Przejdź do treści

Aktualności Aktualności

Wyszukiwarka indeksująca

Aktualności PTTK

0

Komunikaty wewnętrzne

»» 2021.05.04 Opinia prawna w przedmiocie statusu oddziałów i spółek PTTK jako mikroprzedsiębiorców

»» 2021.04.29 Pismo w sprawie określenia statusu oddziału - Oddziały PTTK wpisane do Rejestru Przedsiębiorców KRS, Spółki Prawa Handlowego z udziałem PTTK


»» Apel z 2020.05.29, »» Apel w sprawie przemysłu turystycznego

»» Komunikat z 2020.04.20
»» Uchwała nr 165/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym „Funduszu pomocy jednostkom terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego”
  »» Regulamin Funduszu Pomocy Jednostkom Terenowym PTTK
  »» Formularz zgłoszeniowy

 

»» Komunikat organizacyjny

»» Komunikat w sprawie opłacania składek członkowskich PTTK

»» Komunikat Skarbnika ZG PTTK dla jednostek terenowych PTTK

»» W dniu 24.03.2020 r. miało miejsce wystąpienie Prezesa ZG PTTK - Jerzego Kapłona na telekonferencji z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju - Panem Ministrem Andrzejem Gut-Mostowym.

»» Komunikat Prezesa ZG PTTK dla jednostek terenowych PTTK z dnia 18.03.2020

»» Komunikat Prezesa ZG PTTK z dnia 16.03.2020

»» Informacja o działaniach podejmowanych przez Prezydium ZG PTTK w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną z dnia 15.03.2020

»» Uchwała Nr 91/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie działań podejmowanych w celu przeciwdziałania skutkom obniżenia wpływów z działalności gospodarczej oraz utrzymania płynności finansowej Towarzystwa

»» Uchwała Nr 139/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw poprawy efektywności działalności PTTKUchwała Nr 139/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw poprawy efektywności działalności PTTK

Pomocne dokumenty

»» Przykład pisma wyjaśniającego lub odwoławczego do Polskiego Funduszu Rozwoju

»» Tarcza 4.0 w turystyce

»» 1. Nowe terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych w 2020 roku

»» 2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

»» 3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń – przedsiębiorcy

»» 4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń – organizacje pozarządowe

»» 5. Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro przedsiębiorcy

»» 6. Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

»» 7. Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

»» 8. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

»» 9. Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

»» 10. Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych RSP-C (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający)

»» 10.1. Wniosek RSP_C

»» 10.2. Wniosek RSP_D

»» 11. Jak złożyć wniosek o ulgę na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (RDU)

»» 11.1. Wniosek RDU o ulgę bez opłaty prolongacyjnej (odroczenie lub rozłożenie na raty)

»» 12. Jak złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. (RDZ)

»» 12.1. Wniosek RDZ o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

»» 12.2. Załącznik do wniosku elektronicznego o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ)

»» 13. Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą (RSP-D)

Informacje od organów państwowych

»» Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

»» Pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie turystyki wyjazdowej.
»» Odpowiedź na Pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie turystyki wyjazdowej.

»» Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

»» Artykuły Ustawy z 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - bezpośrednio związane z turystyką

»» Artykuły Ustawy z 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – dotyczące nieruchomości

»» Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

»» Artykuły Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z dnia 02 marca 2020 z późniejszymi zmianami) bezpośrednio związane z turystyką.

»» Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

»» Ministerstwo Rozwoju: Pilny komunikat dla organizatorów turystyki i podróżnych, 14.03.2020 r.

»» Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla obiektów hotelarskich w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, Warszawa, 28.02.2020 r.

»» Informacje na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, www.gis.gov.pl

»» Oświadczenie Prezesa UODO na temat pracy zdalnej.

Wody Polskie przesuwają termin płatności dla dzierżawiących grunty pokryte wodami
   »» www.wody.gov.pl
   »» www.portalsamorzadowy.pl

 

Informacje z różnych źródeł

»» Hotele i pensjonaty mogą się starać‡ o znak "Obiekt Bezpieczny Higienicznie"€

»» Informacje na stronie Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, www.ighp.pl

»» Koronawirus - najważniejsze informacje dla przedsiębiorców, www.biznes.gov.pl

»» Kompendium wiedzy dot. aktualnych uregulowań prawnych, zaleceń dot. funkcjonowania oraz postulatów wspacia branży turystycznej i okołoturystycznej

Utworzony został Fundusz pomocy jednostkom terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, które ze względu na panującą pandemię mają trudności finansowe. Fundusz działa w oparciu o regulamin oraz zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
Uchwała Zarządu Głównego o jego utworzeniu weszła w życie 1 maja 2020 roku.

Uchwała nr 165/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym "Funduszu pomocy jednostkom terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego"

Regulamin Funduszu Pomocy Jednostkom Terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

logo IX PRZEGLAD male

 

 

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla członków PTTK

Za fotografię krajoznawczą uważa się fotografię wykonaną w Polsce, przedstawiającą zabytki, przyrodę, krajobrazy, folklor oraz kulturę materialną Polski. Fotografia krajoznawcza pokazuje również nastroje, wrażenia, typy ludzkie. Jest też czystą dokumentacją życia, działań turystów oraz krajoznawców. Jest ona zatem częścią działalności fotograficznej, która łączy w sobie walory fotografii dokumentacyjnej i artystycznej. Zdjęcia krajoznawcze odzwierciadlają prawdziwy wizerunek tego, co fotograf zastał w danym miejscu i czasie.

Organizatorzy: Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej Wałbrzyski Ośrodek Kultury

Współorganizatorzy: Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. W. Dońca

Regulamin

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK XVIII kadencji wybrana przez Krajową Konferencję Aktywu Turystyki Pieszej PTTK w dniu 23 listopada 2013 r.

Edward Wieczorek Katowice

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
okryło się żalem po śmierci wspaniałego Kolegi
Członka Honorowego PTTK

Edwarda Wieczorka

(1954−2022)

Człowieka prawdy śląskich tożsamości, odnajdującego ją w zmieniającej się śląskiej przestrzeni i w złożonych losach śląskich rodzin, traktującego swój Śląsk jako wartość i jednocześnie zróżnicowaną wartość tożsamości tysięcy śląskich rodzin. Jego publikacje, programy telewizyjne i audycje uczyły pojmowania Śląska w sensie historycznym i współczesnym.

Jak każdy krajoznawca Edward Wieczorek był piewcą prawdy. I tych wielkich, i tych małych, składających się na większe witraże naszej tożsamości. O Śląsku i jego urokliwej przestrzeni, i o ludziach Śląska nie potrafił mówić inaczej niż z wyczuwalną emocją. Był bowiem Edward Wieczorek wielkim strażnikiem krajoznawczej pamięci Śląska.

Przez lata prowadził Regionalną Pracownię Krajoznawczą PTTK w Katowicach. Był stymulatorem rozbudzania zainteresowań krajoznawczych, wynikających przede wszystkim z poznania bezpośredniego.

Społeczna aktywność Edwarda Wieczorka skierowana była głównie na szkolenie kadr turystycznych, upowszechnianie wiedzy o regionie oraz promocję turystycznej i krajoznawczej atrakcyjności województwa śląskiego. Od 1990 r. wspólnie z Górnośląskim Kręgiem Krajoznawców PTTK im. ks. dr. Jerzego Pawlika organizował co roku Górnośląskie Sympozjum Krajoznawcze oraz wspólnie z Regionalnym Klubem Przodowników Turystyki Pieszej im. Zygmunta Kleszczyńskiego − Sejmik Przodowników Turystyki Pieszej PTTK Województwa Śląskiego. Wspólnie z Samorządem Przewodnickim Województwa Śląskiego organizował warsztaty przewodnickie i kursy przewodników terenowych. Od 1995 r. uczestniczył w pracach komisji egzaminacyjnej ds. przodowników turystyki pieszej, przodowników turystyki górskiej i instruktorów krajoznawstwa regionu. Z ramienia PTTK od 1997 r. był przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej ds. przewodników terenowych i miejskich. Był też wykładowcą na kursach przewodnickich i pilotów wycieczek. Prowadził szereg warsztatów dla nauczycieli w ramach edukacji regionalnej. W latach 1992−1999 był współorganizatorem wojewódzkich eliminacji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK, opracowując i sprawdzając testy i pytania krajoznawcze, zapewniając obsługę niektórych konkurencji. W latach 1994−2005 włączał się aktywnie w opracowywanie programu krajoznawczego oraz prowadzenie obozów wędrownych Młodzieżowej Szkoły Turystyki Górskiej. Od roku 2002 przewodniczył sądowi konkursowemu w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”.

Pod redakcją Edwarda Wieczorka i z Jego współautorstwem ukazało się 21 zeszytów poświęconych inwentaryzacji krajoznawczej województwa katowickiego. Był twórcą i redaktorem (od 1986 r.) „Krajoznawcy Górnośląskiego”. W ostatnich latach redagował „Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego”. Był autorem przewodników, w tym takich perełek, jak „Bytom i okolice” i „Racibórz i okolice”. Jego dorobek wydawniczy i piśmienniczy obejmuje ponad 900 pozycji, w tym 26 książek, 21 folderów oraz ponad 900 artykułów. Jego znakomite piśmiennictwo, uzupełniane ikonografią Jego autorstwa, pięknie korespondowało z Jego działalnością przewodnicką, z udziałem w szkoleniach przewodnickich, ale przede wszystkim z działalnością na rzecz wykorzystania i promocji dziedzictwa industrialnego. To Jemu w ogromnej mierze Polska i Śląsk zawdzięczają powstanie w 2006 r. Szlaku Zabytków Techniki, będącego częścią Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego. To On opracował koncepcję i regulaminy odznaki „Znam Szlak Zabytków Województwa Śląskiego”, podobnie jak „Szlak Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego” oraz szlak „Fortyfikacje Województwa Śląskiego”.

Był Edward Wieczorek cenionym i lubianym działaczem naszego Towarzystwa. Działalność rozpoczął w 1972 r. od funkcji sekretarza Komisji Młodzieżowej Oddziału PTTK w Bytomiu (obecnie imienia Stefana Lachowicza). Później był członkiem Komisji Wydawniczej i redaktorem biuletynu Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Katowicach (1986−1990), skarbnikiem Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w latach 1996−1999. Od 1999 r. był wiceprezesem Zarządu Katowickiego Oddziału Regionalnego PTTK. Od roku 2001 sekretarzem Komisji Historii i Tradycji Zarządu Głównego PTTK, a od 2013 r. jej przewodniczącym.

Swoją pracę w sferze ogólnopolskiej zaznaczył też udziałem w przygotowaniach VI i VII Kongresów Krajoznawstwa Polskiego.

W latach 2000−2006 reprezentował PTTK w pracach Komisji Marszałka Województwa Śląskiego ds. otwartego konkursu ofert w dziedzinie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki, a następnie w pracach komisji konkursowej Marszałka Województwa Śląskiego oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego. Był członkiem zespołu Marszałka Województwa Śląskiego ds. wykorzystania i promocji dziedzictwa industrialnego województwa śląskiego, członkiem Rady Ekspertów Zewnętrznych przy Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Jana Długosza w Częstochowie. W roku 2020 został powołany przez Marszałka Województwa Śląskiego do Śląskiej Rady Turystyki.

Edward Wieczorek − absolwent studiów historycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (oraz dodatkowo studiów podyplomowych) − miał poza ukochanym Śląskiem, poza Zagłębiem i Beskidem Zachodnim teren, do którego wracał każdego roku, czasami kilkakrotnie. To Beskid Niski. Zauroczyły Go tamtejsze krajobrazy. Potrafił przepięknie opowiadać o cerkiewkach i o cmentarzach z okresu pierwszej wojny światowej.

Telewidzowie poznali Jego nieśmiały uśmiech kiedy mówił o swoim Śląsku, o ważnych dla Polski szlakach. Nie wiedzieli, że On uśmiechał się nie tylko do nich, ale i do Śląska, i do polskiego krajobrazu.

Posiadał uprawnienia: organizatora turystyki, przodownika turystyki pieszej PTTK, przewodnika terenowego po województwie śląskim, strażnika ochrony przyrody, przodownika turystyki górskiej PTTK, przewodnika miejskiego po Katowicach i aglomeracji GOP, przewodnika terenowego po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, przewodnika beskidzkiego I klasy, instruktora przewodnictwa oraz honorowego przodownika turystyki pieszej PTTK, zasłużonego instruktora krajoznawstwa i honorowego przodownika turystyki górskiej.

Edward Wieczorek był uhonorowany wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami, między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Turystyki”, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, Złotą Honorową Odznaką PTTK. W 2017 r. XIX Walny Zjazd PTTK nadał Edwardowi Wieczorkowi godność Członka Honorowego PTTK.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze poniosło wielką stratę. Odszedł na wieczną wędrówkę wspaniały, szlachetny i prawy człowiek, niestrudzony krzewiciel wiedzy o ojczystym kraju, niezapomniany Kolega i Przyjaciel. Będzie Go nam bardzo brakowało.

Cześć Jego Pamięci!

Władze Naczelne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 10.05.2022 r. − o godz. 11:00 odprawiona zostanie msza św. w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła (ul. Mikołowska 32) w Katowicach, po której nastąpi odprowadzenie na cmentarz parafialny przy ul. Sienkiewicza

 

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA NAJLEPSZĄ PROGRAMOWĄ OFERTĘ ODDZIAŁÓW PTTK DLA TURYSTÓW I KRAJOZNAWCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH I.

I. Organizatorem konkursu jest Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.

II. Konkurs trwa od 8 kwietnia do 31 października 2022 roku.

III. W konkursie mogą brać udział oddziały PTTK z całego kraju.

IV. Główne cele konkursu:

   1. Dotarcie do różnych środowisk osób o specyficznych potrzebach, a zwłaszcza dzieci i młodzieży – członków i sympatyków PTTK – z atrakcyjną ofertą taniej imprezy krajoznawczo-turystycznej o wyraźnych walorach prozdrowotnych

   2. Współpraca oddziałów PTTK z:

     A. organizacjami programowo zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi;

     B. szkołami specjalnymi;

     C. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi;

     D. stowarzyszeniami emerytów, rencistów, uniwersytetami trzeciego wieku, itp.

3. Przybliżenie osobom niepełnosprawnym kontaktu z obiektami dziedzictwa kulturowego (na przykład architekturą miejską, zabytkami urbanistycznymi, skansenami, muzeami, bibliotekami, obiektami sakralnymi), zapoznanie z walorami przyrodniczymi najbliższego regionu i kraju (parkami narodowymi i krajobrazowymi, rezerwatami przyrody, pomnikami przyrody i innymi obiektami przyrodniczymi).

4. Uwzględnienie warunków przystosowania środków komunikacji publicznej, dostępności obiektów zabytkowych, muzealnych, przyrodniczych, widokowych, noclegowych osobom niepełnosprawnym.

5. Pomoc w rozwijaniu turystyki przez osoby niepełnosprawne.

6. Zwiększenie liczebności kadry turystycznej (organizatorów, przodowników turystyki kwalifikowanej oraz grona wolontariuszy – także spoza PTTK) i poprawa stanu jej przygotowania do prowadzenia grup osób z niepełnosprawnością.

VI.Podsumowanie konkursu

1. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w pierwszej połowie grudnia 2022 roku. Oferty imprez zrealizowanych będą oceniane przez zespół powołany przez Radę ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

2. Aby wziąć udział w konkursie, należy do 15 listopada 2022 roku nadesłać sprawozdanie z realizacji ofert oddziałów PTTK dla turystów i krajoznawców niepełnosprawnych albo w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo w formie pisemnej na adres: Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK ul. Senatorska 11 00–075 Warszawa

3. W ocenie przedsięwzięć ujętych w sprawozdaniu szczególna uwaga zostanie zwrócona na:

   1) Popularyzację ofert turystycznych dla osób niepełnosprawnych (liczba imprez krajoznawczo-turystycznych i liczba uczestników).

   2) Sposób dotarcia do środowiska osób niepełnosprawnych.

   3) Liczbę organizacji i środowisk uczestniczących w imprezach zorganizowanych przez oddział PTTK.

   4) Możliwości skorzystania z różnych atrakcji krajoznawczych podczas imprez turystycznych.

   5) Różnorodność form turystyki kwalifikowanej uprawianej przez osoby z niepełnosprawnością.

   6) Efekty integracji osób niepełnosprawnych w obszarze krajoznawstwa i turystyki z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym (czy w oddziale funkcjonuje komisja, koło, klub turystyki osób niepełnosprawnych bądź też SKKT przy szkołach specjalnych).

   7) Warunki dostępności i udogodnień dla osób niepełnosprawnych w zwiedzanych obiektach przyrodniczo-kulturowych. VII. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.

W imieniu Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK przewodniczący Eugeniusz JACEK Warszawa,

3 kwietnia 2022 r

Zakończona zbiórka na rzecz Ukrainy

Pragniemy poinformować o zakończeniu zbiórki pomocy finansowej na rzecz ofiar wojny na Ukrainie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom. Dzięki Państwa hojności przekazaliśmy na konto Polskiej Akcji Humanitarnej kwotę: 50 143 zł.

Ukraina przelew 1

„CZAK  2022” – JELENIA GÓRA

Markus mini

Centralny Zlot Krajoznawców

„CZAK  2022” – JELENIA GÓRA

 

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze jako organizator 50-tego jubileuszowego CZAK-u 2022, zaprasza do wzięcia udziału w tegorocznym Zlocie, który odbędzie się w 18-21.08.2022 (czwartek-niedziela). Dodatkowo chętni będą mogli wziąć udział w wycieczce przedzlotowej zaplanowanej na 17 sierpnia (środa) 2022 roku.

Tym razem Centralny Zlot Krajoznawców odbędzie się na Ziemi Jeleniogórski, a bazą Zlotu będzie pensjonat „Markus nad Potokiem” w podkarkonoskiej, spokojnej Przesiece.

Chcemy zaprezentować Region Jeleniogórski, który zawsze był bardzo atrakcyjny, jednak w ostatnich latach znacznie się zmienił. Powstało wiele nowych atrakcji krajoznawczych, a te sztandarowe zmieniły swoje oblicze.

Ponieważ obecny Zlot jest jubileuszowym nie zabraknie spotkań krajoznawczych, podczas których wybitni regionaliści przedstawią tematy ciekawe, ale i tajemnicze. Zaplanowaliśmy stosowne wystawy krajoznawcze. Osoby, które chciałyby przywieźć swoje zbiory krajoznawcze by je zaprezentować, otrzymają taką możliwość.

Mamy nadzieję, że pobyt na Ziemi Jeleniogórskiej przysporzy Wam wielu miłych doznań, i że wyjedziecie stąd na tyle zadowoleni, iż będziecie chcieli jeszcze tu powrócić. Aby jednak tak się stało, szykujemy wiele niespodzianek.  Szczegółowy program i regulamin – niebawem.

Zaprasza: Prezes Oddziału PTTK – Krzysztof Tęcza   

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie”

58-500 Jelenia Góra

Tel. 757523627

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pttk-jg.pl

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram