Przejdź do treści

Gwarancja turystyczna AXA (zasady udzielania gwarancji turystycznej Oddziałom PTTK) Gwarancja turystyczna AXA (zasady udzielania gwarancji turystycznej Oddziałom PTTK)

Wyszukiwarka indeksująca

Gwarancja turystyczna AXA
(zasady udzielania gwarancji turystycznej Oddziałom PTTK)

12.07.2018 ZG PTTK podpisał porozumienie z AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w sprawie zasad udzielania gwarancji turystycznej Oddziałom PTTK na rzecz Marszałka województwa właściwego ze względu na ich siedzibę.

W celu otrzymania oferty gwarancji turystycznej zainteresowany Oddział PTTK (zleceniodawca) przesyła skan podpisanego wniosku o udzielenie gwarancji turystycznej (załącznik nr 1) oraz oświadczenia biura podróży (załącznik nr 2) - do AXA na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. AXA zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych, po otrzymaniu kpl. dokumentów (wypełniony wniosek o udzielenie gwarancji turystycznej wraz z wymaganymi w nim kopiami dokumentów oraz oświadczenie biura podróży) przedstawić ofertę finansową. W przypadku zaakceptowania przez Oddział PTTK oferty AXA, Oddział informuje o swojej decyzji AXA. Po otrzymaniu decyzji Oddziału PTTK, AXA przesyła drogą elektroniczną do Oddziału PTTK: wzór umowy gwarancji (załącznik nr 3), wzór deklaracji wekslowej (załącznik nr 4), wzór weksla (załącznik nr 5).

Następnie Oddział PTTK przesyła na adres: AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

  1. Wniosek o gwarancję ubezpieczeniową turystyczną w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych - załącznik nr 1,
  2. Oświadczenie organizatora turystyki - oświadczenie biura podróży podpisane przez upoważnione do występowania w imieniu Oddziału PTTK osoby - załącznik nr 2,
  3. UMOWA O UDZIELENIE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych uslug turystycznych (w dwu egzemplarzach) podpisana przez upoważnione do występowania w imieniu Oddziału PTTK osoby - załącznik nr 3,
  4. UMOWA O UDZIELENIE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych uslug turystycznych - umowa gwarancji dla malych kwot (w dwu egzemplarzach) podpisana przez upoważnione do występowania w imieniu Oddziału PTTK osoby - załącznik nr 3a,
  5. Deklaracja do weksla in blanco podpisana przez upoważnione do wystepowania w imieniu Oddziału PTTK osoby - załącznik nr 4,
  6. Weksel podpisany przez upoważnione do występowania w imieniu Oddziału PTTK osoby - załącznik nr 5,
  7. Oświadczenie majątkowe - załącznik nr 6,
  8. Oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US - załącznik nr 7,
  9. Wzór gwarancji - załącznik nr 8,
  10. Porozumienie gwarancyjne PTTK - AXA.

Po otrzymaniu kpl. dokumentów wskazanych w pkt. 5 AXA niezwłocznie podpisuje umowę gwarancji oraz wystawia gwarancję turystyczną (załącznik nr 8) i przesyła skany ww. dokumentów pocztą elektroniczną na adres Oddziału PTTK a oryginały kurierem do Oddziału PTTK, najpóźniej następnego dnia roboczego po ich podpisaniu.
AXA zastrzega sobie prawo indywidualnej oceny złożonych wniosków o udzielenie gwarancji turystycznej oraz w uzasadnionych przypadkach odmowy udzielenia gwarancji.

Adres siedziby:
AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.,
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

Znajdź nas na    Facebook YouTube