Przejdź do treści

Regulaminy TON Regulaminy TON

Wyszukiwarka indeksująca

Regulaminy TON

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA NAJLEPSZĄ PROGRAMOWĄ OFERTĘ ODDZIAŁÓW PTTK DLA TURYSTÓW I KRAJOZNAWCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH I.

I. Organizatorem konkursu jest Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.

II. Konkurs trwa od 8 kwietnia do 31 października 2022 roku.

III. W konkursie mogą brać udział oddziały PTTK z całego kraju.

IV. Główne cele konkursu:

 

   1. Dotarcie do różnych środowisk osób o specyficznych potrzebach, a zwłaszcza dzieci i młodzieży – członków i sympatyków PTTK – z atrakcyjną ofertą taniej imprezy krajoznawczo-turystycznej o wyraźnych walorach prozdrowotnych

   2. Współpraca oddziałów PTTK z:

     A. organizacjami programowo zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi;

     B. szkołami specjalnymi;

     C. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi;

     D. stowarzyszeniami emerytów, rencistów, uniwersytetami trzeciego wieku, itp.

3. Przybliżenie osobom niepełnosprawnym kontaktu z obiektami dziedzictwa kulturowego (na przykład architekturą miejską, zabytkami urbanistycznymi, skansenami, muzeami, bibliotekami, obiektami sakralnymi), zapoznanie z walorami przyrodniczymi najbliższego regionu i kraju (parkami narodowymi i krajobrazowymi, rezerwatami przyrody, pomnikami przyrody i innymi obiektami przyrodniczymi).

4. Uwzględnienie warunków przystosowania środków komunikacji publicznej, dostępności obiektów zabytkowych, muzealnych, przyrodniczych, widokowych, noclegowych osobom niepełnosprawnym.

5. Pomoc w rozwijaniu turystyki przez osoby niepełnosprawne.

6. Zwiększenie liczebności kadry turystycznej (organizatorów, przodowników turystyki kwalifikowanej oraz grona wolontariuszy – także spoza PTTK) i poprawa stanu jej przygotowania do prowadzenia grup osób z niepełnosprawnością.

VI.Podsumowanie konkursu

1. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w pierwszej połowie grudnia 2022 roku. Oferty imprez zrealizowanych będą oceniane przez zespół powołany przez Radę ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

2. Aby wziąć udział w konkursie, należy do 15 listopada 2022 roku nadesłać sprawozdanie z realizacji ofert oddziałów PTTK dla turystów i krajoznawców niepełnosprawnych albo w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo w formie pisemnej na adres: Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK ul. Senatorska 11 00–075 Warszawa

3. W ocenie przedsięwzięć ujętych w sprawozdaniu szczególna uwaga zostanie zwrócona na:

   1) Popularyzację ofert turystycznych dla osób niepełnosprawnych (liczba imprez krajoznawczo-turystycznych i liczba uczestników).

   2) Sposób dotarcia do środowiska osób niepełnosprawnych.

   3) Liczbę organizacji i środowisk uczestniczących w imprezach zorganizowanych przez oddział PTTK.

   4) Możliwości skorzystania z różnych atrakcji krajoznawczych podczas imprez turystycznych.

   5) Różnorodność form turystyki kwalifikowanej uprawianej przez osoby z niepełnosprawnością.

   6) Efekty integracji osób niepełnosprawnych w obszarze krajoznawstwa i turystyki z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym (czy w oddziale funkcjonuje komisja, koło, klub turystyki osób niepełnosprawnych bądź też SKKT przy szkołach specjalnych).

   7) Warunki dostępności i udogodnień dla osób niepełnosprawnych w zwiedzanych obiektach przyrodniczo-kulturowych. VII. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.

W imieniu Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK przewodniczący Eugeniusz JACEK Warszawa,

3 kwietnia 2022 r

0

Odznaka Turystyczna PTTK „Sprawny na szlaku”

Na wniosek Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 142/XIX/2021 z dnia 22 marca 2021 r. ustanowiło Odznakę Turystyczną PTTK „Sprawny na szlaku”. Odznaka ma cztery stopnie: brązowy, srebrny, złoty i „Za wytrwałość”, a jej wzory określa załącznik do regulaminu. Może ją zdobywać każda osoba, także niebędąca członkiem PTTK, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (w tym osoby z przyznaną grupą inwalidzką) oraz osoby przezwyciężające utrudnienia związane z wiekiem.

Zapraszamy do popularyzacji odznaki „Sprawny na Szlaku”.

Celem Odznaki jest zachęcenie osób dotkniętych niepełnosprawnością do aktywności turystycznej, do systematycznego uprawiania turystyki przez osoby z niepełnosprawnością, propagowanie i popularyzacja różnych dyscyplin turystyki kwalifikowanej wśród osób niepełnosprawnych.

REGULAMIN ODZNAKI TURYSTYCZNEJ PTTK

„SPRAWNY NA SZLAKU”

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ustanawia Odznakę Turystyczną PTTK „Sprawny na szlaku”, zwaną dalej „Odznaką”.
 2. Celem Odznaki jest zachęcenie do systematycznego uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne oraz propagowanie i popularyzacja różnych dyscyplin turystyki kwalifikowanej wśród osób niepełnosprawnych.
 3. Odznakę może zdobywać każda osoba, także niebędąca członkiem PTTK, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (w tym osoby z przyznaną grupą inwalidzką) oraz osoby przezwyciężające utrudnienia związane z wiekiem.
 4. Nadzór nad zdobywaniem odznaki Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przekazuje Radzie ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.
 5. Odznaka ma cztery stopnie: brązowy, srebrny, złoty i „Za wytrwałość”. Jej wzory określa załącznik do niniejszego regulaminu.
 6. Czas zdobywania poszczególnych stopni Odznaki jest nieograniczony, ale zdobyć można nie więcej niż jeden stopień w jednym roku kalendarzowym.
 7. Odznakę można zdobywać na dowolnych szlakach turystycznych, ścieżkach krajoznawczych i przyrodniczych wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II. Warunki zdobywania Odznaki

 1. Odznakę można zdobywać od ukończenia 6 roku życia.
 2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni, poczynając od stopnia brązowego.
 3. Odznakę można zdobywać podczas dowolnych jednodniowych wycieczek grupowych lub indywidualnych w różnych dyscyplinach turystyki: pieszej − nizinnej i górskiej, rowerowej, kajakowej, żeglarskiej, jeździeckiej, narciarskiej oraz w ramach imprez na orientację, przy czym za wycieczkę jednodniową uważa się wycieczkę trwającą minimum trzy godziny.
 4. Warunkiem przyznania Odznaki w danym stopniu jest odbycie odpowiedniej liczby wycieczek turystyczno-krajoznawczych.
 5. Zestawienie liczby wymaganych wycieczek turystyczno-krajoznawczych na dany stopień Odznaki przedstawia poniższa tabela:

Stopień odznaki

Brązowy

Srebrny

Złoty

„Za wytrwałość”

Wymagana liczba wycieczek

6

8

10

12

III. Weryfikacja Odznaki

 1. Weryfikacja Odznaki następuje na podstawie książeczki wycieczek prowadzonej przez osobę zdobywającą w dowolnej formie (również elektronicznej).
 2. Książeczka powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby zdobywającej Odznakę, daty odbycia wycieczek i przebyte trasy oraz czas ich trwania, wraz z potwierdzeniem ich odbycia. Książeczka powinna być prowadzona w sposób chronologiczny. Wpisu do książeczki może również dokonać opiekun osoby niepełnosprawnej.
 3. Potwierdzenie odbycia wycieczki może być w dowolnej formie, na przykład: odcisku pieczątki z instytucji czy też firmy usytuowanej na trasie wycieczki, fotografii z pokonywanej trasy wycieczki, krótkiego opisu przebytej trasy lub imiennego podpisu, obecnego podczas wycieczki, członka kadry programowej PTTK (przewodnika turystycznego lub przodownika PTTK danej dyscypliny turystyki kwalifikowanej), instruktora harcerskiego lub nauczyciela.
 4. Nie zalicza się wędrówek przebytych tą samą trasą do zdobywania kolejnych stopni odznaki.
 5. Odznakę można jednocześnie zdobywać z innymi odznakami PTTK.
 6. Po odbyciu wymaganej liczby wycieczek, odznakę w stopniach brązowym, srebrnym i złotym weryfikują i przyznają oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wskazane przez Radę ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.
 7. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę znajduje się na stronie pttk.pl.
 8. Odznakę w stopniu „Za wytrwałość” przyznaje zespół weryfikacyjny złożony z członków Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK. Do wniosku o przyznanie odznaki w stopniu „Za wytrwałość” należy dołączyć książeczkę wycieczek z potwierdzeniem zdobycia odznaki w stopniu złotym.
 9. Nie zalicza się wycieczek odbytych przed datą wejścia w życie regulaminu.
 10. Wręczanie odznak zaleca się aby miało charakter uroczysty.

 

IV. Postanowienia końcowe

 1. Odznaka jest odpłatna. Dystrybucję Odznaki prowadzi Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.
 2. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie Odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania stosownej uchwały nowelizującej.
 3. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu przysługuje Radzie ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.
 4. Regulamin Odznaki, zatwierdzony Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 142/XIX/2021 z dnia 22 marca 2021 r., wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Autorem regulaminu i projektu graficznego odznaki jest Zbigniew Orłowski

2021 04 23 zal do regulaminu wzor Odznaki Tur Sprawny na szlaku

 

 

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram