Przejdź do treści

Ubezpieczenie OC członków PTTK - kadry programowej PTTK Ubezpieczenie OC członków PTTK - kadry programowej PTTK

Wyszukiwarka indeksująca

Ubezpieczenie OC członków PTTK - kadry programowej PTTK 01.08.2018 - 31.07.2024

 

Członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską oraz zwolnieni z jej opłaty, posiadający uprawnienia kadry programowej PTTK oraz przewodnicy turystyczni dzięki podpisanemu Porozumieniu z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. mogą zawrzeć umowę ubezpieczeniową w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania czynności kadry programowej, przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek.

Na potrzeby Porozumienia przyjmuje się, że umowy ubezpieczenia mogą być zawierane z: przewodnikami górskimi, przewodnikami turystycznymi miejskimi i terenowymi, pilotami wycieczek, przodownikami turystyki jeździeckiej nizinnej, jeździeckiej górskiej, kajakowej, kolarskiej, motorowej, narciarskiej, pieszej i imprez na orientację, instruktorami turystyki żeglarskiej, narciarstwa, nurkowania swobodnego, krajoznawstwa, fotografii krajoznawczej, ochrony przyrody, opieki nad zabytkami, przewodnictwa, organizatorami turystyki, znakarzami i opiekunami Szkolnych Kół Krajoznawczo- Turystycznych.

Umowy ubezpieczenia będą zawierane na podstawie  Ogólnych Warunków Ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności zawodowych (szkody osobowe) (AB-OCZO-01/21) STU ERGO Hestia S.A., zgodnie z wybranym przez poszczególnych Ubezpieczonych  wariantem zakresu podstawowego ochrony ubezpieczeniowej.

Skan podpisanego wniosku należy wysłać do Ubezpieczyciela na adres mailowy: anna.bialoskorska@ergohestia.pl. Zakres ubezpieczenia zależny jest od wariantu wybranego przez Ubezpieczonego i określonego we wniosku.

Składka i okres ubezpieczenia:

Ochrona poszczególnych Ubezpieczonych, wedle ich wyboru wskazanego we wniosku, będzie udzielana w następujących wariantach określających wysokość sumy gwarancyjnej, okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej oraz zakres terytorialny  ochrony ubezpieczeniowej:

 

Suma gwarancyjna na jeden i na wszystkie zdarzenia :

Opcja I  - zakres terytorialny Polska wraz z krajami graniczącymi z Polską, franszyza redukcyjna 100 PLN dla każdej szkody w mieniu

 

Suma Gwarancyjna

Składka za roczny okres ubezpieczenia

Składka za półroczny okres ubezpieczenia 

Składka za kwartalny okres ubezpieczenia 

Wariant I

500.000 PLN

115,00 PLN

69,00 PLN

46,00 PLN

Wariant II

1.000.000 PLN

168,00 PLN

101,00 PLN

67,00 PLN


 

Opcja II - zakres terytorialny Europa (w tym Basen Morza Śródziemnego),  franszyza redukcyjna 100 PLN dla każdej szkody w mieniu

 

Suma Gwarancyjna

Składka za roczny okres ubezpieczenia

Składka za półroczny okres ubezpieczenia 

Składka za kwartalny okres ubezpieczenia 

Wariant I

500.000 PLN

196,00 PLN

118,00 PLN

78,00 PLN

Wariant II

1.000.000 PLN

286,00 PLN

172,00 PLN

114,00 PLN

Okres ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia następującego po dniu przesłania wniosku ubezpieczeniowego do Ubezpieczyciela

Składka ubezpieczeniowa za okres ubezpieczenia płatna jest jednorazowo przez Ubezpieczonego na indywidualne konto wskazane w polisie ubezpieczeniowej wystawionej w systemie Cumulus.EVO  na bazie przesłanego do Ubezpieczyciela podpisanego wniosku ubezpieczeniowego.

Załącznik nr 2 - Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia OC przewodnika, przodownika, instruktora PTTK, pilota wycieczek stowarzyszonych w PTTK

Aneks nr 6

Ergo Hestia - warunki ubezpieczenia OC

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram