferta powinna zawierać:

 • dane oferenta – firmę lub imię i nazwisko Oferenta będącego osobą fizyczną, dokładny adres,
 • datę sporządzenia oferty,
 • propozycję czynszu netto za w wysokości minimum 96.250,00 złotych rocznie,
 • określenie planowanej działalności w oparciu o dzierżawioną nieruchomość,
 • referencje lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie (związek z prowadzoną działalnością gastronomiczną/hotelarską),
 • odpis z KRS lub CEiDG wystawione nie wcześniej niż na trzy miesiące przed złożoną ofertą, lub w przypadku nieprowadzenia aktualnie działalności oświadczenie o gotowości zarejestrowania działalności przed podpisaniem umowy,
 • przed terminem podpisania umowy Oferent zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z płatnościami,
 • opis dotychczasowej działalności w branży hotelarsko-turystycznej/gastronomicznej,
 • zapewnienie o gotowości złożenia w dniu podpisania umowy dzierżawy notarialnego oświadczenia o poddaniu się na rzecz Wydzierżawiającego egzekucji stosownie do zapisów art.777 § 1KPC co do wydania przedmiotu dzierżawy oraz zapłaty czynszu dzierżawnego w przypadku zalegania z jego zapłatą (koszty aktu notarialnego ponosi Dzierżawca).

3. Oferty należy składać drogą mailową do dnia 28 czerwca 2022 r. do godziny 10:00 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w terminie 14 dni od daty wyboru Dzierżawcy. Nie przystąpienie przez oferenta, którego oferta wygrała konkurs do podpisania umowy w ww. terminie upoważnia Organizatora do odstąpienia od zawarcia umowy.

5. Termin przejęcia obiektu nastąpi w dniu 01.10.2022 r.

6. Czynsz dzierżawny obciążony będzie podatkiem VAT i płatny w uzgodnionych umową ratach miesięcznych, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego.

7. Czynsz netto na rok 2023 i lata następne podlegać będzie waloryzacji raz do roku zgodnie z rocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanym przez GUS za rok poprzedni.

8. Kwota czynszu powiększona będzie o wzrost rocznej kwoty podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie i innych danin związanych z nieruchomością w przypadku ich wprowadzenia.

9. Na czas obowiązywania Umowy dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest do wpłacenia w dniu podpisania umowy zabezpieczenia gotówkowego w wysokości 30.000 złotych oraz złożenia weksla in blanco, stanowiących zabezpieczenie z tytułu płatności czynszu dzierżawnego, opłat eksploatacyjnych oraz innych należności wynikających z zawartej umowy a w szczególności ewentualnych roszczeń Wydzierżawiającego o naprawienie szkód w przedmiocie dzierżawy. Zabezpieczenie gotówkowe winno być wpłacone na konto Wydzierżawiającego.

10. Czasokres zawarcia umowy – 5 lat; umowa zawarta zostanie na czas określony. W przypadku zadeklarowania dłuższego okresu dzierżawy oferent zobowiązany jest do zainwestowania w obiekt własnych bezzwrotnych środków w zakresie i wysokości uzgodnionej z Wydzierżawiającym. Okres dzierżawy może zostać wydłużony wówczas od 6 do 20 lat.

11. Projekt umowy dzierżawy zostanie przesłany zainteresowanym drogą mailową, na podany w ofercie adres poczty elektronicznej.

12. Dodatkowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr. 660 228 802 lub drogą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

13. O wyborze najkorzystniejszej oferty Spółka poinformuje oferentów za pomocą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

14. Spółka BSiH PTTK sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym jego etapie postępowania. Wizja lokalna nieruchomości będzie możliwa po telefonicznym wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobami upoważnionymi ze strony Spółki do kontaktu z Oferentami.

 Prezes Zarządu

BSiH PTTK sp. z o.o.

Józef Szymbara

 

 

Podkategorie

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram