0

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy naszą Koleżankę
Członka Honorowego PTTK
Danutę Żarkowską

(19282021)

Zarkowska Danutakrajoznawczynię i miłośniczkę przyrody oraz wielką gostynińską społeczniczkę, Gostyniankę Roku 1995.

Z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym związała się już w 1957 r., choć członkiem Towarzystwa została w 1959 r. Była w Komitecie Organizacyjnym Oddziału PTTK w Gostyninie w 1957 r. Pełniła wiele funkcji społecznych w Towarzystwie. Była członkiem Zarządu Oddziału PTTK w Gostyninie w latach 1959‒2001, a od 1978 r. jego wiceprezesem, oraz członkiem Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Płocku w latach 1975‒1991, gdzie przewodniczyła Komisji Ochrony Przyrody. W latach 1979‒1997 była członkiem, a następnie sekretarzem Komisji Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK. W latach 1981‒1989 i 1991‒1993 była członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK, biorąc czynny udział w pracach zespołu programowego.

Jako przewodnicząca Komisji Ochrony Przyrody Oddziału PTTK w Gostyninie (od 1960 r.) podjęła i zrealizowała wiele przedsięwzięć na rzecz ochrony przyrody na terenie miasta, gminy gostynińskiej i powiatu gostynińskiego. Była współtwórczynią Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. To dzięki Jej zaangażowaniu udało się ocalić piękny, unikatowy krajobraz rezerwatu przyrody „Dybanka” położonego w granicach miasta Gostynina, którego celem ochrony jest zachowanie północnej części ozu gostynińskiego.

Była współorganizatorką wszystkich imprez organizowanych przez Oddział PTTK w Gostyninie. Współpracowała chętnie z nauczycielami i uczniami szkół miasta i gminy gostynińskiej, bo działalność wśród dzieci i młodzieży, według Niej, to szansa przetrwania i rozwoju PTTK. Toteż od 1984 r. organizowała konkursy z nagrodami i prowadziła rajdy, jak: Siedmiomilowe Buty, Prima Aprilis czy do miejsc pamięci narodowej, starając się zaszczepić młodym uczestnikom imprez turystyczno-krajoznawczych miłość i szacunek do przyrody. Chętnie też uczestniczyła w spotkaniach z młodzieżą na terenie szkół, dzieląc się swą wiedzą i doświadczeniem w zakresie ochrony przyrody, krajoznawstwa i poznawania piękna ojczystego kraju. Przez wiele lat uczestniczyła w organizowanym co roku Centralnym Zlocie Aktywu Krajoznawczego (CZAK), aby później zdobytą wiedzą, doświadczeniem i materiałami krajoznawczymi dzielić się nie tylko z członkami gostynińskiego oddziału PTTK.

Danuta Żarkowska była również inicjatorką współpracy Oddziału PTTK w Gostyninie z innymi oddziałami PTTK oraz z władzami samorządowymi.

Była rzecznikiem prasowym Oddziału PTTK w Gostyninie. Współpracowała z mediami, dzięki czemu lokalna społeczność na bieżąco była informowana o działaniach podejmowanych przez Oddział.

Społecznikowskie pasje Danuty Żarkowskiej nie ograniczały się tylko do turystyki. Pełniła funkcję prezesa Zarządu Miejskiego Ligi Ochrony Przyrody w Gostyninie, członka Zarządu Wojewódzkiego LOP w Płocku. Była członkiem Towarzystwa Chopinowskiego Oddział w Sannikach, organizatorką wyjazdów na koncerty organizowane przez Towarzystwo Chopinowskie. Była członkiem Stowarzyszenia Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych, przez długie lata pomagając osobom potrzebującym wsparcia i realizując działania turystyczne wśród osób niepełnosprawnych. Była również członkiem Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków i Nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki oraz Gimnazjum im. Narcyzy Żmichowskiej w Gostyninie.

Za swoją wybitną i pełną zaangażowania turystyczno-krajoznawczą działalność społeczną uhonorowana została wieloma odznaczeniami, w tym między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, odznaką „Za zasługi dla województwa warszawskiego”, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką Ligi Ochrony Przyrody.

Godność Członka Honorowego PTTK nadano Jej na XVII Walnym Zjeździe PTTK w 2009 r.

Odszedł Człowiek o ogromnej życzliwości, otwartości i przyjaźni dla ludzi, chętny do pracy i społecznego działania, wspaniale zaznaczając swoją obecność w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Cześć Jej Pamięci!

Władze Naczelne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego