Przejdź do treści

Aktualności Aktualności

Wyszukiwarka indeksująca

Aktualności PTTK

 

Grafika konkurs Rady TON 2023

 

 

 

Załącznik do uchwały Prezydium ZG PTTK

nr 246/XIX/2022 z dnia 20 października 2022 r.

N

pttk

REGULAMIN

Ogólnopolskiego Konkursu dla Oddziałów PTTK

na Najlepszą Programową Ofertę Turystyczną
dla Turystów i Krajoznawców Niepełnosprawnych

§1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie dla Oddziałów PTTK na Najlepszą Programową Ofertę Turystyczną dla Turystów i Krajoznawców Niepełnosprawnych, zwanego dalej Konkursem.
 2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, zwane dalej Organizatorem. Obsługę Konkursu w imieniu Organizatora zapewnia Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.
 3. Głównym celem Konkursu jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród osób z niepełnosprawnościami.
 4. Celami szczegółowymi Konkursu są:
 • zwiększanie zainteresowania oddziałów PTTK problemami osób z niepełnosprawnościami
 • wypracowywanie nowych form turystyki dla osób z niepełnosprawnościami (przygotowanie specjalnych tras do turystyki pieszej, motorowej, kolarskiej, kajakowej, itp.);
 • docieranie do różnych środowisk osób o specjalnych potrzebach, a zwłaszcza dzieci i młodzieży – członków i sympatyków PTTK – z atrakcyjną ofertą taniej imprezy krajoznawczo-turystycznej o wyraźnych walorach prozdrowotnych i prosocjalizacyjnych;
 • upowszechnienie turystycznych i krajoznawczych tradycji rodzinnych, środowiskowych, szkolnych oraz regionalnych;
 • zachęcanie do współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami i fundacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • przybliżanie osobom z niepełnosprawnościami obiektów dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych regionu i kraju;
 • pomoc w rozwijaniu przez osoby z niepełnosprawnościami zgodnie z indywidualnymi potrzebami aktywnego uprawiania turystyki i krajoznawstwa;
 • przegląd aktywności i zwiększenie liczebności kadry (organizatorów, przodowników PTTK, przewodników PTTK oraz grona wolontariuszy – także spoza PTTK) oraz poprawę stanu jej przygotowania do prowadzenia grup osób z niepełnosprawnościami;
 • podkreślanie roli oddziałów PTTK oraz ich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • wyłanianie najlepiej pracującego oddziału PTTK lub jego jednostki organizacyjnej na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • upowszechnianie dobrych przykładów, uczących wędrowania, poznawania kraju, uprawiania ulubionej dyscypliny turystyki kwalifikowanej wśród osób z niepełnosprawnościami
 1. Konkurs daje możliwości dokonania przeglądu i weryfikacji przystosowania środków komunikacji oraz dostępności do obiektów zabytkowych, muzealnych, przyrodniczych, widokowych, noclegowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Konkurs sprzyja też zespalaniu różnych ośrodków działających na rzecz udziału osób z niepełnosprawnościami w turystyce i krajoznawstwie.

§2

 1. Udział w Konkursie mogą wziąć oddziały PTTK, które zgłoszą swój udział i nadeślą informację o działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 2. Konkurs trwa od 1 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku.
 3. Zgłoszenia w formie sprawozdania z realizacji ofert dla turystów i krajoznawców niepełnosprawnych należy nadesłać albo w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., albo w formie pisemnej na adres:

Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK

 1. Senatorska 11

00–075 Warszawa

z dopiskiem: „Konkurs dla Oddziałów PTTK na Najlepszą Programową Ofertę Turystyczną dla Turystów i Krajoznawców Niepełnosprawnych”

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 stycznia roku następnego.

§3

 1. Oceny zgłoszeń dokona jury konkursowe powołane przez Radę ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.
 2. Kryteria oceny zgłoszeń:
 • Innowacyjność i atrakcyjność programu imprezy turystyczno-krajoznawczej dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Funkcjonowanie przy oddziale szkolnego koła krajoznawczo-turystycznego działającego przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych i szkołach z oddziałami integracyjnymi, komisji lub koła ds. turystyki osób niepełnosprawnych.
 • Popularyzacja ofert turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami (liczba imprez krajoznawczo-turystycznych i liczba uczestników).
 • Sposób dotarcia do różnych środowisk osób z niepełnosprawnościami.
 • Uwzględnienie potrzeb niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.
 • Liczba organizacji i środowisk uczestniczących w imprezach organizowanych przez oddział PTTK.
 • Różnorodność atrakcji krajoznawczych podczas imprez turystycznych dobranych pod kątem rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz ograniczeń z tym związanych.
 • Uwzględnienie w programie imprezy dostępności i udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w zwiedzanych obiektach przyrodniczo-kulturowych.
 • Różnorodność form turystyki kwalifikowanej adresowanej do osób z niepełnosprawnościami.
 • Efekty integracji osób z niepełnosprawnościami w obszarze krajoznawstwa i turystyki z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym.
 • Powiązanie imprezy − zaadresowanej do osób z niepełnosprawnościamiz hasłem programowym przyjętym na dany rok w PTTK.
 • Dokumentacja wycieczek – fotografie, trasy wraz z opisem dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Popularyzacja imprez w mediach.
 1. Od rozstrzygnięć jury konkursowego nie przysługuje odwołanie.

§4

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w I kwartale roku następnego.
 2. O rozstrzygnięciu Konkursu laureaci Konkursu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
 3. Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora (http://pttk.pl).
 4. Organizatorzy przewidują dla laureatów nagrody.

§5

 1. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora, do którego mogą być zgłaszane reklamacje dotyczące naruszenia Regulaminu.
 2. Regulamin, zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 246/XIX/2022 z dnia 20 października 2022 r., wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu

dla Oddziałów PTTK na Najlepszą Ofertę Turystyczną

dla Turystów i Krajoznawców Niepełnosprawnych

ZASADY PUNKTACJI I OCENY

w Ogólnopolskim Konkursie Oddziałów PTTK na Najlepszą Ofertę Turystyczną dla Turystów i Krajoznawców Niepełnosprawnych

Jury Konkursowe dokonuje oceny zgłoszeń, biorąc pod uwagę:

 1. Funkcjonowanie w oddziale koła/klubu lub komisji turystyki seniorów – 30 pkt.
 2. Funkcjonowanie przy oddziale PTTK szkolnego koła krajoznawczo-turystycznego działającego przy szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach dziecka, itp. (należy podać nazwę placówki oraz imię i nazwisko opiekuna koła)– 50 pkt. za każde SKKT.
 3. Funkcjonowanie przy oddziale PTTK komisji ds. turystyki osób niepełnosprawnych – 50 pkt.
 4. Organizacja imprez dla osób z niepełnosprawnościami o zasięgu regionalnym zaadresowanych do organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi lub zagrożonymi izolacją społeczną – 150 pkt. za każdą imprezę z udziałem min. 100 osób o zasięgu lokalnym oraz 100 pkt. za każdą imprezę z udziałem do 100 osób.
 5. Udział organizacji, stowarzyszenia, szkoły specjalnej zajmującej się osobami z niepełnosprawnościami lub zagrożonymi izolacją społeczną w imprezie o zasięgu co najmniej regionalnym organizowanej przez oddział PTTK – 10 pkt. za daną organizację, stowarzyszenie, szkołę specjalną + 1 pkt za każde 5 osób.
 6. Impreza turystyki kwalifikowanej zaadresowana do oddziałowych jednostek działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami (SKKT, klub seniora, itp.) – 10 pkt. + 1 pkt za każde 5 osób.
 7. Za każdy rodzaj turystyki kwalifikowanej zastosowany w czasie imprezy będącej w ofercie programowej oddziału w danym roku – 20 pkt. Uwzględniane będą: turystyka piesza górska, piesza nizinna, narciarska, kolarska, kajakowa, żeglarska, jeździecka (bez podziału na górską lub nizinną). Na przykład, jeżeli oddział organizuje wycieczkę pieszą górską dla SKKT funkcjonującego przy danym oddziale lub organizowane są imprezy turystyki kwalifikowanej dla klubu seniora, to przyznawane jest dodatkowo 20 pkt. za każdą dyscyplinę, a nie imprezę.
 8. Impreza krajoznawcza zaadresowana do oddziałowych jednostek działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami (np. SKKT, klub seniora) – 10 pkt. + 1 pkt. za każde 5 osób.
 9. Impreza związana z hasłem programowym przyjętym na dany rok w PTTK, zaadresowana do osób z niepełnosprawnościami – 50 pkt.
 10. Innowacyjność i atrakcyjność programu imprezy turystyczno-krajoznawczej – do 100 pkt.
 11. Popularyzacja imprez w mediach, szczególnie w prasie, radiu i tv – 50 pkt.

Regulamin wersja word

Regulamin wersja PDF

Zasady punktacji wersja word

Zasady punktacji wersja PDF

 

 

Rozstrzygnięty Ogólnopolski Konkurs dla Oddziałów PTTK
na Najlepszą Programową Ofertę Turystyczną w 2022 r.
dla Turystów i Krajoznawców Niepełnosprawnych

Jury VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Oddziałów PTTK na Najlepszą Programową Ofertę Turystyczną dla Turystów i Krajoznawców Niepełnosprawnych pod przewodnictwem Zbigniewa Orłowskiego po zapoznaniu się ze sprawozdaniami oddziałów z realizacji ofert w roku 2022 postanowiło przyznać:

  I miejsce – Oddział Środowiskowy PTTK Poznań-Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka,

 II miejsce – Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu,

III miejsce – Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie.

     

     Jury przyznało również wyróżnienia, a otrzymały je:

 • Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim,
 • Oddział PTTK w Turku.

Wszystkim serdecznie gratulujemy. Nagrody zostaną wręczone w pierwszym kwartale 2023 r. na uroczystym posiedzeniu Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK. O terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród zostaną poinformowani wszyscy uczestnicy konkursu. Dziękujemy oddziałom, które wzięły udział w konkursie.

Zapraszamy i zachęcamy wszystkie oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego działające w środowisku i na rzecz osób z niepełnosprawnościami do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Programową Ofertę Oddziałów PTTK dla Turystów i Krajoznawców Niepełnosprawnych. Organizatorem konkursu od 2015 r. jest Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.

Szkoła Krościenko

 

Szkoła krościenko www

 

 

1 września 2022 roku w LO im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem wystartował profil językowo - turystyczny pod patronatem Zarządu Głównego PTTK oraz Pienińskiego Oddziału PTTK w Szczawnicy.

2 marca 2022 roku Szkoła podpisała porozumienie z Powiatem Nowotarskim, Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Pienińskim Oddziałem PTTK w Szczawnicy. Strony zobowiązały się m. in. do wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, w miarę możliwości – finansowego nowego profilu, prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, objęcia szkoły patronatem. Zgodnie z porozumieniem „Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem, działające pod patronatem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego”, zobowiązało się m. in. do uruchomienia klasy o profilu poświęconym krajoznawstwu i turystyce oraz opracowania założeń programowych, zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, pozwalających uczniom na rozwijanie szczególnych zainteresowań: historią, przyrodą, geografią, folklorem oraz kulturą, a także zasad bezpiecznego uprawienia różnych form turystyki i sportów górskich, prowadzenia Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego przy Pienińskim Oddziale PTTK w Szczawnicy. Stronom przyświecał główny cel - rozwijania wśród uczniów patriotyzmu lokalnego - umiłowania regionu Pienin, Beskidu Sądeckiego, Gorców i Spisza, poznawania historii, folkloru, tradycji, przyrody i geografii tego regionu, zachęcania do bezpiecznego uprawiania turystyki oraz sportów górskich, rozwijania pasji krajoznawczych, a także tworzenie podstaw umożliwiających uczniom w przyszłości pełnienie ról w szeroko rozumianej działalności turystycznej – przy wykorzystaniu tradycji oraz dorobku merytorycznego i ideowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego”.

Kilka informacji na temat placówki:

- Liceum znajduje się na Głównym Szlaku Beskidzkim (od Ustronia na 209 km, od Wołosatego na 302 km),

- szkoła położona jest na styku trzech pięknych regionów: Pienin, Gorców i Beskidu Sądeckiego.

- ma doskonałą kadrę nauczycieli, a wśród nich pasjonatów gór, przodowników, przewodników turystyki pieszej oraz rowerowej, instruktorów narciarskich, snowboardowych, wspinaczkowych,

- od 2015 roku prowadzi doskonale funkcjonujące SKKT,

- jest pomysłodawcą oraz współorganizatorem Rajdu Śladami Partyzantów na Przysłop.

Czym się różni się klasa językowo – turystyczna od innych? Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w formie wycieczek pieszych z elementami sportowymi, do których wprowadzony został autorski przedmiot uzupełniający – Przyroda Regionu, co wiąże się m.in. z uczestnictwem w imprezach dotyczących turystyki i historii regionu.

Na początku roku szkolnego uczniowie profilu PTTK odbyli szkolenie z pierwszej pomocy oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach, przeprowadzone przez ratownika GOPR-u. W czasie szkolenia uczniowie uzyskali sporo cennych informacji dotyczących przygotowywania się do górskich wycieczek, m. in. niezbędnego ekwipunku turysty. Nowa wiedza może zostać wykorzystana podczas licznych wędrówek organizowanych przez szkołę w ramach zajęć dydaktycznych.  

Profil PTTK to nie tylko wycieczki piesze, w przyszłości planowane są także wycieczki autokarowe.

Zarząd Główny PTTK systematycznie wyposaża szkołę w potrzebną literaturę.

Więcej informacji na temat placówki: Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem, ul. Zdrojowa 11, tel. 18 262 30 25.

Jozef Talik 1

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy

Członka Honorowego PTTK

Józefa Talika

(1949−2023)

Członka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego od 1966 r. Oddział Babiogórski w Żywcu. Przewodnika beskidzkiego II klasy, pilota wycieczek, przodownika GOT, znakarza górskich szlaków turystycznych.

Józef Talik w strukturach PTTK pełnił różne funkcje, między innymi: prezesa Koła „Szarotka” w Świnnej od 1968 r.; przewodniczącego Komisji Turystyki Górskiej Oddziału w latach 1972–2017; sekretarza Zarządu Oddziału Babiogórskiego w Żywcu w latach 1989–2005, a w latach 2005–2013 prezesa tego Zarządu; wiceprzewodniczącego Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w latach 1975–1979; w latach 1998–2013 członka Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej GOT Bielsko-Biała; w latach 2002–2005 członka Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK; od 2010 r. członka Delegatury Zachodniokarpackiej Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK, a w latach 2014–2017 jej wiceprzewodniczącego.

Między innymi z inicjatywy Józefa Talika i dzięki Jego osobistej pracy fizycznej została odnowiona i wyposażona siedziba Oddziału Babiogórskiego PTTK. Był zaangażowany szczególnie w sprawy wyznaczania, utrzymania i modernizacji górskich szlaków turystycznych, współpracował z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Podejmował szereg inicjatyw popularyzujących działalność PTTK na Żywiecczyźnie. Dbał i fizycznie pracował na rzecz utrzymania dobrego stanu infrastruktury turystycznej w Beskidzie Żywieckim, między innymi przy budowie schroniska PTTK na Hali Miziowej. Nawiązał ścisłą współpracę, zwłaszcza po 1989 r., z ogniwami organizacji turystycznych w Czechach i Słowacji, z których niektórzy członkowie nazywali go przyjacielem. Dzięki Jego umiejętności współpracy z innymi oddziałami PTTK oraz z jednostkami organizacji turystycznych Czech i Słowacji są dwie edycje Międzynarodowej Odznaki Turystycznej BESKỲDY, wprowadzonej i spopularyzowanej za Jego kadencji jako prezesa Oddziału Babiogórskiego PTTK. Był też organizatorem licznych wycieczek w góry Czech i Słowacji.

Za swoją działalność społeczną wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, między innymi: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Turystyki”, Złotą Honorową Odznaką PTTK, tytułem i odznaką „Zasłużony Przewodnik PTTK”, godnością Członka Honorowego Oddziału Babiogórskiego PTTK, tytułem Zasłużonego Znakarza Szlaków Górskich PTTK. W 2022 r. na XX Walnym Zjeździe PTTK uhonorowany tytułem Członka Honorowego PTTK.

Odszedł szlachetny, skromny człowiek, zasłużony działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, który Beskidy znał „jak własną kieszeń”. Będzie Go nam brakowało!

Cześć Jego Pamięci!

Władze Naczelne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Władze Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 15 lutego 2023 r. o godz. 15:00 na cmentarzu parafialnym przy ulicy Komonieckiego w Żywcu

 

Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego

18 lutego, godz. 10.30 – Koło Przewodników Miejskich i Terenowych im. Mikołaja Stanisława Pajdowskiego – Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie zaprasza mieszkańców Lublina i turystów na spacery z okazji  Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego.

Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego został ustanowiony w 1989 rokuprzez Światową Federację Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych w czasie III Konwencji zorganizowanej w Nikozji na Cyprze. Z tej okazji przewodnicy turystyczni w Polsce i w wielu krajach społecznie oprowadzają  turystów po obiektach i miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi w swoim mieście i regionie.

W tym roku lubelscy przewodnicy PTTK i członkowie grup rekonstrukcyjnych ze Stowarzyszenia „Michalec 1864” i Stowarzyszenia Historycznego im. 5. Oddziału Wojsk Narodowych Województwa Lubelskiego „Ćwieki” ze Starościna przygotowali spacer w 160. rocznicę Powstania Styczniowego „Poszli  w boje chłopcy nasze” – wydarzenia, dowódcy, kurierki.

Przewodnicy: Ewa Jezierska (autorka trasy spacerowej), Agnieszka Król, Elżbieta Kocyła, Mariusz Borkowski i Sławomir Krzyżanowski zaprowadzą uczestników do miejsc związanych z uczestnikami Powstania Styczniowego, opowiedzą  o udziale Aleksandra Głowackiego (Bolesława Prusa) w walkach pod Białką w 1863 roku, o dowódcach: Kazimierzu Bogdanowiczu, Leonie Frankowskim, Marianie Langiewiczu i jego adiutancie Annie Henryce Pustowójtównie, o kurierkach, m.in. Izabeli Bieczyńskiej – córce inż. Feliksa Bieczyńskiego (projektanta Ogrodu Saskiego w Lublinie), Bolesławie Skłodowskiej – córce Józefa Skłodowskiego, dyrektora Gimnazjum Gubernialnego w Lublinie, o udziale młodzieży tej szkoły w manifestacjach patriotycznych. Uczestnicy spaceru dowiedzą się także jaką biżuterię i ubrania nosili Polacy w okresie powstania.

Zapraszamy w dniu 18 lutego 2023 roku o godzinie 10.30 na dziedziniec zamkowy na spotkanie z przewodnikami i przedstawicielami grup rekonstrukcyjnych.Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Na trasie zwiedzania znajdą się takie obiekty i miejsca jak:  Klasztor oo. Dominikanów  – Archikatedra Lubelska  – Kamienica Kossakowskich związana z Anną Henryką Pustowójtówną – Ratusz – Księgarnia Arctów – Gimnazjum Gubernialne przy Namiestnikowskiej (ob. ul. Narutowicza) – Plac Litewski – d. Pałac Gubernatora –  Pomnik Unii Lubelskiej – Kościół oo. Kapucynów.

 

PLAKAT

 

VIII Forum i szkolenie pomorskich krajoznawców

            W dniu 28 stycznia 2023 roku Pomorska Komisja Krajoznawcza PTTK dokonała symbolicznego otwarcia nowego roku krajoznawczego na Pomorzu organizując, w Spichlerzu Błękitny Baranek Muzeum Archeologicznego w Gdańsku - VIII Forum i szkolenie pomorskich krajoznawców i sympatyków krajoznawstwa z województwa pomorskiego,

            W szkoleniu wzięło udział 62 instruktorów i krajoznawców. Część szkoleniową spotkania poprzedziło uroczyste wręczenie medali i honorowych tytułów „Zasłużony krajoznawca województwa pomorskiego”. Tytuły przyznano po raz pierwszy w historii pomorskiego krajoznawstwa dwóm osobom: śp. dr. doc. Jerzemu Szukalskiemu oraz Ryszardowi Józefowi Wrzoskowi.

            Przewodniczący Komisji Dariusz Dębski w swoim wykładzie omówił najważniejsze wydarzenia krajoznawcze w regionie w 2022 roku, dokonał subiektywnej oceny książek krajoznawczych i historycznych, które ukazały się w ubiegłym roku na Pomorzu. Ponadto dokonał analizy działalności instruktorów krajoznawstwa i związanej z tym obszarem tematyki. Przypomniał także o potrzebie zdobywania odznak krajoznawczych oraz zwrócił uwagę na tematykę kolekcjonerstwa krajoznawczego jako jedną z form dokumentowania krajoznawczego i ciekawe hobby. Wskazał również patronów 2023 roku, uchwalonych przez Sejm i Senat RP. Omówił plan Komisji na 2023 rok oraz uwypuklił najważniejsze wydarzenia krajoznawcze, w tym VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego. Przypomniał, że Rada Naczelna Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego ogłosiła na Pomorzu rok 2023 - „Rokiem Antoniego Abrahama”, w związku z stuleciem jego śmierci. Kolejnymi prelegentami byli: Krzysztof Kruszyński -„Miasta Hanzeatyckie” i Stanisław Sikora -„Gdańsk w Hanzie”, którzy profesjonalnie, ale w bardzo przystępny sposób omówili historię powstania i ideę funkcjonowania na przestrzeni setek lat Związku Miast Hanzeatyckich. Tematy były związane z przygotowaniami do organizacji w 2024 roku w Gdańsku Zjazdu Miast Hanzeatyckich. Wykład o nadmorskich fortyfikacjach -„Fortyfikacje nadbrzeżne Gdańska Brzeźna i Nowego Portu w świetle najnowszych  badań” przedstawił  Arkadiusz Woźniakowski. Ostatnią prelegentką była zastępczyni dyrektora do spraw merytorycznych Muzeum Archeologicznego pani Beata Ceynowa, która zaprezentowała muzeum, jego oddziały i posiadane zbiory oraz przedstawiła wykład pt. „But jaki jest, każdy widzi. Obuwie archeologiczne na podstawie znalezisk z Gdańska”. Wykład,  wzbudził w słuchaczach duże zainteresowanie, mimo odczuwanego zmęczenia kilkugodzinnym szkoleniem.

            Uczestnicy tegorocznego spotkania mogli również obejrzeć wystawę fotografii krajoznawczej, poświęconą dziesięciu edycjom Pomorskich Młodzieżowych Sesji Krajoznawczych PTTK, przygotowaną przez Dariusza Dębskiego. Po przerwie kawowej, w czasie której można było między innymi poczęstować się ciastami upieczonymi przez Anię i Marzennę odbyło się w grupach zwiedzanie muzeum i lekcje muzealne.

            Tegoroczne forum i szkolenie nie odbyłoby się w takich warunkach i na takim poziomie, gdyby nie osobiste zaangażowanie w przygotowanie i jego przebieg zastępcy dyrektora muzeum do spraw merytorycznych, pani Beaty Ceynowy.

            Dyrekcji Muzeum Archeologicznego w Gdańsku oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przebieg szkolenia, w tym Klubowi turystycznemu „Kotwica” serdecznie dziękujemy.

Dariusz Dębski

Zdjęcia: Paweł Wysocki, Irena Hubert - Sikora

PW_35.JPGPW_42.JPGPW_05.JPGPW_28.JPGPW_14.JPGPW_07.JPGPW_06.JPGPW_09.JPGPW_17.JPGPW_37.JPGPW_38.JPGPW_12.JPGPW_33.JPGPW_25.JPGPW_27.JPGPW_02.JPGPW_40.JPGPW_04.JPGPW_20.JPGPW_23.JPGPW_03.JPGPW_39.JPGPW_29a.JPGPW_44.JPGPW_22.JPGPW_13.JPGPW_24.JPGPW_45.JPGPW_01.pngPW_21.JPGPW_15a.JPGPW_41.JPGPW_10.JPGPW_36.JPGPW_31.JPGPW_18.JPGPW_16.JPGPW_26.JPGPW_15.JPGPW_34.JPGPW_11.JPGPW_30.JPGPW_08.JPGPW_29.JPGPW_19.JPGPW_43.JPG

Druki TK-O i TK-K dot. sprawozdawczości rocznej z działalności organizacyjnej i programowej jednostek organizacyjnych PTTK

 1. Podstawowymi jednostkami sprawozdawczymi zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań są koła i kluby PTTK. Sprawozdanie sporządzają na formularzu TK-K i składają do oddziału macierzystego.
 2. Nadrzędnymi jednostkami sprawozdawczymi nad kołami i klubami są oddziały PTTK, które sprawozdanie sporządzają na formularzu TK-O i wysyłają mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do Biura ZG PTT do dnia 20 stycznia 2023 r. w wersji elektronicznej w pliku Excel.
 3. Jednostki organizacyjne regionalne i specjalistyczne oraz Komisje, Rady i Zespoły ZG PTTK składają sprawozdanie na formularzu TK-O bezpośrednio do Biura Zarządu Głównego PTTK mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w wersji elektronicznej w pliku Excel.
 4. Naczelną jednostką sprawozdawczą jest Zarząd Główny PTTK, który sprawozdanie zbiorcze z działalności Towarzystwa sporządza na formularzu TK-O

Galeria zdjęć - Autor zdjęć: Marek Lawin

Walne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (35) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (41) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (61) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (73) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (77) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (88) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (110) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (114) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (118) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (121) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (137) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (144) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (146) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (155) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (160) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (162) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (163) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (167) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (168) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (171) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (176) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (180) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (181) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (183) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (185) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (194) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (196) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (198) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (203) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (207) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (210) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (213) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (216) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (219) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (224) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (230) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (231) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (235) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (243) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (244) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (249) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (251) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (253) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (258) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (262) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (277) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (280) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (285) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (286) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (288) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (291) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (298) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (302) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (311) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (314) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (321) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (322) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (325) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (328) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (329) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (330) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (331) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (333) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (335) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (336) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (337) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (338) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (339) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (341) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (344) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (345) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (346) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (348) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (349) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (351) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (353) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (355) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (356) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (359) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (361) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (364) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (365) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (394) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (395) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (402) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (404) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (405) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (407) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (409) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (412) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (413) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (414) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (415) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (422) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (431) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (435) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (443) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (446) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (448) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (451) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (455) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (460) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (470) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (474) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (479) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (483) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (490) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (497) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (501) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (509) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (516) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (523) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (527) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (535) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (544) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (551) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (556) kopia_.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (570) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (587) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (592) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (606) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (625) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (641) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (644) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (651) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (652) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (658) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (664) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (666) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (668) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (671) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (674) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (677) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (682) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (686) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (689) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (698) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (709) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (716) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (730) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (735) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (741) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (745) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (749) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (756) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (770) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (787) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (790) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (796) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (801) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (813) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (822) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (828) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (837) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (839) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (842) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (846) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (851) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (861) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (867) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (871) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (878) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (879) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (885) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (891) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (897) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (904) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (910) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (912) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (924) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (928) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (931) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (935) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (937) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (939) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (949) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (952) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (954) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (957) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (962) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (980) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (990) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (997) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (1000) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (1021) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (1023) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (1024) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (1036) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (1037) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (1049) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (1057) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (1067) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (1068) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (1071) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (1077) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (1080) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (1088) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (1096) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (1103) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (1120) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._Marek_Lawin (1121) kopia.jpgWalne_PTTK_W-wa_2022_fot._NN (1129) kopia.jpg

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram