Przejdź do treści

Regulamin Regulamin

Wyszukiwarka indeksująca

Regulamin GKR

Regulamin

Załącznik do uchwały GKR nr 5/XIX/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

 

§ 1

Główna Komisja Rewizyjna PTTK, zwana w skrócie GKR stanowi jedną z władz naczelnych PTTK (art.19 ust.2 pkt 2 Statutu PTTK).

§2

GKR składa się z 15-21członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walny Zjazd PTTK na okres kadencji władz.

§3

1.Główna Komisja Rewizyjna działa niezależnie od Zarządu Głównego PTTK.

2.GKR jest organem kontrolującym całokształt działalności PTTK.

3.Główna Komisja Rewizyjna w szczególności:

1) kontroluje działalność programową i organizacyjną Zarządu Głównego i jego jedno-stek, z uwzględnieniem zgodności z przepisami prawa, Statutem PTTK, uchwałami Walnego Zjazdu,

2) kontroluje działalność finansową i gospodarczą Zarządu Głównego opierającą się na majątku zarządzanym bezpośrednio przez PTTK oraz wniesionym do innych podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z przepisami prawa, efektywności oraz zasad gospodarności i rzetelności,

3) przedstawia Zarządowi Głównemu informacje o wynikach kontroli oraz uwagi, wnioski i zalecenia pokontrolne, a w przypadkach szczególnych wnioski personalne,

4) dokonuje wyboru podmiotu wykonującego badanie sprawozdań finansowych PTTK,

5) przedstawia Zarządowi Głównemu opinie i uwagi o wykonaniu budżetu,

6) przedstawia Zarządowi Głównemu opinie i uwagi oraz wniosek w sprawie rocznego sprawozdania finansowego,

7) podejmuje uchwały w sprawie wyznaczenia ze swojego składu pełnomocnika lub pełnomocników do reprezentowania PTTK w umowach oraz sporach między PTTK a członkami Zarządu Głównego, o ile Walny Zjazd nie postanowi inaczej,

8) może dokonywać czynności wskazane w ust. 3pkt. 1)-3) wobec oddziałów i jednostek regionalnych PTTK.

4. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo w imieniu PTTK będącego udziałowcem spółek prawa handlowego kontrolować działalność tych spółek.

5. GKR składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zjazdowi PTTK.

6. GKR występuje na Walnym Zjeździe z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Głównego pełniącym tę funkcję w upływającej kadencji.

7. Nieuzyskanie absolutorium przez członka Zarządu Głównego wyłącza go z kandydowania do władz PTTK w najbliższej kadencji.

8. GKR współpracuje z komisjami rewizyjnymi jednostek organizacyjnych PTTK.

9. GKR uchwala wzorcowe regulaminy komisji rewizyjnych jednostek organizacyjnych PTTK.

10.GKR może w formie pisemnej wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu PTTK w konkretnej sprawie (art.26 Statutu PTTK).

§4

 1. GKR ma prawo kooptować nowych członków na zwolnione miejsca w okresie kadencji z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru (art.22 Statutu PTTK).

2.Członkowie GKR nie mogą łączyć funkcji z innymi władzami naczelnymi PTTK ani pozostawać z osobą będącą członkiem Zarządu Głównego PTTK w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

3.Członkowie GKR nie mogą łączyć funkcji z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK.

4.Członkiem GKR nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej.

 1. Członek GKR może otrzymać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązujących w tym przedmiocie przepisach o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§5

 1. Członek GKR traci mandat w przypadku:

1) utraty członkostwa zwyczajnego w PTTK (art. 16 Statutu PTTK),

2) rezygnacji z pracy w GKR,

3) podjęcia obowiązków lub nawiązania stosunku osobistego kolidującego z pracą członka GKR, wynikających z §4 ust.2i 3 niniejszego regulaminu,

4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej.

2.Mandat członka GKR wygasa:

1) z upływem kadencji,

2) z chwilą śmierci.

§6

 1. GKR realizuje swoje statutowe działania poprzez:

1) posiedzenia plenarne,

2) posiedzenia Prezydium,

3) działalność członków GKR w zespołach zadaniowych w okresie między posiedzeniami,

4) działalność członków GKR indywidualnie zgodnie z kadencyjnym i rocznym planem pracy lub na polecenie prezesa lub upoważnionego wiceprezesa.

 1. GKR działa według uchwalonych przez siebie kadencyjnych i rocznych planów pracy, które określają częstotliwość posiedzeń, daty i miejsce oraz osoby odpowiedzialne za przygotowanie spraw.
 2. Dla wykonania zadań, o których mowa w niniejszym Regulaminie, GKR w odrębnej uchwale dokonuje podziału kompetencji i przydziału czynności wśród swoich członków.

§7

 1. Prezes, wiceprezesi i sekretarz stanowią Prezydium GKR będące organem wewnętrznym, do którego zadań należy:

1) określanie tematyki posiedzeń komisji i prezydium,

2) powoływanie zespołów kontrolnych i określanie ich zadań,

3) wykonywanie ustaleń GKR,

4) realizacja spraw bieżących GKR.

 1. Członkowie Prezydium wykonują zadania według przydziału czynności określonych przez Prezesa GKR.

§8

 1. Dla wykonania zadań, o których mowa w niniejszym regulaminie, GKR może powoływać spośród członków GKR zespoły zadaniowe, określając czas i zakres ich działania.
 2. GKR może także powoływać spoza GKR ekspertów lub zespoły ekspertów, ustalając każdorazowo zakres ich działania, w tym rodzaj zadania i czas jego wykonania.

3.Członkowie GKR realizują według ustaleń swoje zadania poprzez:

1) kontakty z przydzielonymi komisjami, radami i zespołami ZG PTTK,

2) kontakty z komisjami rewizyjnymi jednostek organizacyjnych PTTK w przydzielonych województwach,

3) prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych PTTK i spółkach,

4) udział w pracach innych władz naczelnych z głosem doradczym z upoważnienia prezesa lub upoważnionego wiceprezesa GKR.

 1. Członkowie GKR mają prawo wglądu w całokształt działalności ZG PTTK oraz jednostek organizacyjnych PTTK, uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień, oświadczeń, jak również odpisów dokumentów.
 2. Prezes GKR oraz upoważnieni przez niego członkowie mają prawo brać udział w posiedzeniach innych władz PTTK z głosem doradczym (art. 38Statutu PTTK).
 3. Członkowie GKR według ustalonego podziału zadań i pracy mogą uczestniczyć w posiedzeniach komisji, rad i zespołów powołanych przez Zarząd Główny oraz w spotkaniach, imprezach przez nie organizowanych za zgodą prezesa lub upoważnionego wiceprezesa.

§9

1.Posiedzenia GKR i Prezydium odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku zgodnie z przyjętym planem pracy.

 1. Posiedzenia GKR i Prezydium mogą odbywać się przy pomocy urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, jeżeli pozwalają na to warunki techniczne oraz zagwarantowany jest udział wszystkich członków GKR oraz osób zaproszonych.
 2. W trybie wskazanym w ust. 2 mogą brać udział w posiedzeniach GKR i Prezydium odbywających się w sposób tradycyjny poszczególni członkowie GKR oraz osoby zaproszone, jeżeli ich bezpośredni udział jest niemożliwy lub znacznie utrudniony.

§10

 1. Posiedzenia GKR i Prezydium zwołuje prezes lub z jego upoważnienia sekretarz GKR w porozumieniu z prezesem lub upoważnionym wiceprezesem podając w pisemnym zawiadomieniu: miejsce i godzinę zebrania, proponowany porządek obrad oraz załącza przygotowane materiały zgodnie z rocznym planem pracy.
 2. Zawiadomienia o posiedzeniu wraz z materiałami powinny być przesłane w formie elektronicznej członkom GKR co najmniej 7 dni przed zebraniem. Na żądanie członka GKR zawiadomienie wraz z materiałami należy przesłać pocztą tradycyjną.
 3. Posiedzeniu GKR i Prezydium przewodniczy prezes lub upoważniony przez niego wice-prezes.

4.Materiały robocze na posiedzenia GKR przygotowują z odpowiednim wyprzedzeniem członkowie GKR w oparciu o przeprowadzone kontrole, wizytacje, lustracje oraz analizy wybranych problemów według zadań określonych w niniejszym regulaminie i corocznym planie pracy GKR. Materiały robocze powinny zawierać odpowiednie projekty uchwał, stanowisk, wniosków oraz pism kierowanych do właściwych podmiotów.

 1. Członkowie GKR składają na piśmie lub ustnie w uzgodnieniu z prezesem GKR sprawozdania lub informacje z działalności kontrolno-rewizyjnej, wizytacji, lustracji bądź uczestnictwa w imprezach, naradach czy uroczystościach.

§11

 1. W posiedzeniach GKR i Prezydium biorą udział członkowie GKR oraz osoby zapraszane przez prezesa GKR w celu złożenia informacji, wyjaśnień lub ekspertyz i opinii w sprawach objętych porządkiem obrad.
 2. Za zgodą większości członków GKR możliwe są zamknięte posiedzenia Komisji.

§12

1.Przedmiotem obrad GKR i Prezydium są sprawy objęte porządkiem obrad posiedzenia lub wniesione za zgodą członków.

2.Przyjmowanie uchwał, postanowień, stanowisk, wniosków i uwag następuje w wyniku głosowania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos prowadzącego obrady.

 1. Głosowania są jawne. W konkretnej sprawie, na wniosek członka GKR przegłosowany większością, może być zarządzone głosowanie tajne.
 2. Możliwe jest podejmowanie uchwał GKR w drodze elektronicznej z uwzględnieniem następujących zasad:

1)głosowanie elektroniczne zarządzane jest przez Prezydium GKR w sprawach nagłych i pilnych, w których podjęcie decyzji jest uzasadnione bez konieczności odbywania posiedzenia w sposób tradycyjny, zaś zgromadzone dokumenty w sposób jednoznaczny umożliwiają podjęcie decyzji bez konieczności dodatkowych uzupełnień bądź objaśnień,

2)głosowanie odbywa się za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub odpowiedniej aplikacji,

3) wskazana przez Prezydium GKR osoba prowadząca głosowanie określa czas jego trwania i sposób oddania głosu,

4) po zakończeniu głosowania sporządzany jest protokół z jego przebiegu zaś podjętym uchwałom nadawana jest odpowiednia numeracja.

5.Wnioski formalne mogą dotyczyć:

1) sposobu głosowania,

2) głosowania bez dyskusji,

3) ograniczenia czasu wystąpień,

4) zamknięcia lub przerwania dyskusji,

5) przejścia do porządku dziennego,

6) sposobu prowadzenia obrad. Wnioski te przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie bezpośrednio po ich zgłoszeniu lub po wypowiedziach w sprawie wniosku.

6.Wniosek nagły w sprawie nie objętej porządkiem obrad głosowany jest zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos prowadzącego obrady.

§13

 1. Z posiedzenia GKR sekretarz lub osoba upoważniona sporządza protokół. Projekt protokołu przekazywany jest członkom GKR na najbliższym zebraniu do naniesienia ewentualnych poprawek i do przyjęcia.
 2. Protokół po jego przyjęciu podpisuje prowadzący zebranie oraz sekretarz lub inna osoba protokołująca.
 3. Protokół powinien zawierać:

1) skład osobowy uczestników zebrania,

2) przyjęty porządek obrad,

3) podjęte uchwały,

4) przyjęte stanowiska,

5) postanowienia lub wnioski.

4.Kopie protokołów po ich przyjęciu przekazywane są do wiadomości ZG PTTK.

5.Uchwały GKR otrzymują kolejne numery według zasady: numer kolejny (cyfry arabskie),łamane przez nr kadencji (cyfry rzymskie), łamane przez aktualny rok. Uchwały podpisuje prowadzący zebranie i sekretarz GKR.

 1. Ewidencję uchwał prowadzi sekretarz GKR.7.Uchwały GKR przekazywane są do wiadomości ZG PTTK oraz GSK PTTK.

8.Uwagi,wnioski lub zalecenia pokontrolne przekazywane są ZG PTTK.

§14

Członek GKR jako członek władzy naczelnej PTTK przyjmuje na siebie obowiązek:

1) aktywnego udziału w pracach GKR, w tym w posiedzeniach plenarnych i zespołach zadaniowych,

2) pogłębiania swojej wiedzy w zakresie kontrolno-rewizyjnym i problematyki działalności PTTK,

3) zachowania rzetelności i obiektywności w ocenie pracy kontrolowanych jednostek,

4) współpracy w przydzielonym zakresie z komisjami rewizyjnymi oddziałów oraz jednostek regionalnych (zgodnie z właściwymi uchwałami GKR),

5) dochowania tajemnicy służbowej.

§15

 1. Czynności kontrolno-rewizyjne mogą być prowadzone przez poszczególnych członków lub w zespołach zadaniowych w oparciu o roczny plan pracy GKR lub doraźnie, na podstawie upoważnień udzielonych przez prezesa lub upoważnionego wiceprezesa GKR.
 2. Do podjęcia czynności kontrolnych określonych w ust.1 upoważnia legitymacja członka GKR oraz upoważnienie do kontroli podpisane przez prezesa lub z jego upoważnienia przez wiceprezesa albo sekretarza GKR.

3.Wzór upoważnienia stanowi załącznik do „Instrukcji przeprowadzania kontroli społecznej przez Komisje Rewizyjne PTTK”.

§16

Przeprowadzający czynności kontrolno-rewizyjne winien kierować się „Instrukcją przeprowadzania kontroli społecznej przez Komisje Rewizyjne PTTK” uchwaloną przez GKR odrębną uchwałą.

§17

GKR posługuje się pieczęcią okrągłą i pieczątką podłużną o treści „Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze –Główna Komisja Rewizyjna”.

Prezes GKR PTTK( -) Dariusz Kużelewski

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram