Przejdź do treści

Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca w Łodzi Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca w Łodzi

Wyszukiwarka indeksująca

Konkurs

na stanowisko Dyrektora Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK

im. Waldemara Dońca w Łodzi

Wymagania kwalifikacyjne jakie winien posiadać kandydat nastanowisko Dyrektora Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca w Łodzi:

 • Znajomość struktury organizacyjnej PTTK;
 • Znajomość treści podstawowych aktów prawnych regulujących działalność stowarzyszeń, w tym: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w stopniu niezbędnym do prowadzenia nadzoru nad działalnością finansową stowarzyszenia;
 • Doświadczenie, wiedza i kwalifikacje dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika jednostki.

Wykaz dokumentów, które winien złożyć Kandydat:

 • Curriculum Vitae (z opisem przebiegu pracy zawodowej i zaangażowania społecznego) oraz list motywacyjny;
 • Koncepcję funkcjonowania i rozwoju Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK,
 • Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia;
 • Dokumenty obrazujące dodatkowe kwalifikacje;
 • Zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach;
 • Inne dokumenty potwierdzające kompetencje kandydata związane z stanowiskiem, o które się ubiega;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.

Oczekiwania PTTK w odniesieniu do kandydata:

 • Przedstawienie funkcjonowania Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTKw tym, przedstawienie propozycji wniosków organizacyjnych i kadrowych;
 • Przygotowanie koncepcji funkcjonowania Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK;
 • Przygotowanie koncepcji wsparcia działalności programowej i gospodarczej Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK;
 • Przygotowanie strategii promocji Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK;
 • Planowanie pracy i kierowanie działalnością Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK;
 • Odpowiedzialność za politykę kadrową w Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK;
 • Monitorowanie i realizacja zobowiązań finansowych Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK;
 • Stały monitoring obowiązków prawnych wynikających z działalności Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK.

 

 Aplikacje wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych - należy składać osobiście lub listownie w Biurze ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, pokój nr 1 w godz. 8.00-12.00 od poniedziałku do czwartku lub elektronicznie na adres poczty: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 30.11.2022r. ZG PTTK zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w terminie do 07.12.2022r. Szczegółowych informacji udziela Zastępca Sekretarza GeneralnegoZG PTTK, w godzinach od 9.00 – 15.00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przewiduje się zatrudnienie na stanowisku po podjęciu uchwały przez Zarząd Główny PTTK w przedmiotowej kwestii. Umowa o pracę zostanie zawarta w oparciu o przepisy prawa pracy z dniem 1 stycznia 2023 r., na warunkach płacowych określonych w uchwale nr 225/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 17 września 2021 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania pracowników Biura Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz jednostek gospodarczych i specjalistycznych działających w ramach osobowości prawnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego”.

Klauzula o ochronie danych osobowych.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZG PTTK z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 11, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Dyrektora Centrum Fotografii Krajoznawczej im. Waldemara Dońca w Łodzi - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

SEKRETARZ GENERALNY

ZG PTTK

Adam Jędras

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram